Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3200. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012, stran 8377.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/11) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |  leta 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 14.903.966|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 10.440.474|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  9.506.049|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  8.582.849|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   641.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   281.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   934.425|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   626.640|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   10.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |   28.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   80.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   189.785|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   354.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   75.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemlj.       |   279.000|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   31.520|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   31.520|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.077.572|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.257.089|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sred.iz dražavn.proračuna   |  1.820.483|
|   |iz sredstev pror.EU            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 17.418.325|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  3.506.643|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   771.196|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   128.691|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.505.131|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   88.625|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   13.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANFERI              |  6.772.063|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   292.064|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  3.173.400|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   769.224|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.537.375|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  6.333.936|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  6.333.936|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   805.683|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   87.947|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   717.736|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)    | –2.514.359|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   20.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL |   20.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |   20.000|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premož.          |      |
|   |v svoji lasti               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –20.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)|      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  2.600.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  2.600.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  2.600.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   298.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   298.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   298.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + |  –232.559|
|   |VII. – II. – V. – VIII.)          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  2.301.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  2.514.359|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX=III.)          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   232.559|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   232.559|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – ­podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2012.
Št. 410-417/2010
Črnomelj, dne 17. oktobra 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti