Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3213. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012 – rebalans II, stran 8401.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: I-I-176/08-10), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, ZJF – UPB4) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 15. redni seji dne 23. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012 – rebalans II
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11 in 50/12) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV                |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Konto Naziv konta                 | Rebalans II|
|                         |za leto 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
| 1  |           2           |   3   |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  2.789.142|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.134.109|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       |  1.847.982|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.623.798|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   155.995|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   68.189|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   286.127|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   39.288|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.550|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    1.240|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     420|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   243.629|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   124.034|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     724|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   123.310|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       |   529.999|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   529.999|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  2.856.983|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)    |   777.143|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   116.818|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   19.591|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   627.733|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   11.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |   908.930|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |    5.747|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   532.935|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   72.371|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   297.877|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  1.053.214|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.053.214|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   117.695|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   40.254|
|   |in fizičnim osebam, ki niso PU       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   77.442|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)     |   –67.841|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      –|
|   |DELEŽEV (440+441)             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      –|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –67.841|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |   67.841|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   72.658|
|   |NA DAN 31. 12. 2011            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2011-56
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti