Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3217. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone, stran 8405.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 16. redni seji dne 16. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za vodovodno omrežje v območju opremljanja.
Pri odmeri komunalnega prispevka za sekundarno vodovodno omrežje se uporabljajo določila tega odloka, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za primarno vodovodno omrežje in ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja odmerja po Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 47/12).
3. člen
(Sestavni deli programa opremljanja)
Sestavni deli programa opremljanja so:
– splošni del programa opremljanja,
– opis komunalne opreme,
– prikaz obračunskih območij,
– prikaz skupnih in obračunskih stroškov,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
4. člen
(Kratka razlaga pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na določeno vrsto komunalne opreme oziroma tudi območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
5. člen
(Opis območja opremljanja)
Ureditveno območje, ki je predmet opremljanja z načrtovano komunalno infrastrukturo, se nahaja na severovzhodnem delu Občine Mirna Peč.
Območje opremljanja se nahaja na območju katastrskih občin k.o. Hmeljčič in k.o. Zagorica.
Na obravnavanem območju se nahajajo strjeni deli naselij med Plešivico in Hmeljčičem (Plešivica z vinogradniško pozidavo, zaselki Šentjurske in Male Gore, ter vsa strjena pozidava do zaselka Hmeljčič), na vzhodnem delu pa Hmeljčanska gora z vinogradniško pozidavo, zaselki Hribe in Šumeje ter pozidava Globoške gore.
Na območju prevladuje vinogradniška pozidava (zidanice oziroma vikendi), nekaj pa je tudi stanovanjskih hiš.
II. KOMUNALNA OPREMA
6. člen
(Obstoječa komunalna oprema)
Na območju opremljanja poteka primarni vodovod severnega dela Občine Mirna Peč, in sicer na odseku za naselji Hmeljčič in Globočdol, na katerega se bodo navezale predvidene trase sekundarnih cevovodov.
Trasa primarnega vodovoda za naselje Hmeljčič poteka skozi zaselek Plešivica, ter skozi zaselke Šentjurske in Hmeljčanske gore. Trasa primarnega cevovoda za naselje Globočdol poteka od Šentjurske gore po občinski meji občin Mirna Peč in Mokronog - Trebelno do zaselka Šumeje, nato trasa zavije desno po javni poti skozi zaselek Globoška gora do naselja Globočdol.
7. člen
(Nova komunalna oprema)
Na območju opremljanja bo zgrajena nova vodovodna infrastruktura. Ta obsega naslednje sekundarne vode
Predvideno sekundarno omrežje obsega:
– Vod A – Priključek Mavc,
– Vod B – Sekundarni priključek Plešivica,
– Vod C – Sekundarni priključek Šentjurska gora,
– Vod F – Sekundarni priključek Hmeljčanska gora,
– Vod G – Sekundarni priključek Globoška gora,
– Vod H – Sekundarni vod odsek Hribi - Šumeje,
– Vod I – Sekundarni vod odsek Omahnov hrib - Knežija,
– tri odcepe, in sicer:
– odcep Rezelj, Zupančič, Smrekar, Žnidaršič, … ki se bo navezal na obstoječi primarni vod za naselje Hmeljčič,
– odcep Papež, Šporar, Brajer, ki se bo navezal na vod D – sekundarni vod Hmeljčič,
– odcep Ajdič, Rapuš, Bobnar, Bartolec, Plut … ki se bo prav tako navezal na obstoječi primarni vod za naselje Hmeljčič.
Podrobnosti so navedene v projektni dokumentaciji PZI Sekundarni vodovod višinska cona – Občina Mirna Peč, št. proj. PZI-20/10, ki jo je izdelalo podjetje Topos d.o.o..
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
8. člen
(Obračunsko območje)
Obračunsko območje je celotno območje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja in obsega območje na severovzhodnem delu Občine Mirna Peč. Obračunsko območje je samo eno.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME
9. člen
(Skupni in obračunski stroški nove komunalne infrastrukture)
Skupni stroški nove komunalne infrastrukture znašajo 491.805,79 EUR po cenah 1. september 2012. V obravnavanem primeru občina ni pridobila drugih sredstev, zato so obračunski stroški enaki skupnim stroškom.
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški nove komunalne infrastrukture
+-----------------------------------------------+--------------+
|Postavka                    |Znesek v EUR |
+-----------------------------------------------+--------------+
|GRADNJA                    |  415.960,00|
+-----------------------------------------------+--------------+
|NEPREDVIDENA DELA, VODENJE, NADZOR       |   51.846,00|
+-----------------------------------------------+--------------+
|VARSTVO PRI DELU                |   2.000,00|
+-----------------------------------------------+--------------+
|PROJEKTNA IN OSTALA DOKUMENTACIJA       |   21.999,79|
+-----------------------------------------------+--------------+
|SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI          |  491.805,79|
+-----------------------------------------------+--------------+
V. TERMINSKI PLAN
10. člen
(Terminski plan izgradnje)
Okvirni terminski plan je sledeč:
– pridobitev gradbenega dovoljenja: november 2012,
– začetek gradnje: 1. 1. 2013,
– zaključek gradnje: 30. 9. 2014,
– tehnični pregled in uporabno dovoljenje: 31. 12. 2014.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Preračunani obračunski stroški nove komunalne infrastrukture na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju so prikazani v spodnji tabeli.
Tabela 2: Obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
+---------+-----------+----------+----------+---------+---------+
| Postavka|Obračunski |A parcele |  NTP  | Cp ij | Ct ij |
|     | stroški |     |     +---------+---------+
|     |      |     |     | eur/m2 | eur/m2 |
+---------+-----------+----------+----------+---------+---------+
|vodovod | 491.805,79|29.138,11 |14.702,86 | 16,88 | 33,45 |
+---------+-----------+----------+----------+---------+---------+
Navedeni stroški veljajo na datum 1. september 2012 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od uveljavitve tega odloka do dne izdaje odločbe.
12. člen
(Preračunani obračunski stroški obstoječe infrastrukture na enoto mere)
Pri določanju obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture na enoto mere se uporabi vse parametre obračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo iz splošnega programa opremljanja za območje Občine Mirna Peč. Tudi te stroške se ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira.
13. člen
(Razmerje med merilom parcele in merilom NTP)
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi:Dti = 0,5:0,5.
14. člen
(Faktor dejavnosti)
Faktorji dejavnosti so enaki veljavnim faktorjem po programu opremljanja za območje celotne Občine Mirna Peč, in sicer se:
– za Druge nestanovanjske stavbe – stavbe za spravilo pridelka – zidanice (oznaka 12713 v CC-SI) uporabi faktor dejavnosti 1,
– za stanovanjske stavbe (oznaka 11 v CC-SI) uporabi faktor dejavnosti 0,9.
15. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Za indeksiranje stroškov iz 10. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
16. člen
(Odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnosti) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti gospodarske javne
        infrastrukture na posameznem obračunskem
        območju
A(parcela) =  površina parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        gospodarske javne infrastrukture
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto gospodarske javne
        infrastrukture
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta gospodarske javne
        infrastrukture
j =       posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je vsota izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo.
Za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, se komunalni prispevek odmeri na zahtevo zavezanca. Za obstoječe objekte se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti parcele s komunalno opremo, in sicer na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Pri odmeri komunalnega prispevka obstoječim objektom po uradni dolžnosti se površina parcele določi tako, da se upošteva stavbišče * 1,5. Podatki o stavbišču in neto tlorisni površini objekta se pridobijo iz uradnih evidenc ali podatkov zavezanca.
17. člen
(Oprostitve in olajšave)
Možno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer v največ 6 mesečnih obrokih brez obresti.
VII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Mirna Peč.
19. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-8/2012-4
Mirna Peč, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti