Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Ob-4697/12 , Stran 2473
Ob-4697/12
Na podlagi določila 295. člena ZGD-1 in v skladu s 7. točko Statuta delniške družbe Trio, d.d., Tržič, sklicuje upravni odbor družbe
16. skupščino
delničarjev družbe Trio, d.d., Tržič
ki bo dne, 5. 12. 2012, v prostorih družbe Trio, d.d., Tržič, na naslovu Mlaka 10, 4290 Tržič, z začetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli predsednika skupščine po predlogu upravnega odbora. Skupščini prisostvuje vabljen notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2011 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2011 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2011. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2011. Predlog sklepa: 1. Ugotovi se, da je družba v letu 2011 ustvarila 26.688 EUR bilančnega dobička, kateri ostane nerazporejen. 2. Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za leto 2011. 4. Seznanitev z zmanjšanjem kapitala. Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe, ki znaša 437.627,00 EUR se zmanjša za znesek 201.400,00 EUR na znesek 236.227,00 EUR. Razlog za zmanjšanja je uskladitev in prilagoditev strukture in sestave kapitala družbe, ker je prevelik glede na dejavnost, ki jo družba opravlja in glede na tveganja, ki jim je izpostavljena. Zmanjšanje se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala, pri čemer se vsakemu delničarju izplača znese 1,00 EUR na delnico. Do izplačila zneskov zmanjšanega osnovnega kapitala so upravičeni delničarji, ki so delničarji družbe na dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register. Izplačilo se opravi v roku enega leta od dneva objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje. 5. Razno Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora, je na vpogled delničarjem pri izvršnem direktorju družbe po predhodni najavi, Trio, d.d., Tržič, Mlaka 10, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Trio, d.d., Tržič izvršni direktor Vincenc Perne, inž.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti