Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Ob-4678/12 , Stran 2441
Ob-4678/12
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 45/10, 80/12) Občina Cerknica objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije storitev za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Cerknica
1. Uporabljeni postopek: konkurenčni dialog – 1. faza. 2. Koncedent: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. 3. Predmet koncesije Podelitev koncesije storitev za izvajanje izbirne gospodarske javne službe distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje in oskrba s sanitarno toplo vodo v Občini Cerknica. Koncesija obsega: – gradnjo infrastrukture za proizvodnjo toplote na osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nadaljevanju: infrastruktura), pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja gradnje; – distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja; – distribucijo tople vode, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja; – zaračunavanje storitve dobave toplote in distribucije toplote uporabnikom; – IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo zagotovi koncesionar na svoje stroške. Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in posest). 4. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 30 let. Gradnja se bo predvidoma začela pomladi 2013 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 2014/2015, ko mora koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja koncesionirane dejavnosti dobave in distribucije toplote in sanitarne tople vode ter zaračunavanje uporabnikom toplote do 31. 8. 2043, z začetkom najkasneje s 1. 9. 2014. 5. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v grafični prilogi koncedenta. Prijavitelj mora obvezno dati prijavo za območje A, dopušča pa se možnost, da prijavitelj da prijavo tudi za območje A+B. 6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: – da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da ima veljavna dovoljenja in licence, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti, kar prijavitelj dokazuje s kopijami dovoljenj in licenc, – da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike, – da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije, – da pripravi in predloži ocenjeno vrednost investicije in ocenjeno izhodiščno ceno toplote, – da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava, – in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji. 7. Vsebina prijave je določena v razpisni dokumentaciji. Pogoji za oddajo skupne prijave so določeni v razpisni dokumentaciji. 8. Rok oddaje prijav: glede roka bodo upoštevane vse prijave, ki bodo dostavljene do 5. 12. 2012 do 10. ure, v sprejemno pisarno Občine Cerknica. 9. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih prijav bo 5. 12. 2012 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. 10. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Cerknica, www.cerknica.si, od 5. 11. 2012 dalje. Kontaktna oseba je skrbnik projekta Samo Mlinar, samo.mlinar@cerknica.si.
Občina Cerknica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti