Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana, stran 8410.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 73/98, 102/00, 59/07, 125/07 in Uradne objave št. 7/07) ter 16. in 95. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 36/08) se pred piko doda vejica in besedilo »z namenom zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije«.
2. člen
V 2. členu se spremeni peta alinea tako, da se glasi:
»– »javna razsvetljava«: za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo vsi objekti in naprave, namenjeni javni razsvetljavi, zlasti pa luči na drogovih ob občinskih cestah, na drogovih na preostalih prometnih in drugih javnih površinah, ki niso v zasebni lasti in so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih (državne ceste ipd.), ambientalne osvetlitve objektov (fasade) priključene na omrežje javne razsvetljave, praznične osvetlitve. Javna razsvetljava po tem odloku in s tem tudi predmet javne službe iz 1. člena je tudi cestna razsvetljava v smislu zakona o cestah;«
Doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»– »zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije« je izvedba ukrepov za prihranek električne energije, ki obsega vse načrtovalne, tehnične, gradbene, procesno-tehnične ali druge storitve koncesionarja, ki jih opravi pri dobavi in postavitvi, vzdrževanju in upravljanju javne razsvetljave v Občini Sežana v skladu s standardi in predpisi iz druge alineje prvega odstavka 19. člena tega odloka.«
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Lastništvo vseh, s strani koncesionarja vgrajenih, naprav in stvari ostaja do polnega poplačila vseh finančnih obveznosti koncedenta do koncesionarja pri koncesionarju. Po poteku pogodbene dobe preidejo vse te naprave in stvari vključno z dopolnitvami v času trajanja pogodbe v lastništvo koncedenta, brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima koncedent skladno s posebnimi predpisi na vgrajenih napravah izločitveno pravico v stečaju.
Lastništvo ostalih naprav javne razsvetljave in drugih objektov javne službe kot objektov gospodarske javne infrastrukture ostane pri koncedentu, do poteka pogodbene dobe pa z njimi upravlja koncesionar, kolikor ni z odlokom ali koncesijsko pogodbo drugače določeno.«
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se v prvem stavku za besedno zvezo »druge obveznost občine« doda besedilo »vse s ciljem zagotoviti zmanjšanje porabe električne energije,«.
V 1. točki se za besedo »sijalk« doda besedilo »s svetilnostjo, ki ustreza vsem predpisom«.
V 5. točki se za besedo »znakov« doda besedilo »ki so vezani na javno razsvetljavo,«
V 7. točki se pred besedo »vodenje« doda besedi »po pooblastilu«.
V 8. točki se pred besedo »vodenje« doda besedilo »izdelava (vzpostavitev),«
12. točka se črta.
Dosedanji 13. in 14. točka postaneta 12. in 13. točka.
Doda se nova 14. točka, ki se glasi:
»14. izdajanje soglasij.«
V drugem odstavku se za besedo »zakoni« doda vejico in doda besedilo »drugi podzakonski akti ali koncesijska pogodba.«.
5. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Glede pravic podizvajalcev veljajo določbe, ki urejajo javna naročila.«
6. člen
V 9. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 10. člena se za piko doda stavek »Vodenje katastra je koncesionar dolžan izvajati v okviru izvajanja javne službe.«.
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se spremeni druga alineja tako, da se glasi:
»– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem okviru skrbeti za zmanjšanje porabe energije s spoštovanjem naslednjih standardov oziroma predpisov (oziroma predpisov, ki bodo te nadomestili):
– SIST EN 13 201 Cestna razsvetljava,
– Priporočila SDR PR 5/2 Cestna razsvetljava,
– CIE Pub. 115:2 Lighting of Roads for motor and Pedestrian Traffic,
– Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10),
– Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10 s spremembami),
– veljavno slovensko zakonodajo,
– smernice Mednarodne komisije za razsvetljavo CIE,
– smernicami Slovenskega društva za razsvetljavo SDR,
– veljavnimi slovenskimi in evropskimi standardi in
– dobro inženirsko prakso;«
Sedma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– po poteku pogodbene dobe prenesti v last koncedenta objekte javne infrastrukture iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, če ni vnaprej skladno s predpisi ali koncesijsko pogodbo drugače določeno;«
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– zagotoviti ločen in nemoten dostop do merilnih mest;«
Doda se nova deveta alineja, ki se glasi:
»– pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo predpostavke javnih naročil tretjim osebam ravnati skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil«
Dosedanja deveta alineja postane deseta.
Dosedanji deseta in osemnajsta alineja se črtata.
Dosedanje devetnajsta alineja postane osemnajsta.
V drugem odstavku se za besedo »odlokom« doda vejico in doda besedilo »drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost in koncesijsko pogodbo.«.
9. člen
V 21. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Koncesionar v celoti prevzema tveganje za uspeh ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije.«
10. člen
Druga alineja 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– da zagotavlja redno višino plačil koncesionarju skladno s 24. členom tega odloka,«
11. člen
Prva alineja prvega odstavka 23. člena se črta.
12. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javna služba se financira iz:
– proračuna,
– drugih virov.
(2) Plačila koncedenta koncesionarju se opravljajo po naslednjem odstavku tega člena, in sicer ne glede na prihranek (ali celo izgubo), ki jo bo koncesionar pri izvedbi predmeta tega koncesijskega akta dosegel.
(3) Koncedent bo za izvedbo ukrepov iz tega koncesijskega akta plačeval manj, kot je plačeval v referenčnem obdobju, in sicer po formuli (brez DDV):
+--------------------------------------------------------------+
|   Plačilo koncedenta = ((referenčna poraba (v kWh) el.   |
| energije) x 0,8 (oziroma nižji faktor, pridobljen na javnem |
|razpisu) + poraba na novoinstalirani moči, pridobljeni v času |
|trajanja pogodbe (v kWh) – dejanska poraba v tekočem letu)) x |
|   cena el. energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh)   |
+--------------------------------------------------------------+
(4) Plačila vseh ostalih izvajanj, navedenih v tem odloku in ostalih naročil s strani občine, kolikor ne gre za storitve, ki so predmet obračunavanja po prejšnjih odstavkih tega člena, se opravljajo in plačujejo po ceniku koncesionarja, ki je priloga koncesijske pogodbe in se lahko do višine, določene s pravilnikom, ki ureja način valorizacije v javnem sektorju, usklajuje na predlog koncesionarja in z županovo potrditvijo.«
13. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da je finančno in poslovno usposobljen, kar dokazuje s tem, da je imel v zadnjih 6 mesecih vse obveznosti poravnane (tj. v zadnjih 6 mesecih mora pravna oseba imeti neporavnane obveznosti 0 dni), da v zadnjih treh letih ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, da je imel v zadnjem letu najmanj 100.000 EUR čistega letnega prihodka, in da razpolaga z ustreznimi lastnimi finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma kreditnim pismom banke za pokrivanje investicije,
– prijavitelj mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe,
– prijavitelj mora predložiti dokazilo o izvedbi vsaj enega referenčnega projekta s področja zagotavljanja prihrankov energije na področju cestne razsvetljave ali gradnje razsvetljave z vgrajenimi elementi inteligentne varčne cestne razsvetljave v ustrezni višini v zadnjih treh letih pred objavo razpisa,
– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil.«
14. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Merila za izbor koncesionarja so:
– cena (faktor iz tretjega odstavka 24. člena, ki je nižji od izhodiščnega 0,9),
– znesek investicije, ki ga pokrije koncedent in se ne pokriva iz prihrankov,
– druge ekonomske ugodnosti ponudbe (investicije koncesionarja v novo javno razsvetljavo, brezplačna postavitev decembrskih okrasitev mesta ...),
– reference ponudnika s področja gradenj in vzdrževanja razsvetljave,
– odzivni čas,
– trajanje odprave napake,
– druge ekonomske ugodnosti ponudbe.«
15. člen
V prvem odstavku 36. člena se številka »10« zamenja s številko »20«.
V drugem odstavku se številka »60« zamenja s številko »120«.
16. člen
V šestem odstavku 42. člena se črta besedilo », ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Javni razpis za podelitev koncesije iz 29. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Sežana objavi občina najkasneje v 60 dneh od uveljavite tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2012-4
Sežana, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost