Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3192. Sklep o razrešitvi člana Državne volilne komisije
3193. Sklep o imenovanju člana Državne volilne komisije
3194. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
3195. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3196. Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
3197. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Semič (kraj Semič)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3198. Sklep o dopolnitvi Sklepa o »Pravilniku o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju Šole za risanje in slikanje«

OBČINE

Celje

3199. Sklep o spremembah Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Teharje – sever

Črnomelj

3200. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012
3201. Odlok o prometni ureditvi v Občini Črnomelj
3202. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj
3203. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3204. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Divača

3205. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Divača
3206. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača

Dobrna

3207. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna

Dolenjske Toplice

3208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 Il

Dravograd

3234. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2012 – rebalans

Gornji Petrovci

3209. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.

Grad

3235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2011
3236. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2012

Horjul

3210. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3211. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kobarid

3212. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2012

Kostanjevica na Krki

3213. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012 – rebalans II

Litija

3214. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VP-02 CU – osrednja območja centralnih dejavnosti v naselju Velika Preska

Ljubno

3237. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012

Logatec

3215. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec

Mežica

3216. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2012

Mirna Peč

3217. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone
3218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč

Radeče

3220. Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2012
3221. Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2012

Rogatec

3222. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba
3223. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

3224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana

Sveti Jurij ob Ščavnici

3225. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Trebnje

3226. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012

Veržej

3227. Odlok o razveljavitvi Odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
3228. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej

Zreče

3229. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli
3230. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot
3231. Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici občinskega sveta
3232. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče

Žalec

3233. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste Slovenska demokratska stranka

POPRAVKI

3238. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti