Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 430-17/2012 Ob-4693/12 , Stran 2443
Št. 430-17/2012 Ob-4693/12
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Spodnjega Podravja
Naročnik: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, Občina Gorišnica, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica, Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina, Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci, Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale (v nadaljevanju: občine Spodnjega Podravja). 1. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Spodnjega Podravja. 2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga. 3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let (Občina Gorišnica pet let) po sklenitvi koncesijske pogodbe. 4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju: http://www.sou-info.si/javne_sluzbe, ter na spletni strani vsake posamezne občine. 5. Način, kraj in čas oddaje prijave Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis “Koncesija za ravnanje s komunalnimi odpadki”«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja. Prijave je potrebno oddati najkasneje do 3. 12. 2012, do 11. ure. 6. Izdelava prijave Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije. Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave. 6.1 Pogoji za pravilnost prijave Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne. Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu. Prijava je popolna: – če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, – če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, – če je popolna glede na besedilo javnega razpisa. 6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Alenka Korpar, tel. 02/748-29-90, e-pošta: alenka.korpar@ptuj.si. Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: alenka.korpar@ptuj.si. Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju: http://www.sou-info.si/javne_sluzbe. 7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju: http://www.sou-info.si/javne_sluzbe ter na spletni strani vsake posamezne občine. Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave. 8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Uporabljena bodo naslednja merila: – cena, – izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference), – dodatni obseg ponujenih storitev. 9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne vloge oziroma skupne ponudbe. Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo. Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo. Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge. Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve. Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika. Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav. 10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Mestna občina Ptuj Občina Cirkulane Občina Destrnik Občina Dornava Občina Duplek Občina Gorišnica Občina Hajdina Občina Juršinci Občina Kidričevo Občina Majšperk Občina Markovci Občina Podlehnik Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Občina Trnovska vas Občina Videm Občina Zavrč Občina Žetale

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti