Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2011, stran 8421.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. ter 93. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 17. redni seji dne 16. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Grad za leto 2011, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  2.789.044|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.966.015|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.714.622|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.568.348|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   100.492|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   45.782|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   251.393|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   45.300|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    2.225|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   80.875|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   122.992|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   36.770|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   16.050|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   20.720|
|   |neopredmetenih sredstev          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    1.502|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    1.502|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   784.757|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   315.575|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   469.182|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  2.704.352|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   982.102|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   244.230|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   38.541|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   644.801|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   54.530|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   594.953|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |    8.265|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   356.636|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   68.023|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   162.029|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.127.296|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.127.296|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |   84.692|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki |      |
|   |minus skupaj odhodki)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –   |   138.623|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki |      |
|   |brez prihodkov od obresti minus skupaj   |      |
|   |odhodki brez plačil obresti)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – |   388.960|
|   |(40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči  |      |
|   |odhodki in tekoči transferi)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     986|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     986|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     986|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     986|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |   400.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   400.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   400.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   93.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   391.928|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   306.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |   –84.692|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |   11.933|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-194/2012-OS
Grad, dne 16. marca 2012
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti