Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3214. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VP-02 CU – osrednja območja centralnih dejavnosti v naselju Velika Preska, stran 8402.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11) je župan Občine Litija sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VP-02 CU – osrednja območja centralnih dejavnosti v naselju Velika Preska
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo v osrednjem območju centralnih dejavnosti (v nadaljevanju: OPPN Preska) se pripravlja na pobudo investitorja zemljišča.
Območje enote urejanja prostora VP-02 CU, za katerega je po določilih Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10, 34/11 – obvezna razlaga) (v nadaljevanju: OPN Litija) potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN), se nahaja na severnem robu naselja Velika Preska.
Glavni razlog za pripravo OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za posege v prostor na območju, kjer je glede na OPN Litija predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
2. člen
(pravna podlaga za pripravo OPPN)
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter OPN Litija. Po OPN Litija je predmetna enota urejanja VP-02 CU po podrobnejši namenski rabi predvidena za osrednje centralne dejavnosti, in sicer za ureditve centralnih in turistične dejavnosti.
3. člen
(območje in vsebina OPPN)
Meja območja predvidenega OPPN je določena v OPN Litija in obsega površine v velikosti približno 0,70 ha. Območje urejanja je določeno v OPN Litija in zajema naslednje zemljiške parcele: 637/1, 637/2, 2082/3, 745/4, 745/3, 744/6, 744/5, 743/2, 639, 638, 742 vse k.o. 1841 Velika Goba, v okvirni velikosti 0,70 ha.
OPPN in strokovne podlage morajo biti izdelane v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju ter v obliki in vsebini v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter drugih veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih.
Načrtovalec OPPN-ja mora predati pripravljavcu, to je Občini Litija, šest izvodov akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del in sicer v zapisu, ki ga uporablja pripravljavec (tekst v doc in pdf formatu; grafika pa v dwg, pdf ali jpg formatu).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave za predmetno območje.
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve, ki jih pripravi načrtovalec, so:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo OPPN;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravicah;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le te pripravile tekom postopka. Izbrani prostorski načrtovalec bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi pristojni nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN)
Izvedejo se naslednji postopki priprave OPPN po terminskem planu, ki predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN.
+-----------------------------------------------+---------------+
|Faze                      |      Roki|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave OPPN     |  Oktober 2012|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Izdelava osnutka OPPN             |  Oktober 2012|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora |        |
|v roku 30 dni                 | November 2012|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN v skladu z |        |
|zahtevami iz smernic              | November 2012|
+-----------------------------------------------+---------------+
|I. obravnava na seji občinskega sveta Občine  |        |
|Litija                     | December 2012|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in |        |
|javna obravnava                |  Januar 2013|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Priprava stališč do pripomb iz javne      |        |
|razgrnitve in javne obravnave         |  Januar 2013|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Priprava predloga OPPN za pridobitev mnenj   |        |
|nosilcev urejanja prostora           | Februar 2013|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora  |  Februar 2013|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN za II.   |        |
|obravnavo za občinskem svetu Občine Litija   |  Marec 2013|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Priprava končnega predloga po sprejemu OPPN na |        |
|občinskem svetu Občine Litija in objava Odloka |        |
|o OPPN v Uradnem listu RS           |   April 2013|
+-----------------------------------------------+---------------+
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic, roki ustrezno spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN, so:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za morebitno varianto priključka na državno cesto);
– Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija;
– Krajevna skupnost Polšnik;
– Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška 15, Litija;
– Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana;
– Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, Ljubljana;
– Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje in pristojnost.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva za podajo smernic na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora, organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V sklopu priprave osnutka OPPN se bo zaprosilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovite presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana; za izdajo odločbe ali je za OPPN potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi Jože Kos, Velika Preska 1, 1272 Polšnik kot naročnik in pobudnik za pripravo OPPN. Naročnik v ta namen sklene pogodbo z izdelovalcem OPPN, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, na naslovu: http//www.litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Litija pošlje ta sklep tudi Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
Št. 350-2/2012-05
Litija, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti