Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3216. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2012, stran 8404.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 16. seji dne 17. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 24/12) se 2. člen spremeni tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           V EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Rebalans
                             2012
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.369.810
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2.391.570
70  DAVČNI PRIHODKI                2.138.937
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.957.113
   703 Davki na premoženje             144.271
   704 Domači davki na blago in storitve      37.553
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                252.633
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   205.252
   711 Takse in pristojbine              670
   712 Denarne kazni                  582
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       0
   714 Drugi nedavčni prihodki           46.129
72  KAPITALSKI PRIHODKI               143.733
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    87.361
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopred. dolgoroč. sredstev           56.372
73  PREJETE DONACIJE                 30.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov      30.000
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               804.507
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            373.945
   741 Prejeta sr. iz drž. pror. iz sred. EU
   iz sredstev pror. EU              430.562
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.385.742
40  TEKOČI ODHODKI                 889.527
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      211.777
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     34.036
   402 Izdatki za blago in storitve        629.115
   403 Plačila domačih obresti           10.426
   409 Rezerve                    4.173
41  TEKOČI TRANSFERI               1.268.560
   410 Subvencije                  50.229
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 713.191
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    137.425
   413 Drugi tekoči domači transferi        367.431
   414 Tekoči transferi v tujino            284
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             1.204.307
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.204.307
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             23.348
   431 Inv. transferi prav. in fizič. osebam,
   ki niso prorač. upor.              19.000
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                    4.348
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)        –15.932
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           1.402
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       1.402
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)               0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                        0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     0
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti       0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)           1.402
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              105.493
55  ODPLAČILA DOLGA                 105.493
   550 Odplačila domačega dolga          105.498
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –120.023
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –105.493
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                 15.932
-------------------------------------------------------------
   9009 Splošni sklad za drugo           120.023
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-0020/2012
Mežica, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti