Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3279. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2012, stran 8514.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 16. redni seji dne 24. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2012
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11 z dne 27. 12. 2011) se besedilo 2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |v eurih |
|   |ODHODKOV          |     |
+----------------------------------+---------+
|Skupina/Podskupina Kontov     |Proračun |
|BESEDILO             |  leta |
|                 |  2012 |
+-----+----------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI       |4.334.217|
|   |(70+71+72+73+74+78)     |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |4.073.875|
+-----+----------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI       |3.555.470|
|   |(700+703+704+706)      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in   |3.008.710|
|   |dobiček           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje   |222.260 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago  |324.500 |
|   |in storitve         |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki       |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI      |518.405 |
|   |(710+711+712+713+714)    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |132.180 |
|   |dohodki           |     |
|   |od premoženja        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine  | 3.000 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |712 Denarne kazni      | 1.100 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje   |  625 |
|   |blaga in storitev      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki |381.500 |
+-----+----------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI     |  500 |
|   |(720+721+722)        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje   |  500 |
|   |osnovnih sredstev      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |721 Prihodki od prodaje   |   0 |
|   |zalog            |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje   |   0 |
|   |zemljišč          |     |
|   |in neopredmetenih      |     |
|   |dolgoročnih sredstev    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731) | 15.050 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |730 Prejete donacije iz   | 11.050 |
|   |domačih virov        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |731 Prejete donacije iz   | 4.000 |
|   |tujine           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)  |244.792 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz |149.878 |
|   |drugih javnofinančnih    |     |
|   |institucij         |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sredstva iz   | 94.914 |
|   |državnega proračuna iz   |     |
|   |sredstev proračuna EU    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |4.552.418|
|   |(40+41+42+43)        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |1.538.704|
|   |(400+401+402+403+409)    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |283.127 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 46.255 |
|   |za socialno varnost     |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in   |1.117.822|
|   |storitve          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih obresti | 30.000 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |409 Rezerve         | 61.500 |
+-----+----------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |1.426.624|
|   |(410+411+412+413+414)    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |410 Subvencije       | 13.250 |
+-----+----------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom |990.190 |
|   |in gospodinjstvom      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim  |153.984 |
|   |org. in ustanovam      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači   |269.200 |
|   |transferi          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |414 Tekoči transferi v   |   0 |
|   |tujino           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |1.504.990|
+-----+----------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja    |1.504.990|
|   |osnovnih sredstev      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI   | 82.100 |
|   |(431+432)          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi | 44.300 |
|   |pravnim in fizičnim osebam, |     |
|   |ki niso proračunski upor.  |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi | 37.800 |
|   |proračunskim uporabnikom  |     |
+-----+----------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  |   – |
|   |I.-II.           |218.201 |
+-----+----------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |     |
|   |IN NALOŽB          |     |
+-----+----------------------------+---------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH    |  250 |
|IV. |POSOJIL           |     |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV (750+751+752)    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih  |   0 |
|   |posojil           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |751 Prodaja kapitalskih   |   0 |
|   |deležev           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |  250 |
|   |privatizacije        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     |
|V.  |KAPITALSKIH DELEŽEV     |     |
|   |(440+441+442+443)      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih  |     |
|   |deležev           |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |     |
|   |iz naslova privatizacije  |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |443 Povečanje namenskega  |     |
|   |premoženja         |     |
|   |v javnih skladih in drugih |     |
|   |osebah j. p.        |     |
+-----+----------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |  250 |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |     |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |     |
+-----+----------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+-----+----------------------------+---------+
|50  |              |   0 |
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje   |   0 |
+-----+----------------------------+---------+
|55  |              |124.020 |
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |550 Odplačila domačega   |124.020 |
|   |dolga            |     |
+-----+----------------------------+---------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |   – |
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH     |341.971 |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)  |     |
+-----+----------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |   – |
|   |VIII.)           |124.020 |
+-----+----------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE      |218.201 |
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |     |
+-----+----------------------------+---------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |384.594 |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |     |
+-----+----------------------------+---------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo |     |
|   |(ocena)           |     |
+-----+----------------------------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/02/2012
Braslovče, dne 24. oktobra 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti