Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 410-0037/2012 Ob-4679/12 , Stran 2441
Št. 410-0037/2012 Ob-4679/12
Župan Občine Cerkno na podlagi 44. in 48. člena Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV; (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12) in Odloka o koncesiji za izvajanje službe Pomoči družini na domu (Uradni list RS, št. 108/11) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Cerkno
1) Koncedent: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. 2) Predmet koncesije: predmet koncesije je socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu (v nadaljnjem besedilu: storitev) se podeljuje za okvirno 3.000 ur letno, z začetkom izvajanja storitve 1. 1. 2013. 3) Opis storitve: pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo; – gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora, prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode; – druge storitve, ki jih določa zakon in izvršilni predpisi. 4) Obseg storitve: okvirno 3.000 ur letno. 5) Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: območje Občine Cerkno 6) Uporabniki storitve, za katero se razpisuje koncesija Upravičenci do storitve so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci: – osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. 7) Začetek in čas trajanja koncesije Koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili 1. 1. 2013. Koncesija se podeli za določen čas 10 let. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Koncesija se lahko podaljša samo enkrat. 8) Viri financiranja storitve: storitev se financira v skladu z Zakonom o socialnem varstvu iz sredstev občinskega proračuna in uporabnikov. 9) Način določitve cene storitve: ceno storitve ponudnik oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 10) Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 11) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji, – da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da ima reference, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. 12) Izjave, potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev: 12.1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 12.2. izjavo, da se strinja z razpisnimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 12.3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice, 12.4. organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, 12.5. projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I, 12.6. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost, 12.7. izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, 12.8. izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene, 12.9. program dela izvajanja storitve, 12.10 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% vrednosti od predvidenega letnega obsega del. Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila: 12.11. bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer: – BON – 2 za gospodarske družbe, – BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali – BON – 1/SP za samostojne podjetnike, 12.12. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti, 12.13. izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve, 12.14. izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo, 12.15. izjavo o morebitnih drugih obveznostih. Ponudnik naj priloži še naslednje: 12.16. izjavo, da so vsi navedeni podatki v ponudbi točni in resnični, 12.17. izjavo ponudnika o izvedbi obsega koncesijske dejavnosti, 12.18. izjava ponudnika o organizaciji izvajanja storitve Pomoč družini na domu, 12.19. izjava ponudnika o ponudbi drugih storitev. Na podlagi 9. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva se koncesija lahko podeli tudi ponudniku, ki v času razpisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje storitve. V tem primeru lahko ponudnik predloži namesto dokazil iz 12.4., 12.5. in 12.6. točke naslednja dokazila: 1. izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma prostora in priloženo najemno pogodbo za objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvajanje storitve ali izjavo o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih, 2. lokacijsko informacijo, 3. projektno dokumentacijo za nameravano gradnjo ali nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejni načrti in investicijski program), 4. projekcijo finančnega poslovanja za obdobje gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih sredstev za dokončanje investicije), 5. terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve, 6. izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti, 7. izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 1% od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR, z veljavnostjo pol leta po začetku izvajanja storitve. 13) Rok in način prijave na javni razpis Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, s pripisom »Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Cerkno«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Ponudbe morajo biti predložene do petka, 23. 11. 2012 do 12. ure, na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno osebno v pisarno tajništva Občine Cerkno ali poslane po pošti. Če bo ponudba poslana po pošti, mora do zgoraj navedenega roka in ure prispeti na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s sklepom zavrgel: – nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji ponudbe iz točke II.1.4. Navodil za izdelavo ponudbe, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso podane za krajevno območje, določeno v tem javnem razpisu. 14) Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 26. 11. 2012, ob 10. uri, na naslovu Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno (v sejni sobi). Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja – ponudnika pa se izkaže s pisnim pooblastilom. 15) Merila in kriteriji za izbiro ponudnikov: Koncedent bo pri izbiri ponudnikov uporabil naslednja merila in kriterije: 1. cena storitve, izražena za 1 efektivno uro: največ 60 točk, 2. kvaliteta predloženega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov, tehničnih pogojev in metod dela: največ 20 točk, 3. oddaljenost sedeža ali enote od območja izvajanja storitve: največ 10 točk, 4. ponudbo drugih storitev socialnega servisa: največ 10 točk. Koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo izbral najvišje število točk v skladu z navedenimi kriteriji in merili. Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov. 16) Obvestilo o izboru ponudnikov Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo na podlagi predloga razpisne komisije o podelitvi koncesije odločil z odločbo, v kateri bo določil tudi rok za podpis koncesijske pogodbe. Organ, pristojen za podelitev koncesije, je občinska uprava Občine Cerkno. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, je župan Občine Cerkno. 17) Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je dosegljiva: – na spletni strani Občine Cerkno (www.cerkno.si) in – v Službi za družbene dejavnosti Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija zajema: – besedilo javnega razpisa, – navodila za izdelavo ponudbe, – zahtevane sestavine ponudbe (izjave, potrdila, dokazila), – opis podrobnejših meril in kriterijev za izbiro, – osnutek koncesijske pogodbe. Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času uradnih ur, po tel. 05/37-34-647 (Jožica Lapajne) ali elektronski pošti: jozica.lapajne@cerkno.si.
Občina Cerkno

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti