Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 1/2012 Ob-4695/12 , Stran 2444
Št. 1/2012 Ob-4695/12
Javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Brezovica
1. Pravna podlaga: javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva se izvaja na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05). 2. Izdelava ponudbe: kandidati za pridobitev koncesije morajo ponudbo predložiti v slovenskem jeziku, na predpisanih obrazcih in v skladu z navodili razpisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti podpisane, vključno z vzorcem pogodbe. 3. Pogoji koncedenta Koncesija se izvaja v skladu s 34. in 37. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Koncesionar se zaveže, da bo pri vpisu otrok v zasebni vrtec dal prednost otrokom, ki imajo z enim od staršev stalno prebivališče v Občini Brezovica. Kolikor koncesionar ni vpisan v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport mora zagotoviti, da bo takšen vpis opravil v roku enega leta po podelitvi koncesije. Pogoji financiranja: Občina Brezovica bo koncesionarju zagotavljala sredstva v višini razlike med ceno programov in plačila staršev na podlagi cene, ki jo potrdi Občinski svet Občine Brezovica, vse v skladu s pogodbo o financiranju. 4. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati Da ponudnik izpolnjuje pogoje, mora izpolnjevati in predložiti kot dokaz ustrezne dokumente. Ponudnik mora: – biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva; – imeti potrdilo, da izvaja program za predšolske otroke, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje; – imeti na območju, določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo, v skladu s predpisi; – imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce, v skladu predpisi; – imeti večletni poslovni načrt in letni delovni načrt; – izvajati oziroma zagotoviti izvajanje najmanj 9 urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov ter imeti ustrezen način zagotavljanja oskrbe s prehrano; – dejavnost opravljati za ceno programa, kot jo določa Občinski svet Občine Brezovica. 5. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija: začetek izvajanja koncesije programa predšolske vzgoje in varstva otrok se začne s 1. 1. 2013 oziroma najkasneje po pridobitvi ustrezne dokumentacije za izpolnjevanje pogojev. Koncesija se sklene za dobo desetih let. 6. Kraj in čas oddaje ponudbe Ne glede na način oddaje, morajo ponudbe prispeti na naslov: Občina Brezovica, Oddelek za družbene dejavnosti, Tržaška 390, 1351 Brezovica, najkasneje do 10. 12. 2012, do 12. ure. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti, ki mora na prvi strani vsebovati oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za področje predšolske vzgoje«, in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa navedenega pošiljatelja. 7. Merila za izbor ponudnika Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: I. Ocena objekta, prostora in opreme: 40 točk Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, dostop in parkirna mesta. – Notranji prostori do 10 točk Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Zunanje igralne površine do 10 točk Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Število zunanjih igral do 5 točk Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Parkirna mesta do 5 točk Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Lokacija vrtca 20 točk Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Rok pričetka izvajanja javne službe 10 točk Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IV. Število oddelkov 20 točk Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kolikor kandidat v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se šteje, da je po določenem kriteriju ocenjen z 0 točk. 8. Postopek in izbor koncesionarja Postopek odpiranja ponudb in izbor koncesionarja vodi strokovna tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Brezovica. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Če se na razpis javi le en kandidat in ta izpolnjuje razpisane pogoje, lahko koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo. Če se na razpis ne javi noben kandidat ali če noben od kandidatov za podelitev koncesije ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel in ga lahko ponovi. Najkasneje v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe oziroma v roku, ki ga je koncesionar ponudil. Koncesijska pogodba se sklene za dobo 10 let. 9. Pojasnila in informacije: kandidat za koncesionarja lahko zahteva pojasnila in informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo po tel. 01/36-01-774, ali elektronski pošti: urban.acman@brezovica.si.
Občina Brezovica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti