Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Ob-4690/12 , Stran 2468
Ob-4690/12
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo v Brdih, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2012) in Dopolnjenega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Brda za leto 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanjske stavbe z gospodarskim poslopjem in funkcionalnim zemljiščem v k.o. Mirnik
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 3. Opis predmeta prodaje Nepremičnine – stavbno zemljišče s parcelno številko 1827, k.o. Mirnik s stanovanjskim objektom Senik 11 in gospodarskim objektom, stavbno zemljišče s parc. 1873/3, k.o. Mirnik in zemljišče s parcelno številko 1826, k.o. Mirnik – stavbno zemljišče v obsegu 325 m2, kmetijsko zemljišče v obsegu 397 m2 in gozdno zemljišče v obsegu 480 m2. Nosilni zidovi objekta so zgrajeni s kamnom, ostrešje je leseno, kritina so korci na planetah. Okna in vrata objektov so lesena in dotrajana. Nobeden od objektov ni v intenzivni uporabi. Objekta sta slabše vzdrževana. Nepremičnina s parc. št. 1827, k.o. Mirnik je opremljena z električnim in vodovodnim priključkom, ter z asfaltirano cesto. Izhodiščna cena nepremičnin je 50.000,00 EUR. 4. Dodatne informacije: za dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko interesenti pokličejo na tel. 05/335-10-30, med 13. in 14. uro. 5. Pogoji prodaje Nepremičnine bodo prodane samo kot celota najugodnejšemu ponudniku, ki bo ponudil višjo ceno za celoto. Nakup po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje. Podpis pogodbe in plačilo kupnine S kupcem se v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika podpiše pogodba. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Občine Brda, št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije (namen – kupnina nepremičnine v naselju Senik). Položena varščina se všteva v kupnino. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin. Vse dajatve plača kupec. Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. V primeru, da bo za ponudbo nakupa celote nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR. 6. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnine na podlagi javne ponudbe Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene za celoto na transakcijski račun Občine Brda, št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko in ponujeni znesek ter rok veljavnosti ponudbe, ki mora biti najmanj 60 dni. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in S.P., ipd.), – potrdila o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejme razpisne pogoje, – potrdilo, da je sprejel ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, razobešeno na oglasni deski Upravne enote Nova Gorica, – parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe. 7. Postopek Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – nakup stanovanjske stavbe z gospodarskim poslopjem in funkcionalnim zemljiščem, v k.o. Mirnik«, na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, do 5. 12. 2012 do 13. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponudba pod izhodiščno ceno ne bo upoštevana. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 3 dneh po izbiri. Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje občinskega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 9. Pravila javnega zbiranja ponudb Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija. 10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 5. 12. 2012 ob 13.30 lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje ponudb bo potekalo v mali sejni sobi, v I. nadstropju, Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih.
Občina Brda

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti