Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3201. Odlok o prometni ureditvi v Občini Črnomelj, stran 8378.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 6. člena Zakona o voznikih ZVoz (Uradni list RS, št. 109/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o prometni ureditvi v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa ureditev cestnega prometa na javnih prometnih površinah v naseljih Občine Črnomelj. S prometno ureditvijo se:
– določa omejitve in prepovedi prometa ter ureja promet pešcev, promet s kolesi, kolesi z motorjem, vprežnimi vozili, gonjenje in vodenje živine,
– ureja ustavljanje in parkiranje ter postopek, pogoje in način za odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil,
– predpisuje način določanja pogojev in ukrepov, ki jih je potrebno upoštevati pri prekopavanju cest in drugih delih na cesti v naseljih,
– predpisuje način odstranitve ali postavitve nove ali dodatne prometne signalizacije,
– predpisuje postopek za odredbo posebnih tehničnih in drugih ukrepov za varnost cestnega prometa,
– določa način ustanovitve in naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
2. člen
(1) Javne prometne površine po tem odloku so vse kategorizirane ceste in nekategorizirane poti, ulice, trgi, pločniki, ploščadi, podhodi, nadhodi, kolesarske steze, javne parkirne površine, avtobusne postaje in postajališča, dostopne ceste in poti do objektov oziroma vse površine, ki so javnega pomena in so v lasti ali upravljanju občine.
(2) Nekategorizirane poti se na lastno odgovornost uporabljajo za namen, ki je prilagojen obstoječemu stanju poti.
3. člen
Temeljna strokovna osnova za urejanje cestnega prometa v mestu Črnomelj je prometna zasnova, ki je sestavni del občinskega prostorskega načrta, ki ga sprejme občinski svet.
II. OMEJITVE IN PREPOVEDI
Hitrost vožnje
4. člen
(1) Hitrost vožnje se lahko omeji z odločbo za promet pristojnega upravnega organa občine na javnih prometnih površinah, ki niso navedena v tem členu, če je to potrebno zaradi varnosti cestnega prometa. Predlog za omejitev hitrosti poda Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
(2) V mestu Črnomelj je območje omejene hitrosti na 30 km/h na Ulici Čardak pri otoškem vrtcu, Cankarjevi ulici pri otroškem vrtcu in Kidričevi ulici od Nove loke do Vodnikove ulice. V lokalnih središčih Adlešiči, Griblje, Dragatuš, Stari trg ob Kolpi in Vinica je območje omejene hitrosti predpisano na cestah pred vzgojno varstvenimi zavodi in osnovnimi šolami.
(3) V mestu Črnomelj je območje umirjenega prometa na 10 km/h na Ulici Lojzeta Fabjana, Ulici Mirana Jarca, Ulici Na utrdbah, Ulici Otona Župančiča in Grajski cesti (v dolžini 100 m).
Enosmerni promet
5. člen
(1) Za enosmerni promet so določene naslednje smeri in odseki ulic:
– po delu ulice Lojzeta Fabjana od križišča z ulico Staneta Rozmana do križišča z ulico Mirana Jarca,
– po ulici Mirana Jarca od križišča z ulico Lojzeta Fabjana do Trga svobode,
– po ulici Na Utrdbah od Trga svobode do ulice Lojzeta Fabjana,
– po ulici Otona Župančiča od križišča s Kolodvorsko cesto do Zadružne ceste,
– po delu ulice Na bregu od priključka Ločka cesta do Viniška c. 18b in na Bregu 21,
– po cesti od Viniške ceste pri h. št. 2 do ulice Na bregu,
– po cesti od Kidričeve ulice proti ulici Nova Loka,
– po cesti od Kolodvorske ceste pri h. št. 43 do Ulice heroja Starihe,
– po cesti od Ločke ceste mimo veterinarske postaje do Butorajske ceste,
– v času dneva mrtvih Vojinska cesta do Vojna vas h. št. 14.
(2) Ukinitev ali vzpostavitev enosmernega prometa na javni prometni površini je poleg zgoraj naštetih mogoča le z odločbo za promet pristojnega občinskega organa, ki je izdana v skladu s prometno zasnovo naselja, ki jo potrdi občinski svet.
Prednostne in stranske ceste
6. člen
(1) Prednostna cesta je cesta, ki je višjega reda po veljavni kategorizaciji cest.
(2) V mestu Črnomelj je izmed enakovrednih regionalnih oziroma glavnih cest prednostna cesta v smeri Vinica–Metlika (Kolodvorska in Staneta Rozmana), v Kanižarici cesta v smeri Črnomelj–Vinica, v Dolenjcih cesta v smeri Črnomelj–Adlešiči, na Vinici cesta v smeri Črnomelj–mejni prehod Vinica in nad Dobličami (doblički ovinek) v smeri Brezovica–Kanižarica.
(3) Kolikor se razen v primerih iz drugega odstavka tega člena križata cesti istega reda ali nekategorizirani cesti, se prednostna smer določi na podlagi prometne zasnove ali predloga Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Posebni promet
7. člen
(1) Dovoz in odvoz stvari na javnih površinah sta dovoljena le, če ju ni mogoče urediti na funkcionalnem zemljišču objekta, prepovedana pa sta na Kolodvorski cesti, Ulici Staneta Rozmana, Trg svobode in Ulica Pod lipo vsak delovni dan v času od 5.45 do 8. ure in v času od 13.45 do 15.15.
(2) Na mestih, kjer je ustavljanje in parkiranje prepovedano za vsa vozila, je dovoz in odvoz stvari izven časa iz prejšnjega odstavka dovoljen le, če je to s prometno signalizacijo izjemoma dovoljeno in se brez ogrožanja varnosti udeležencev v prometu ali oviranja normalnega poteka prometa vozil ali gibanja pešcev opravi v 10 minutah.
(3) Razložene stvari ali iztreseni material se mora nemudoma odstraniti iz javnih prometnih površin.
(4) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(5) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
8. člen
(1) Na Župančičevi in Kidričevi ulici v Črnomlju je učenje vožnje z motornimi vozili prepovedano v času od 7. do 8. ure ter v času od 11. do 14. ure v času šolskega pouka.
(2) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(3) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
9. člen
(1) Čiščenje in pranje javnih prometnih površin, odvoz odpadkov ter dela na horizontalni prometni signalizaciji na državnih cestah v mestu Črnomelj in Ulici heroja Starihe, Zadružni cesti, Ulici Lojzeta Fabjana, Ulici na Utrdbah, Ulici Mirana Jarca, Trg svobode, Ulici pod lipo, Kidričevi ulici in Ulici Otona Župančiča v Črnomlju so prepovedana v času iz prvega odstavka 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(3) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
10. člen
(1) Vožnja delovnih strojev, motokultivatorjev, vprežnih vozil, gonjenje ali vodenje živine, izredni prevozi in vleka vozil je prepovedana v času iz prvega odstavka 7. člena tega odloka. Po javnih prometnih površinah mesta Črnomelj ni dovoljeno voditi črede živali.
(2) Omejitve iz prvega stavka tega člena ne veljajo za vozila, ki so predpisano označena in opravljajo vožnje ali dela na cesti kot službene intervencije.
(3) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(4) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
11. člen
(1) Javne prometne površine razen vozišča kategoriziranih cest se lahko z ob soglasju vzdrževalca in upravljalca teh površin in z dovoljenjem za promet pristojnega občinskega organa uporablja za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, potujočih prodajaln, ureditve gostinskih vrtov, postavitev reklamnih napisov, panojev ali tabel, vitrin ter za začasne prireditve, predstavitve in za druge gospodarske namene kolikor ne zmanjšujejo preglednosti in prometne varnosti.
(2) Za postavitve objektov in ureditve si mora prosilec predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor.
(3) Za uporabo javne prometne površine pristojni organ občine na podlagi sklepa župana o višini uporabnine dovoli uporabo in obračuna uporabnino. Če se javna prometna površina uporablja brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem ali se ne plačuje predpisana uporabnina, lahko pristojni občinski inšpektor ali pooblaščeni redar medobčinske inšpekcije odredi takojšnjo odstranitev na stroške kršitelja.
(4) Z globo 300 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(5) Z globo 600 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
12. člen
Avtobusna postajališča v Občini Črnomelj se morajo izvesti praviloma izven vozišča ceste in morajo biti izvedena in prometno označena v skladu s predpisi. V primeru, da avtobusnega postajališče ni mogoče izvesti izven vozišča ceste, se lahko uredi tudi na vozišču ceste, za kar pristojni organ izda soglasje na projektno dokumentacijo.
13. člen
(1) Prevoze potnikov v cestnem prometu je potrebno organizirati tako, da se istočasno na vstopu na avtobusno postajališče ali postajo ne zvrsti več avtobusov, kot jih je mogoče na za to urejenem in označenem prostoru ustaviti.
(2) Na avtobusni postaji je potrebno upoštevati s posebnim poslovnikom predpisan prometni režim, ki ga sprejme upravljalec postaje.
III. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE
14. člen
Na območju mesta Črnomelj in drugih naselij v Občini Črnomelj so za parkiranje vozil na javnih prometnih površinah namenjene:
– javne parkirne površine,
– rezervirane javne parkirne površine,
– javne parkirne površine za tovornjake,
– javne parkirne površine za avtobuse.
15. člen
Javne parkirne površine v lasti Občine Črnomelj vzdržuje in upravlja izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin.
16. člen
(1) Javne parkirne površine so vse površine, ki so označene in urejene kot parkirni prostor za osebna vozila za neomejeni čas parkiranja ali kratkotrajno parkiranje.
(2) Javne parkirne površine na katerih se pobira parkirnina so:
– javno parkirišče med objekti na Trgu svobode 3, Ulica Staneta Rozmana 2 in Na utrdbah 2,
– javno parkirišče pred objektom na Trgu svobode 2 in kioskom,
– javno parkirišče med objektom na Trgu svobode 2 in cerkvijo.
(3) Javne parkirne površine za kratkotrajno parkiranje so:
– ob Kolodvorski cesti 57 do Kolodvorska cesta do 49,
– na Ulici Otona Župančiča od h.š. 3 do h.š. 6 B,
– med Kolodvorsko cesto in objektom Pod lipo 5 (ajdovo zrno),
– Ob Zadružni cesti pri spomeniku NOB,
– Na Ulici Mirana Jarca.
(4) Rezervirane parkirne površine so posebej označene in urejene površine, ki so namenjene:
– za osebna vozila v lasti stanovalcev, ki imajo stalno prebivališče na območju javnih parkirnih površin, pa stanovalci nimajo garaže ali ne morejo parkirati na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem stanujejo,
– za osebna vozila zaposlenih, službena vozila in rent-­a-car vozila pravnih oseb ali obrtnikov, ki si ne morejo urediti parkiranja na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem opravljajo delo oziroma dejavnost in objekt stoji v bližini javnih parkirnih površin,
– za osebna vozila invalidov, ki so posebej označena,
– za vozila taxi službe.
(5) Parkiranje tovornih motornih vozil in avtobusov je na javnih prometnih površinah dovoljeno le na mestih, ki so posebej urejena in označena za ta namen in se praviloma uredijo ob vpadnicah v naselje ali ob obvozni cesti naselja.
17. člen
(1) Kolikor ob novogradnji, adaptaciji ali rekonstrukciji objekta za stanovanjske ali poslovne potrebe niso zagotovljene zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču objekta, mora novi investitor plačati pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor občini na podlagi pogodbe pristojbino za ureditev potrebnih novih javnih parkirnih površin. Višino pristojbine na podlagi povprečnih stroškov ureditve parkirnega mesta določi župan.
(2) Število manjkajočih parkirnih mest se za posamezni primer določi s projektno dokumentacijo kot razlika med potrebnimi in predvidenimi parkirnimi mesti.
(3) Pristojbina je prihodek proračuna Občine Črnomelj in je namenjena za izgradnjo in ureditev parkirišč.
18. člen
(1) Za parkiranje na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje urejeno s plačilom parkirnine, mora voznik upravljalcu parkirišča plačati predpisano parkirnino. Plačila parkirnine so oproščeni:
– vozniki, ki s službenimi vozili obiskujejo bolnike, nudijo prvo pomoč ali opravljajo službene intervencije (npr. vozila policije, gasilcev, civilne zaščite) za čas obiska oziroma intervencije.
– vozniki invalidi za največ 2 uri, kolikor imajo njihova vozila na vidnem mestu parkirno karto za invalide in parkirajo na za to označenem parkirišču.
(2) Parkiranje na rezervirani parkirni površini je prepovedano vsem, ki za najem parkirišča ne plačujejo najemnine po posebni pogodbi.
(3) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(4) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
19. člen
Višino parkirnine in najemnine za rezervirano parkirno površino ter ostale pogoje uporabe parkirišč določi na predlog upravljalca parkirišč župan občine.
20. člen
Sredstva, zbrana od parkirnine in najemnine za rezervirane parkirne površine se zbirajo na računu upravljalca parkirišč in so namenjena za pokrivanje stroškov pobiranja parkirnine in urejanja parkirišč.
21. člen
(1) Na zelenicah in v parkih je prepovedana vožnja, ustavljanje in parkiranje vozil.
(2) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
22. člen
Odstranitev nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v Občini Črnomelj bo urejal poseben odlok, ki bo določal postopek odstranjevanja, način varovanja, prodajo oziroma uničenje in odstranitev zapuščenih vozil.
IV. DELO NA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH
23. člen
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na javni prometni površini se lahko opravljajo le s soglasjem občinske uprave.
(2) Za promet pristojen upravni organ lahko v dovoljenju za poseg v javno prometno površino določi, da je dela potrebno izvesti neprekinjeno v določenem času ali samo v nočnem času.
24. člen
Javno prometno površino je potrebno takoj po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Prekopi površin, ki niso sestavljene iz posameznih elementov, se morajo izvesti s strojnim rezanjem, začasno je ob naročilu dokončne ureditve v prvotno stanje dovoljena utrditev z drugim materialom, vendar mora biti površina prekopa v isti višini kot ostala površina.
V. CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA
25. člen
Prometna signalizacija se postavlja na podlagi prometne zasnove ali predlogov vzdrževalca prometnih površin po predhodnem mnenju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Dovoljenje za postavitev in odstranitev prometnih znakov in označb na javnih prometnih površinah izda za urejanje prometa pristojen organ.
26. člen
Za postavljanje, odstranjevanje in vzdrževanje prometne signalizacije v skladu s tem odlokom je pristojen vzdrževalec javne prometne površine, ki o prometnih znakih vodi predpisan register.
VI. POSEBNI TEHNIČNI UKREPI ZA VARNOST
27. člen
(1) Lastniki nepremičnin ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob javni prometni površini morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na javno prometno površino vsuje sneg ali odteka voda, pritrjene snegolove in strešne žlebove. Lastniki morajo z objektov ob javni prometni površini odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu. Enako morajo lastniki oziroma upravljalci objektov preprečiti odpadanje ometa, strešne kritine, dimnikov ipd. na javno prometno površino.
(2) Pristojni inšpektor medobčinske inšpekcije in redarstva lahko z odločbo odredi postavitev snegobranov ali varovalnih odrov nad javnimi prometnimi površinami in odstranitev vseh ovir, ki zmanjšujejo preglednost ceste.
28. člen
(1) V bližini vzgojno varstvenih zavodov in šol je na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dovoljeno urediti hitrostne ovire (grbine) in druge elemente za umirjanje prometa. Izjemoma je pod istim pogojem dovoljeno te grbine postavljati tudi na drugih voziščih, če je to potrebno iz razlogov varnosti prometa in umirjanja prometa ni mogoče zagotoviti z drugimi ukrepi.
(2) Hitrostne ovire (grbine) in ostali elementi za umirjanje prometa morajo biti označeni s prometnimi znaki in talnimi obeležbami, ki so vidne tudi v času zmanjšane vidljivosti ter izvedene skladno s tehničnimi specifikacijami.
(3) Za urejanje prometa pristojen občinski upravni organ lahko po predlogu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali na podlagi prometne zasnove odredi postavitev varovalnih ograj na nevarnih mestih, kjer so ogroženi pešci.
(4) Postavitev, vzdrževanje in zamenjavo dotrajanih varovalnih ograj izvaja upravljalec javne prometne površine, na kateri stoji ograja. V primeru, da je varovalna ograja potrebna pred izhodom iz objekta oziroma prostora, kjer je nevarnost neposrednega dostopa ali padca pešca na cestišče, mora stroške za naloge iz prejšnjega stavka plačati lastnik objekta oziroma prostora.
29. člen
(1) Vsi novi objekti in ograje morajo biti izven svetlega profila občinske ceste. Upravni organ lahko zaradi vzdrževanja ceste, preglednega polja ali pregledne berme v soglasju oziroma dovoljenju zahteva tudi večji odmik.
(2) Z globo 500 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(3) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
VII. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
30. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: SPV) opravlja zlasti naslednje naloge:
– načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu,
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu,
– predlaga programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
31. člen
(1) Predsednika in člane SPV imenuje občinski svet. Člani SPV so predvsem predstavniki organov in organizacij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljalcev cest in drugih izvajalcev).
(2) Mandatna doba predsednika in članov SPV je 4 leta in se lahko ponovi.
32. člen
Delovanje SPV se podrobneje predpiše s poslovnikom, ki ga sprejme SPV. Administrativno tehnična opravila za SPV zagotovi občinska uprava.
33. člen
Sredstva za izvajanje nalog SPV določi občinski svet v vsakoletnem proračunu na podlagi programa dela SPV in razpoložljivih sredstev.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(1) Prometna signalizacija in register prometne signalizacije se uskladi s tem odlokom v roku 3 mesecev po pričetku njegove veljavnosti.
(2) Odstranjevanje nepravilno ustavljenih ali parkiranih vozil ter shranjevanje in varovanje odpeljanih vozil s potrditvijo stroškov se organizira v roku 6 mesecev po pričetku veljavnosti tega odloka.
36. člen
Predpis iz 22. člena se sprejme v roku dveh leti od veljavnosti tega odloka.
37. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o prometni ureditvi v naseljih Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 15/96).
38. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-35/2012
Črnomelj, dne 17. oktobra 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti