Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Ob-4666/12 , Stran 2472
Ob-4666/12
Na podlagi 42. člena Statuta uprava družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d. sklicuje
21. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 10. 12. 2012 ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Ukmarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ. dipl. prav. Izvolita se dva preštevalca glasov: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb., Boris Glušac, univ. dipl. inž. gradb. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Majda Lokošek. 2. Imenovanje novih članov nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina družbe za štiri letno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Edmunda Škerbec, univ. dipl. inž. gradb., ter Danico Jesihar, univ. dipl. ekon. Mandat novoizvoljenima članoma prične teči z dnem 19. 1. 2013. 3. Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih. Skupščina se seznani, da je svet delavcev na 13. seji dne 22. 10. 2012 imenoval Gregorja Rakar, univ. dipl. inž. gradb. kot predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 19. 1. 2013. Točka 3 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d. direktor Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti