Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Ob-4667/12 , Stran 2472
Ob-4667/12
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Statuta delniške družbe JUB-H d.d. in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava družbe JUB-H d.d.
21. skupščino
družbe JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d.,
ki bo dne 3. 12. 2012 ob 15. uri, v sejni sobi Informacijsko izobraževalnega centra, na sedežu družbe v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo na podlagi 26. člena Statuta predsedoval skupščini predsednik nadzornega sveta (NS) Miro Sotlar. Za pristojnega notarja bo imenovan Bojan Podgoršek, preštevalka glasov pa bo Romana Vodlan. 2. Seznanitev skupščine o poslovanju in stanju Skupine JUB ter o odstopu vseh članov uprave zaradi njihove upokojitve. 3. Odpoklic dosedanjih članov NS in postavitev novih članov NS Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta Z dnem 1. 1. 2013 se odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta družbe: Mirko Sotlar, Tomaž Trček in Ljudmila Kafol. Za nove člane nadzornega sveta družbe se za obdobje od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2017 imenujejo: 1. Štefan Hoyer, stanujoč Lucija, Ukmarjeva ulica 10, 6320 Portorož, 2. Zlata Zgonc Hoyer, stanujoča Hladilniška pot 3a, 1000 Ljubljana, 3. Stanislav Sraka, stanujoč Železna cesta 10b, 1000 Ljubljana. 4. Odločanje o soglasju k pravilniku o nagrajevanju članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: »Skupščina JUB-H d.d. daje soglasje k Pravilniku o sejninah članov nadzornega sveta JUB-H d.d.«. 5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 5. člen statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Vse delnice so vplačane v celoti. Vse delnice so navadne, imenske in izražene v nematerializirani obliki ter vpisane v centralni register vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, delniška družba. Delnice se prenašajo v skladu z določili Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih in z upoštevanjem predkupne pravice obstoječih delničarjev in omejitev, določenih s tem statutom.« Za 5. členom statuta se dodajo novi 5.a, 5.b, 5.c, 5.d in 5.e člen, ki se glasijo: »5.a člen Obstoječi delničarji imajo predkupno pravico pri nakupu delnic pred ostalimi osebami. 5.b člen Delnice se prenašajo z dovoljenjem družbe. O dovoljenju za prenos delnic odloča nadzorni svet družbe. Nadzorni svet ne sme izdati dovoljenja za prenos delnic na osebo, ki ni delničar v družbi, vse dokler imajo interes za nakup delnic obstoječi delničarji, saj bi bilo v nasprotnem primeru lahko ogroženo doseganje ciljev družbe oziroma njena gospodarska samostojnost. Za prenos iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsak prenos delnic na fiduciarni račun, ki onemogoča nedvoumno ugotavljanje identitete ali spremembe imetnika tega računa. V vlogi za izdajo dovoljenja, ki jo poda pridobitelj delnic, je potrebno navesti temelj prenosa, količino in ceno delnic, ter vlogi priložiti izrecno izjavo pridobitelja, da namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun. 5.c člen Nadzorni svet sme odkloniti dovoljenje za prenos delnic iz naslednjih utemeljenih razlogov: – če pri pridobitvi delnic niso bile upoštevana določila glede predkupne pravice obstoječih delničarjev, – če oseba, ki bi pridobila delnice na podlagi dovoljenja za prenos delnic, ne da izrecne izjave, da namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun, – če gre za prenos delnic na fiduciarni račun, kjer ni mogoče identificirati spremembe upravičenca do razpolaganja z vrednostnimi papirji na tem računu. 5.d člen Če je pravni temelj pridobitve delnic dedovanje, delitev skupnega premoženja zakoncev ali prodaja, opravljena v postopku prisilne izvršbe, lahko nadzorni svet zavrne dovoljenje za prenos delnic samo, če pridobitelju ponudi prevzem teh delnic za plačilo njihove tržne vrednosti. Če pridobitelj ponudbe za prevzem delnic iz prejšnjega stavka v enem mesecu od prejema ponudbe ne zavrne, se šteje, da jo je sprejel. Če se pridobitelj ne strinja s ponujenim plačilom za prevzem delnic, določi tržno vrednost sodišče na predlog pridobitelja. 5.e člen Dokler nadzorni svet ne izda dovoljenja za prenos delnic, pridobitelj iz teh delnic v razmerju do družbe nima nikakršnih pravic. Ne glede na prejšnji odstavek pridobitelj, ki je delnice pridobil na podlagi dedovanja, delitve skupnega premoženja zakoncev ali prodaje, opravljene v postopku prisilne izvršbe, pridobi premoženjske pravice iz delnic že s pridobitvijo, upravljavske pravice pa šele na podlagi dovoljenja nadzornega sveta za prenos delnic. Če nadzorni svet o dovoljenju za prenos delnic ne odloči v treh mesecih po prejemu zahteve pridobitelja ali če neupravičeno zavrne dovoljenje za prenos, se šteje, da je bilo dovoljenje dano. Če nadzorni svet zavrne zahtevo pridobitelja v nasprotju z Zakonom o gospodarskih družbah, pridobi pridobitelj pravice iz delnic z dnem pravnomočnosti sodbe, s katero sodišče nadzornemu svetu naloži, da izda dovoljenje za prenos delnic. V tem primeru mora družba pridobitelju tudi povrniti škodo, ki je nastala zaradi neutemeljene zavrnitve dovoljenja za prenos delnic. Nezakonito pridobljene delnice lahko družba prisilno umakne.« 20. člen statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po zakonu, je pristojen tudi za odločanje o dovoljenju za prenos delnic in za uskladitev statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.« V 21. členu statuta se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, kar je urejeno s posebnim pravilnikom, h kateremu mora dati soglasje skupščina.« Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, med 11. in 14. uro. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi morajo vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog ter avtentičnosti njegovega podpisa. Družba bo pošiljatelju najkasneje v treh delovnih dneh potrdila prejem pošte. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino. Do udeležbe na skupščini so upravičene tiste pravilno prijavljene osebe in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo ob koncu dne 30. 11. 2012. Prijava se osebno vroči ali pošlje priporočeno po pošti na sedež družbe JUB-H d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, uprava družbe – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi pooblastili. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se le-ta v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic po pooblaščencu je mogoče brezplačno dobiti v tajništvu uprave na sedežu družbe. Delničar lahko podano pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo predsednika skupščine izkazati z osebnim dokumentom in/ali pooblastilom. Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
JUB-H d.d. Štefan Hoyer predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti