Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3226. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012, stran 8415.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 88/11, 22/12 – ZUKN-C in 37/12), v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 14. redni seji, dne 24. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 14/12) se 9. člen spremeni, tako da se glasi:
»9. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča občinski svet)
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem členu, med:
– glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % obsega glavnega programa v sprejetem proračunu,
– področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja proračunske porabe ne sme presegati 80 % obsega področja proračunske porabe v sprejetem proračunu.«
2. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-209/2011
Trebnje, dne 24. oktobra 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti