Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3212. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2012, stran 8400.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), Zakona o financiranju občin (ZFO-UPB1 – Uradni list RS, št. 32/06 s spremembami), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 17. redni seji dne 18. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih v EUR
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |       |
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |   Rebalans|
|                        |   proračuna|
|                        |   leta 2012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 5.110.565,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 3.847.307,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 3.202.394,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.857.614,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  180.180,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  164.600,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  644.913,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  563.765,00|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    650,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   12.700,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |   45.100,00|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   22.698,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  152.142,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   28.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  123.342,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   12.202,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   12.202,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.098.914,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  517.204,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  581.710,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 5.390.565,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.316.635,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  330.989,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   62.075,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  859.471,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   8.100,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   56.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.919.372,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   31.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  934.076,00|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  142.050,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  812.246,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.829.214,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.829.214,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  325.344,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   5.000,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  320.344,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –280.000,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH   |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   50.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   50.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   50.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  –330.200,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –50.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  280.000,00|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  330.200,00|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
                                «
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR po predhodnem soglasju občine.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-58/11
Kobarid, dne 18. oktobra 2012
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti