Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 64 Ob-4692/12 , Stran 2458
Št. 64 Ob-4692/12
Avditorij Portorož-Portorose, Senčna pot 10, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 5. člena Odloka o oglaševanju v Občini Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 36/04)
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem čakalnic na avtobusnih postajališčih
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Avditorij Portorož, Senčna pot 10, 6320 Portorož. 2. Predmet oddaje v najem in izhodiščna najemnina Predmet oddaje v najem so v nadaljevanju navedene čakalnice na avtobusnih postajališčih, za postavitev dvostranskih svetlobnih vitrin (city light-ov): 1. AP Fornače I, 2. AP Fornače II, 3. AP Bernardin K., 4. AP Arze (pokopališce), 5. AP Antene I, 6. AP Antene II, 7. AP Beli Križ I prazna, 8. AP Beli Križ II (vulkanizer), 9. AP Strunjan, 10. AP Pirat, 11. AP Fizine, 12. AP Villa Maria, 13. AP Lucija Hoteli I, 14. AP Lucija Hoteli II, 15. AP Lucija I, 16. AP Lucija II, 17. AP Lucija Podvozna, 18. AP Lucija Vojkova ul., 19. AP Lucija šola, 20. AP Pri Tušu 21. AP Seča, 22. AP Parecag, 23. AP Sečovlje I, 24. AP Sečovlje II, 25. AP Dragonja. Izhodiščna mesečna najemnina navedenih čakalnic na avtobusnih postajališčih za postavitev dvostranskih svetlobnih vitrin (city light-ov) znaša 800,00 EUR brez DDV. Predmet razpisa so vse zgoraj navedene čakalnice na avtobusnih postajališčih v kompletu. Najemnik pridobi pravico uporabe objektov – čakalnic na avtobusnih postajališčih v upravljanju Avditorija Portorož, za dobo osmih let. Hkrati pa je najemnik v času trajanja najemne pogodbe dolžan na svoje stroške redno vzdrževati čakalnice na avtobusnih postajališčih (čiščenje, zavarovanje, sanacija oziroma zamenjava poškodovanih delov). Poleg vzdrževanja zgoraj navedenih čakalnic mora na svoje stroške zgraditi v roku 1 leta od podpisa pogodbe še naslednje čakalnice na avtobusnih postajališčih: 1. AP Valeta (smer Koper), 2. AP Bernardin (smer Piran), 3. AP Podpadna – križišče Sv. Peter, 4. AP Portorož –glavna AP, 5. AP Portorož – pred Vilo Marijo, Avditorij Portorož in najemnik, ki bo izbran na javnem razpisu, bosta sklenila pogodbo, s katero bosta uredila vse medsebojne obveznosti in pravice. 3. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik mora plačati varščino v višini izhodiščne mesečne najemnine na transakcijski račun Avditorija Portorož, št. 012906030358988, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis za AP«. 4. Pogoji oddaje v najem a) Čakalnice na avtobusnih postajališčih v upravljanju Avditorija Portorož se dajejo v najem za najmanj izhodiščno najemnino. V ceni je zajeta obveznost plačila takse. b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska prve mesečne najemnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d) Ponudnik mora izpolnjevati referenčni pogoj: v času oddaje ponudbe mora imeti ponudnik z vsaj 3 občinami sklenjeno pogodbo, na podlagi katere strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe vzdržuje vsaj po 20 čakalnic na avtobusnih postajališčih. 5. Ponudba Ponudba mora vsebovati: a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1), b) Ponudbeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, določene v 2. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2), c) Priloge k ponudbi: – dokazilo o plačani varščini, – fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev, – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS), – izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za oddajo v najem čakalnic na avtobusnih postajališčih« (Priloga št. 3), – potrdilo 3 občin, da ima ponudnik v času oddaje ponudbe sklenjene pogodbe, na podlagi katere strokovno, kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe vzdržuje vsaj po 20 čakalnic na avtobusnih postajališčih (Priloga št. 4). 6. Način in rok plačila najemnine: najemnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku, kot bo naveden na računu, ki ga bo upravljavec mesečno izstavil ponudniku. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem čakalnic AP« na naslov: Avditorij Portorož, Senčna pot 10, 6320 Portorož. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 26. 11. 2012, do 9. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Avditorija Portorož, Senčna Pot 10, 6320 Portorož. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 7.a) točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o oddaji čakalnic na avtobusnih postajališčih v najem z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Ponudba veže ponudnika do 28. 2. 2013 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi Avditorija Portorož, Senčna Pot 10, Portorož (I. nadstropje), 26. 11. 2012 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o oddaji v najem čakalnic na avtobusnih postajališčih, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko najemnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino. 8. Kontaktne osebe Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo v najem čakalnic na avtobusnih postajališčih, lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Avditoriju Portorož, Senčna pot 10, Portorož, tel. 05/67-66-740 (Robert Mahnič). Besedilo javnega zbiranja ponudb, priloge in vzorec pogodbe so objavljeni na spletni strani Avditorija Portorož, www.avditorij.si.
Avditorij Portorož-Portorose

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti