Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 900-3/2012 Ob-4685/12 , Stran 2466
Št. 900-3/2012 Ob-4685/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 evrov za leto 2012,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor, ki se nahaja v vrstni hiši, na naslovu Teslova ul. 17, v Ljubljani, z zemljiščem na parc. št. 145/16, k.o. 2679 – Gradišče II (ID znak 2679-145/16). Neto tlorisna površina objekta po podatkih GURS znaša 175,55 m2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Na parc. št. 145/16, 2679 – Gradišče II (ID znak 2679-145/16) je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekom Slovenije d.d. Izklicna cena: 180.600,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor PO1, v izmeri 33,40 m2, v pritličju stavbe, na naslovu Malgajeva ulica 2, Ljubljana z ID oznako št. 1740-1701-15, št. stavbe 1701, k.o. 1740 Spodnja Šiška. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 50.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma naziv pravne osebe- firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, – davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 19. 11. 2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine na naslovu___________« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 20. 1. 2013. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi: Mihaela Topolovec Šiker, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@ljubljana.si. Ogled nepremičnine bo dne 13. 11. 2012: – na naslovu Teslova ul. 17 v Ljubljani, med 9.30 do 10. uro, – na naslovu Malgajeva ulica 2 v Ljubljani, med 10.30 in 11. uro. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 22. 11. 2012, s pričetkom ob 10.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti