Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3246. Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora glede pristojnosti, stran 8436.

Številka: P-10/12-6
Datum: 10. 10. 2012
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Okrajnega sodišča v Ormožu, na seji 10. oktobra 2012
s k l e n i l o :
Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Ormožu in Inšpektoratom Republike Slovenije za delo, Območna enota Maribor, se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
1. Kršiteljica, družba Grama, d.o.o., je po svojem zagovorniku pri prekrškovnem organu, Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, Območna enota Maribor (v nadaljevanju prekrškovni organ), vložila pobudo za odpravo pravnomočne odločbe, sodbe Okrajnega sodišča v Ormožu št. ZSV 87/2011 z dne 25. 5. 2011, in plačilnega naloga prekrškovnega organa št. 029555/c z dne 17. 12. 2009 na podlagi 171.b člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZP-1).
2. Prekrškovni organ je pobudo na podlagi 59. člena ZP-1 v zvezi s 171.b členom ZP-1 z dopisom odstopil v pristojno reševanje Okrajnemu sodišču v Ormožu. Pri tem je navedel, da se s pobudo predlagatelja ne strinja ter da jo kot pravočasno in vloženo po upravičeni osebi odstopa v pristojno reševanje sodišču.
3. Okrajno sodišče v Ormožu vlaga zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti, saj meni, da ni pristojno za odločanje o navedeni pobudi. Sodišče navaja, da v konkretni zadevi ne gre za predlog prekrškovnega organa za odpravo ali spremembo pravnomočne odločbe o prekršku, o katerem bi bilo na podlagi prvega odstavka 171.a člena ZP-1 pristojno odločati sodišče, temveč gre za pobudo zagovornika osebe, ki ji je izrečena sankcija. Sodišče meni, da bi moral o upravičenosti takšne pobude odločati prekrškovni organ sam, še zlasti glede na dejstvo, da se z vloženo pobudo ne strinja, nanjo pa tudi ni vezan.
4. Ustavno sodišče je na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po drugem odstavku 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, ker meni, da zanjo ni pristojen.
5. Iz dopisa Okrajnega sodišča je sicer razvidno, da sodišče zavrača pristojnost za odločanje o obravnavani zadevi, vendar dopisa ni mogoče šteti za sodno odločbo, s katero bi se lahko organ izrekel za nepristojnega za odločanje v zadevi. Tako je Ustavno sodišče odločilo že v sklepu št. P-7/10 z dne 14. 9. 2011. Ker se sodišče ni izreklo za nepristojno za odločanje o obravnavani zadevi in zadeve ni odstopilo prekrškovnemu organu, Ustavno sodišče ugotavlja, da spor glede pristojnosti še ni mogel nastati. Ustavno sodišče je zahtevo zavrglo, saj niso izpolnjeni procesni pogoji za odločanje o sporu glede pristojnosti.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti