Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3230. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot, stran 8416.

Na podlagi 61.a člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 15. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjeneblokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot (Uradni list SRS, št. 6/90, Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98, 100/03, 69/04 – popr. in 53/08).
Sestavni del odloka je elaborat št. 03/12 – ZN/SP, ki ga je v septembru 2012 izdelal BIRO 2001, Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Slovenska Bistrica.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Šrot se nanašajo na spremenjene pogoje v prostoru, zastarelosti pogojev v osnovnem aktu in želje lastnikov zemljišč po spremembi namenske rabe območja iz večstanovanjske usmerjene blokovne gradnje v individualno gradnjo stanovanjskih hiš.
Sestavni del odloka je elaborat s tekstualnim in grafičnim delom ter prilogami.
III. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Območje obdelave obsega parcele št. 100/12, 100/8 in 100/7 vse k.o. Zreče v skupni površini 1872 m2, znotraj območja ZN označeno z A, kjer je v osnovnem aktu predvidena blokovna stanovanjska gradnja. Podatki o površinah so povzeti po katastru, meje parcel niso urejene.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
1. Etažnost stanovanjskega objekta je P+M, variantno tudi možnost vkopane kleti, kolikor to dopuščajo hidrološki in geomehanski pogoji. Višina objekta v slemenu ne bo višja kot 7,50 m ±0,50 m nad nivojem terena.
2. Stanovanjski objekt je pravokotnega tlorisa z možnostjo izvedbe izzidkov in razgibane fasade znotraj maksimalne tlorisne zasnove, ki znaša 14 m x 11 m s toleranco ±1,0 m v razpoložljivih smereh. Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki od ceste, komunalnih vodov, gozda in sosedov. Odmik se znotraj zazidave lahko zmanjša na najmanj 2,50 m ob pisnem soglasju soseda. Odmik je najkrajša razdalja med najbolj izpostavljeno točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji, in parcelno mejo. Odmiki morajo zagotavljati ustrezno požarno zaščito med objekti.
3. Možna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, skladno z veljavnim predpisom, oblikovanih skladno s stanovanjskim objektom.
4. Površina vseh stavb (stanovanjska stavba, garaža, nadstrešnica, nezahtevni in enostavni objekti) ne sme presegati dopustne zazidljivosti parcel, ki je določena s faktorjem 0,4 in mora biti računsko prikazana v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
5. Stanovanjski objekt bo sodobno arhitekturno oblikovan, ob upoštevanju tradicionalnih sestavin in oblikovanj značilnih za to področje, s streho simetrično dvokapnico naklona 35°–40°. Kritina na strehi je opečna ali podobna kritina v rdeče rjavi barvi.
6. Garaža za osebni avtomobil je grajena v prizidku ali kot samostojni objekt, velikosti do 35 m2, oblikovno podrejena stanovanjski zgradbi. Streha nad garažo je lahko tudi ravna ali z minimalnim naklonim, zakrita za masko.
7. Ob objektu se zagotovi prostor za parkiranje vozil. Prostor se lahko nadkrije skladno s predpisom, ki ureja gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe.
8. Objekti so višinsko umeščeni na nivo terena oziroma nad njim dvignjeni za min. 15 cm. V primeru gradnje kleti je kletna plošča nad teren dvignjena največ 30 cm.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
5. člen
Promet
Območje obravnave leži ob makadamsko utrjeni poti parc. št. 100/17 k.o. Zreče, ki je v privatni lasti. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si je potrebno urediti služnostno pogodbo za ureditev dovoza in dostopa.
Na zemljiško parcelo bo urejen cestni priključek, ki je pravokoten in v ravnini, tako da preglednost ne bo ovirana. Na parceli se uredi prostor za parkiranje vozil.
6. člen
Vodovod
Na območju Občine Zreče morajo biti objekti priključeni na javni vodovod pod pogoji, ki jih izda upravljavec javnega vodovodnega sistema. Priključitev objektov je možna na bližnji razpoložljivi vod oziroma primarno vodovodno omrežje ob upoštevanju Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10) in Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbi in uporabo javnega vodovodnega sistema na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 104/01).
7. člen
Kanalizacija in odvodnjavanje
Na območju Občine Zreče morajo biti objekti priključeni na javni kanalizacijski sistem pod pogoji, ki jih izda upravljavec javnega kanalizacijskega sistema. Do izgradnje centralne čistilne naprave in javnega kanalizacijskega omrežja, morajo biti odpadne vode speljane v malo čistilno napravo ali greznico brez iztoka. Vode od padavin in ostale izvore vod pa odvajati na ustrezen način. Z dnem ko bo začela obratovati centralna čistilna naprava in bo zgrajeno novo kanalizacijsko omrežje (ločen sistem), mora investitor urediti potrebne prevezave kanalizacijskega sistema, kot bo zahteval upravljavec komunalne čistilne naprave in kanalizacijskega sistema. Upoštevati je potrebno tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 75/10).
8. člen
Elektrika
Na območju obravnave ni elektroenergetskih vodov in naprav v lasti Elektro Maribor d.d..
Za napajanje predvidenega stanovanjskega objekta z električno energijo je predviden odvzem iz najbližjega razpoložljivega odjemnega mesta. Trasa priključka je predvidena iz TP(t-718) Zreče 13 – ŠPAR s kablom NAYY-J 4 x 150 mm2.
9. člen
Telekomunikacijsko omrežje
V primeru priključitve je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje distributerja.
Na parcelah ni zaslediti vodov.
10. člen
KRS sistem
V bližini obravnavanega območja je že zgrajen primarni in sekundarni razvod kabelsko razdelilnega sistema KRS, zato je pri načrtovanju objektov in ostale infrastrukture smiselno predvideti KRS sistem. V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja si je potrebno od Elektro Turnšek d.o.o. pridobiti projektne pogoje in soglasje na projektno dokumentacijo. V primeru priključitve na omrežje KRS pa si mora investitor pridobiti soglasje za priključitev.
11. člen
Plin
Na območju obravnave sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina Mestni plinovodi d.o.o. ugotavlja, da nima zgrajenega distribucijskega omrežja zemeljskega plina, zato ni možna uporaba zemeljskega plina.
12. člen
Cevovod termalne vode
Območje prečka vodovodno omrežje termalne vode iz črpališča za Terme Zreče. Na trasi voda ni dovoljeno postavljati kakršnihkoli objektov. Kolikor bi bilo zaradi gradnje potrebno cevovod prestaviti, stroški prestavitve v celoti bremenijo investitorja. Upravljavcu cevovoda je potrebno zagotoviti brezplačno služnost vključno z vpisom v zemljiško knjigo za uporabo, izvajanje vzdrževalnih del in nemoten dostop.
13. člen
Ogrevanje in priprava sanitarne tople vode
Za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode se predvidi energent iz obnovljivega vira energije (lesna biomasa ali toplotna črpalka (zrak:voda)) ob upoštevanju energetsko varčne gradnje oziroma uporaba drugega alternativnega obnovljivega vira energije.
14. člen
Komunalni odpadki
Obvezno je ločeno zbiranje odpadkov. Predmet zbiranja so komunalni odpadki s klasifikacijsko številko 15 01 – embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek, 17 – gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov (vključno z izkopano zemljo), 20 – komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami. Koncesionar storitve ravnanja z odpadki zagotovi ustrezne tipske posode, za katere se investitor zaveže, da bo z njimi ravnal kot dober gospodar. Na dan odvoza morajo biti posode locirane ob vozni poti vozila za izvajanje storitve. Investitor mora pred začetkom uporabe objekta skleniti z izvajalcem pogodbo o izvajanju storitev – ravnanja z odpadki.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
15. člen
Varovanje voda
Lokacija objektov se ne nahaja v vodovarstvenem območju ali v neposredni bližini vodotoka in trajno ali začasno ne vpliva na vodni režim ali stanje voda. Zaradi navedenega v postopku nadaljnjega načrtovanja ni treba pridobiti vodnega soglasja razen v primeru, da se uredi ogrevanje objekta s toplotno črpalko sistema voda-voda.
1. Kanalizacijski sistem bo v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na javni komunalni čistilni napravi, če le-ta obstaja.
2. Odvoz blata iz nepretočne greznice je v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) zagotovljen z uporabo storitev javne službe.
3. Po izgradnji kanalizacijskega sistema, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi, bo morala stranka v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11) zagotoviti priključek obravnavanega objekta na ta sistem ter opustiti odvodnjo komunalnih odpadnih voda v vodotesno greznico brez iztoka, ki se dovoljuje kot začasna rešitev.
4. Padavinske vode (iz streh, parkirišča, ceste …) je treba, če ni možnosti za priključitev na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati. Kolikor to ni možno, je potrebno vode odvesti v bližnji vodotok ali razpršeno razlivati po terenu, izven plazovitega ali erozijsko ogroženega območja.
5. Lokacija predvidene gradnje leži v območju zaznanih erozijskih procesov, zato je potrebno izdelati geomehansko poročilo, ki bo vključevalo tudi možnost ponikanja, in v času gradnje zagotoviti geomehanski nadzor.
16. člen
Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine
Objekta se ne nahajata v območju ohranjanja narave. Na območju, ki je predmet načrtovanja, ni objektov ali območij, ki bi bili varovani na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine.
17. člen
Gospodarjenje z gozdovi
Pri izvedbi posega je potrebno zagotoviti pogoje za gospodarjenje s sosednjimi gozdnimi površinami. Posebno pozornost pri usmerjanju gospodarjenja s sosednjimi gozdnimi površinami je potrebno posvetiti zagotavljanju pogojev za posamezne funkcije gozdov. Območje je namreč del gozdnih površin v okolici naselja in turističnega centra in kot takšen zagotavlja naslednje funkcije gozda: klimatska, rekreacijska, turistična in higiensko – zdravstvena funkcija, vse na 1. stopnji poudarjenosti ter estetska funkcija in funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin, obe na 2. stopnji poudarjenosti.
Ker se z izgradnjo objektov lahko spremenijo pogoji za gospodarjenje z gozdovi, so navedene usmeritve in priporočila za načrtovanje:
– Odmik načrtovanih objektov od gozdnega roba naj bi bil zaradi varnosti vsaj eno sestojno višino (ocenjeno do 30 m). Ker tega na zemljiški parceli ni moč zagotoviti, je potrebno na sosednjih gozdnih zemljiščih posekati morebitna zastarčena drevesa, ki bi lahko predstavljala potencialno grožnjo novemu objektu. S pisnim dogovorom z lastniki sosednjih gozdnih površin se za pas ene sestojne višine opredeli način ukrepanja v primeru ogrožanja objekta in njegovih funkcionalni površin. Popoln posek gozda v pasu sestojne višine ni sprejemljiv.
– Pogoji uporabe obstoječe prometnice na jugozahodni strani obravnavanega območja se ne smejo spremeniti. Še naprej mora ostati prometnica uporabna za potrebe dostopa do gozdnih površin za izvoz lesa iz teh površin.
– Gradnja začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena.
– Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje v gozd ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POŽARNA VARNOST
18. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(poplavnost)
Območje obravnave ne leži v poplavnem območju. Območje leži v popolni ravnini, kjer erozivnost in plazovitost terena nista prisotni. Območje obravnave ne leži na ogroženem območju.
(potresna varnost)
Objekt se nahaja na območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,125g.
(gradnja zaklonišč)
Mesto Zreče ima manj kot 5000 prebivalcev, zato ukrepi in rešitve v zvezi z zaklanjanjem niso predvideni. V vseh novih objektih pa je potrebna ojačitev prve plošče.
(razlitje nevarnih snovi)
V objektu ne bo rezervoarja kurilnega olja, zaradi česar ne obstaja možnost razlitja nevarnih snovi.
19. člen
(Varstvo pred požarom)
Ker območje ni požarno ogroženo, dodatni ukrepi niso predvideni. V območju stanovanjske gradnje ni predvidena uporaba požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov.
V skladu z 22. in 23. členom ZVPoz (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11) so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi za izpolnitev zahtev iz varstva pred požarom, kjer so zagotovljeni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljena na dovozni cesti. Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, pot in zelenice. Viri vode za gašenje bodo zagotovljeni iz lastnega vira oziroma javnega hidrantnega omrežja.
VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
(veljavnost odloka)
Ob sprejetju navedenega odloka prenehajo veljati tista določila Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče (Uradni list SRS, št. 6/90, Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98, 100/03, 69/04 – popr. in 53/08), ki se nanašajo na obravnavano območje.
21. člen
Odlok s prilogami je stalno na vpogled na občinski upravi Občine Zreče in Upravni enoti Slovenske Konjice.
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2012-30
Zreče, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti