Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3257. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012, stran 8468.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 13. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------+----------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |     |     |
+------------------------------------------+----------+---------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |     |  v EUR|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |   |               | Veljavni| Rebalans|
|   |   |               | proračun|   2012|
|   |   |               |   2012|     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|I.  |   |SKUPAJ PRIHODKI        | 5.326.573|4.788.883|
|   |   |(70+71+72+73+74+78)      |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    | 3.521.796|3.464.313|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |70  |DAVČNI PRIHODKI        | 2.551.645|2.569.358|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |700 |Davki na dohodek in dobiček  | 2.292.695|2.299.202|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |703 |Davki na premoženje      |  192.800| 194.006|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |704 |Domači davki na blago in   |  66.150|  76.150|
|   |   |storitve           |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |706 |Drugi davki          |     0|    0|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |71  |NEDAVČNI PRIHODKI       |  970.151| 894.955|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |710 |Udeležba na dobičku in dohodki|  623.911| 624.975|
|   |   |od premoženja         |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |711 |Takse in pristojbine     |   4.000|  4.000|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |712 |Globe in druge denarne kazni |   1.700|  2.000|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |713 |Prihodki od prodaje blaga in |  34.200|  57.620|
|   |   |storitev           |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |714 |Drugi nedavčni prihodki    |  306.340| 206.360|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |72  |KAPITALSKI PRIHODKI      |  120.600| 128.100|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |720 |Prihodki od prodaje osnovnih |    600|   600|
|   |   |sredstev           |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |721 |Prihodki od prodaje zalog   |     0|    0|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |722 |Prihodki od prodaje zemljišč |  120.000| 127.500|
|   |   |in neopredmetenih dolgoročnih |     |     |
|   |   |sredstev           |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |73  |PREJETE DONACIJE       |   4.878|  4.878|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |730 |Prejete donacije iz domačih  |   1.878|  1.878|
|   |   |virov             |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |731 |Prejete donacija iz tujine  |   3.000|  3.000|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |74  |TRANSFERNI PRIHODKI      | 1.679.299|1.191.592|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |740 |Transferni prihodki iz drugih |  359.241| 329.852|
|   |   |javnofinančnih institucij   |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |741 |Prejeta sredstva iz državnega | 1.320.058| 861.740|
|   |   |proračuna iz sredstev     |     |     |
|   |   |proračuna Evropske unije   |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|II. |   |SKUPAJ ODHODKI        | 5.395.738|5.020.631|
|   |   |(40+41+42+43+45)       |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |40  |TEKOČI ODHODKI        | 1.514.693|1.419.841|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |400 |Plače in drugi izdatki    |  319.114| 303.797|
|   |   |zaposlenim          |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |401 |Prispevki delodajalcev za   |  46.150|  46.430|
|   |   |socialno varnost       |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |402 |Izdatki za blago in storitve | 1.052.429| 972.614|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |403 |Plačila domačih obresti    |  80.000|  80.000|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |409 |Rezerve            |  17.000|  17.000|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |41  |TEKOČI TRANSFERI       | 1.537.127|1.570.135|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |410 |Subvencije          |  30.407|  31.419|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |411 |Transferi posameznikom in   |  847.000| 875.500|
|   |   |gospodinjstvom        |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |412 |Transferi neprofitnim     |  186.096| 186.846|
|   |   |organizacijam in ustanovam  |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |413 |Drugi tekoči domači transferi |  473.624| 476.370|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |414 |Tekoči transferi v tujino   |     0|    0|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |42  |INVESTICIJSKI ODHODKI     | 2.231.898|1.912.735|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |420 |Nakup in gradnja osnovnih   | 2.231.898|1.912.735|
|   |   |sredstev           |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |  112.020| 117.920|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |431 |Investicijski transferi    |  108.370| 114.270|
|   |   |pravnim in fizičnim osebam, ki|     |     |
|   |   |niso proračunski uporabniki  |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |432 |Investicijski transferi    |   3.650|  3.650|
|   |   |proračunskim uporabnikom   |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|III. |   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II)  |  –69.165| –231.748|
|   |   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  |     |     |
+-----+------------------------------------+----------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|IV. |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     0|    0|
|   |   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|     |     |
|   |   |(750+751+752)         |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     0|    0|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |750 |Prejeta vračila danih posojil |     0|    0|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |751 |Prodaja kapitalskih deležev  |     0|    0|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |752 |Kupnine iz naslova      |     0|    0|
|   |   |privatizacije         |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|V.  |   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |     0|    0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV      |     |     |
|   |   |(440+441+442+443)       |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |     0|    0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV      |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |440 |Dana posojila         |     0|    0|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |441 |Povečanje kapitalskih deležev |     0|    0|
|   |   |in naložb           |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |442 |Poraba sredstev kupnin iz   |     0|    0|
|   |   |naslova privatizacije     |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |443 |Povečanje namenskega     |     0|    0|
|   |   |premoženja v javnih skladih in|     |     |
|   |   |drugih osebah javnega prava, |     |     |
|   |   |ki imajo premoženje v svoji  |     |     |
|   |   |lasti             |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|VI. |   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN|     0|    0|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |     |     |
|   |   |(IV.-V.)           |     |     |
+-----+------------------------------------+----------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA         |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|VII. |   |ZADOLŽEVANJE (500+501)    |     0|    0|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |50  |ZADOLŽEVANJE         |     0|    0|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |500 |Domače zadolževanje      |     0|    0|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|VIII.|   |ODPLAČILO DOLGA (550+551)   |  130.000| 130.000|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |55  |ODPLAČILA DOLGA        |  130.000| 130.000|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |550 |Odplačilo domačega dolga   |  130.000| 130.000|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|IX. |   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    | –199.165| –361.748|
|   |   |SREDSTEV NA RAČUNIH      |     |     |
|   |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|X.  |   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)| –130.000| –130.000|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|XI. |   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) |  69.165| 231.748|
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|XII. |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA |  463.315| 463.315|
|   |   |DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA  |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
|   |9009 |Splošni sklad za drugo    |     |     |
+-----+-----+------------------------------+----------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2012-7
Komen, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti