Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Ob-4704/12 , Stran 2436
Ob-4704/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 110/11; v nadaljevanju: ZJF), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 in 10/12, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 in 57/11, v nadaljevanju Uredba) in potrjenega Programa za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih z dne 27. 11. 2012(*1) (v nadaljevanju Program) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja (*1) Odločba o potrditvi programa za izboljšanje energetske učinkovitosti številka 3600-8/2011-2 z dne 30.11.2011
javni razpis
nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 z oznako 003/2012
1. Sofinancer Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu z uredbo: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana, e-mail naslov:tmedved@butanplin.si, tel. 01/588-98-00, faks 01/588-98-06, direktor: Grm Tomaž, kontaktna oseba: Tanja Medved. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Pravno podlago za izvedbo predmetnega javnega razpisa predstavljajo: – Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 in 10/12, v nadaljevanju: EZ), – Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 in 57/11, v nadaljevanju: Uredba), – Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09, v nadaljevanju Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), – Program za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih z dne 27. 11. 2012. Prijavitelji morajo upoštevati tudi ostalo veljavno zakonodajo s področja predmeta javnega razpisa. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe(*2) v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe: (*2) Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu. A) Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin. B) Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin. C) Razširjen energetski pregled objekta. V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih za dodeljevanje subvencij. Prijavitelj lahko z eno vlogo smiselno kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih ukrepov, ki so predmet javnega poziva. 4. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 312.000 EUR. Struktura višine sredstev po posameznih ukrepih je sledeča: A) Zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskimi kotli na plin – 267.000 EUR. B) Zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi kotli na plin – 35.000 EUR. C) Razširjen energetski pregled objekta – 10.000 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X)). 5. Višina sofinanciranja Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ 50%. Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 3.000 EUR. Za ukrep A se dodeli največ 250 EUR/MWh prihranka, pri čemer so upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več kot 190 MWh prihranka energije na leto. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za ukrep B se dodeli največ 200 EUR/MWh prihranka, pri čemer so upravičeni zgolj projekti, ki dosegajo več kot 150 MWh prihranka energije na leto. Za ukrep C se dodeli največ 5.000,00 EUR, pri čemer se dodeli največ 8 EUR na m2 uporabne površine objekta. Višina finančne spodbude za posamezen projekt v okviru posameznega namena se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Nepovratna finančna spodbuda se upravičencu izplača na osnovi zahtevka za sofinanciranje, s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek celotne obveznosti upravičenca. Iz specifikacij računov mora biti jasno razvidna izpolnitev zahtev za skladnost z upravičenimi ukrepi opredeljenimi v okviru predmetnega javnega razpisa. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev ter poročilo o izvedeni investiciji, ki podaja bistvene podatke o investiciji. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih stroškov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. 6. Obdobje upravičenosti stroškov Rok za zaključek investicije je 30. 9. 2013, sicer pravica do dodelitve nepovratne finančne spodbude preneha. Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na razpis sofinancerja niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. 7. Upravičenci Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, – gospodinjstva in – javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. 8. Upravičeni nameni in cilji javnega razpisa Namen sofinanciranja je zamenjava starih ogrevalnih naprav z nizkotemperaturnimi in kondenzacijskimi kotli na plin, izvedba energetskih pregledov objektov. Cilj razpisa je povečana energetska učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba energije v primerjavi s staro vgrajeno opremo (za ukrepa A in B) oziroma ugotavljanje možnosti za prihranke energije z organizacijskimi, investicijskimi in drugimi ukrepi (za ukrep C). V investicijski dokumentaciji mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem javnem razpisu in, da investicija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji. Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS; dostopna na http://www.ijs.si/), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je bila del potrjenega programa za izvajanje tega javnega razpisa. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme in naprav oziroma energetskih storitev, ki so kot ukrepi določeni v okviru predmetnega javnega razpisa. A) Zamenjava starih ogrevalnih naprav na kondenzacijski kotel na plin Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna za nakup kondenzacijskih plinskih kotlov z izkoristki nad 104% za potrebe centralnega ogrevanja. Priznani stroški za: – zamenjavo temostatskega regulatorja, – namestitev plinskega kotla in zagon, – predelava obstoječega ali izdelava novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabava in vgradnja povezav potrebne za povezavo do energetskega trošila in ustrezne krmilne opreme, – tesnilni in spojni material ne vključujejo pa elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ipd.). B) Zamenjava starih ogrevalnih naprav- nizkotemperaturnih kotlov na plin Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca, ki vključuje nakup nizkotemperaturnih plinskih kotlov z izkoristki nad 93% za potrebe centralnega ogrevanja. Priznani stroški za: – zamenjavo termostatskega regulatorja, – namestitev plinskega kotla in zagon, – predelavo obstoječega ali izdelava novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabava in vgradnja infrastrukture potrebne za povezavo d energetskega trošila in ustrezne krmilne opreme, – tesnilni in spojni material, ne vključujejo pa elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...). C) Razširjen energetski pregled objekta Kot upravičeni se štejejo stroški za izvedbo razširjenega energetskega pregleda objekta in izdelavo ustreznega poročila s posnetkom stanja in priporočili za ukrepe energetske sanacije. Neupravičeni stroški so: – dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, – izdelava projektne in investicijske dokumentacije, – stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo delež priznanih upravičenih stroškov, – stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav, – postavitev nove ali gradnja nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole, nove instalacije pri razsvetljavi), – izboljšave, ki so predmet rednega vzdrževanja (npr. odprava puščanja zraka sistemov za pripravo komprimiranega zraka), – DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki, – naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing, – stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd. Neupravičeni stroški pri vseh projektih so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški ter davek na dodano vrednost (DDV) in drugi davki. Stavbe, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za dodelitev finančne spodbude pred začetkom izvajanja naložbe. Investitor pred kandidiranjem še ne sme pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet finančne spodbude. Pri projektih, za katere izvedbo je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno sofinancerju posredovati le-to najkasneje v roku, postavljenem za dopolnitev vloge. Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, je navedeno razlog za izločitev vloge. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. 10. Pogoji za dodelitev Splošni pogoji I. Predmet investicije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. II. Investicija mora imeti vnaprej določeno trajanje (rok za izvedbo je najkasneje do 30. 9. 2013) ter določen začetek in konec. III. Investicija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne. IV. Vloga za dodelitev nepovratne finančne spodbude mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in vse priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo identične podatke za investicijo, ki je predmet prijave na javni razpis. V. Investicije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. VI. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. VII. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za »Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012« številka 003/2012, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne investicije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja investicije ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena investicije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – o skupnem znesku že prejete »de minimis« pomoči v obdobju zadnjih treh proračunskih let, – da projekt, ki je predmet tega javnega razpisa ne bo ustvarjal prihodkov od projekta. Za vse navedbe v izjavi, velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. Posebni pogoji I. Za investicije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija, izdelana ob smiselni uporabi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). II. Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi investicije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor tveganj, recikliranje in odlaganje odpadkov), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). III. Iz tehničnih specifikacij (oz. razpisne dokumentacije) za naročilo opreme, ki je priloga in sestavni del investicijske dokumentacije, morajo biti jasno razvidne zahteve za skladnost z upravičenimi nameni razpisa. IV. Sofinanciranje investicije predstavlja subvencijo v skladu s Pravilnikom o URE in OVE. Izvedba projekta, t.j. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na razpis sofinancerja. Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do pomoči. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena. V. Oddaja naročil Prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez DDV oziroma 40.000 EUR brez DDV za naročila gradenj je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o investiciji. V primeru neupoštevanja tega načela lahko pride do zavrnitve zahtevka. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot eno ponudbo, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev. Upravičenci, ki so zavezanci po zakonu, ki ureja javno naročanje naročila oddajo skladno z veljavnim zakonom o javnem naročanju. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Tehnični pogoji Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Za ukrep A: – izkoristek posameznega novega kondenzacijskega kotla pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 104%. Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predložitvijo tehnične dokumentacije oziroma certifikata za predlagano napravo; – pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo enega ali več novih kondenzacijskih kotlov na UNP v kotlovnico in sicer pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog) ali UNP, s kotli na UNP za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo; – v primeru kotla na obnovljiv vir energije zamenjava s plinskim kotlom ni dovoljena; – mogoča je namestitev plinskega kotla, pri čemer morajo biti upoštevane vse tehnične omejitve in varnostni standardi, kar prijavitelji izkazujejo v projektni in investicijski dokumentaciji. Za ukrep B: – nizkotemperaturne kotle se lahko vgrajuje v primeru kadar tehnološke značilnosti omejujejo umestitev kondenzacijskih kotlov (navedeno mora biti razvidno iz investicijske dokumentacije); – izkoristek posameznega novega nizkotemperaturnega kotla pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 93%, pri čemer morajo imeti gorilniki možnost modulacijskega delovanja ali frekvenčne regulacije ali njune kombinacije; – pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo enega ali več novih nizkotemperaturnih kotlov na UNP v kotlovnico in sicer pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog) ali UNP, s kotli na UNP za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo; – v primeru kotla na obnovljiv vir energije zamenjava s plinskim kotlom ni dovoljena; – mogoča je namestitev plinskega kotla pri čemer morajo biti upoštevane vse tehnične omejitve in varnostni standardi, kar prijavitelji izkazujejo v projektni in investicijski dokumentaciji. Za ukrep C: Program dela, izvedba energetskega pregleda in končno poročilo o izvedenem energetskem pregledu morajo biti v skladu z Metodologijo izdelave energetskega pregleda, avgust 2007 (v nadaljevanju: Metodologija) in Navodilom za izdelavo poročila o izvedenem energetskem pregledu (Priloga k Vzorcu pogodbe o sofinanciranju). Končno poročilo o izvedenem energetskem pregledu predstavljata poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Metodologija, in predstavitev energetskega pregleda v obliki, kot je predpisana v Navodilu za izdelavo poročila o izvedenem energetskem pregledu. 11. Merila za izbiro investicij Nepovratna finančna spodbuda se dodeli le za ukrepe, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Spodbuda bo dodeljena vlagateljem, ki so oddali popolne vloge. Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva, ki so predvidena za posamezen namen. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. 12. Postopek obravnave vlog Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datuma odpiranj so: 10. 11. 2012, 15. 11. 2012, 22. 11. 2012 in 30. 11. 2012. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. Sofinancer bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih sofinancerja. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih ukrepov ali del. Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Upravičenim vlagateljem bo dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude s sklepom zakonitega zastopnika sofinancerja na predlog strokovne komisije. Prijavitelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju investicije na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude. Zoper sklep ima prijavitelj pravico vložiti pritožbo v osmih dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in promet. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 13. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za namene, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije. Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo: – zahtevek za sofinanciranje, – seznam preverjenih računov, – izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta, – potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, – končno poročilo, – fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega namena s predvidenimi prihranki energije (za ukrepa A in B). Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. 14. Rok in način prijave Vse zainteresirane prijavitelje vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani sofinancerja: www.butanplin.si. Razpisna dokumentacija se lahko naroči tudi po tel. 01/588-98-00, ali s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: tmedved@butanplin.si ali po faksu 01/588-98-06, do objave zaključka javnega razpisa. Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 30. 11. 2012. Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno: vloga – ne odpiraj, naziv razpisa, ukrep: A./ B./C., ime in točen naslov vlagatelja. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Kolikor vlagatelj vlogo pošilja po pošti, jo pošlje na naslov: BUTAN PLIN d.d., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana. Kolikor vlagatelj vlogo dostavi osebno, jo odda na naslovu: BUTAN PLIN d.d., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana (receptor na sedežu podjetja). Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: tmedved@butanplin.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani sofinancerja.
BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti