Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3239. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
3240. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami
3241. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Sklepi

3242. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Toulousu, v Francoski republiki
3243. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Toulousu, v Francoski republiki

MINISTRSTVA

3244. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2012

USTAVNO SODIŠČE

3245. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in o kaznovanju pooblaščenca pritožnika
3246. Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora glede pristojnosti

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3247. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Bistrica ob Sotli

Braslovče

3279. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2012
3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod
3281. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3282. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Črenšovci

3248. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci
3249. Odlok o javnem redu in miru v Občini Črenšovci
3250. Odlok o občinskih cestah v Občini Črenšovci
3251. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŽI-3 v Žižkih

Ivančna Gorica

3252. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«

Kobarid

3253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid
3254. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2012/2013
3255. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu
3256. Sklep o določitvi cen programov VVE Kobarid z oddelki

Komen

3257. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012
3258. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kozje

3259. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje

Kranj

3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
3261. Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj
3262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj

Nova Gorica

3283. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Podčetrtek

3263. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2012
3264. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Podčetrtek Namen
3265. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1229 – Podčetrtek
3266. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava

Rečica ob Savinji

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, 3/01, 109/01, 103/04) – za območje Občine Rečica ob Savinji

Sevnica

3268. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju
3269. Sklep o soglasju k določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012

Slovenj Gradec

3270. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste reje v naselju Podgorje

Slovenska Bistrica

3271. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekreacijsko turistični center Trije kralji

Škofja Loka

3272. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka

Tabor

3273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor

Tišina

3274. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
3275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2012

Tržič

3276. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
3277. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3278. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

POPRAVKI

3285. Tehnični popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
3286. Popravek Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Prebold

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti