Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Ob-4691/12 , Stran 2468
Ob-4691/12
Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo v Brdih, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12), Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/12) in Dopolnjenega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Brda za leto 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč s stanovanjskim in gospodarskimi objekti, ter kmetijskih zemljišč v k.o. Mirnik
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – to je stavbnih zemljišč s stanovanjskim in gospodarskimi objekti, ter kmetijskih zemljišč. Omenjena zemljišča se prodajajo po posameznih sklopih. 3. Opis predmeta prodaje Sklop 1: parcele št. 1584, 1597, 1599, 1601, 1615/1, 1615/2, 1615/3, 1615/4 in 1618/1 vse k.o. Mirnik, v velikosti 53.858 m2, ležijo takoj pod vasjo zahodno od glavne ceste za Senik. Parcele so povečini poraščene, le deloma so še ostali travniki, in sicer le v zgornjem ravnem delu. Dostopne so po makadamski poti. Sestoj je mešan, primeren predvsem za drva. Izhodiščna cena sklopa 1 je 29.457,71 EUR. Sklop 2: parcele št. 1658, 1661, 1665 in 1668, k.o. Mirnik v velikosti 33.061 m2 ležijo pod vasjo zahodno od glavne ceste za Senik. Parcele so povečini poraščene. Dostopne so po makadamski poti. Sestoj je mešan, primeren predvsem za drva. Izhodiščna cena sklopa 2 je 19.117,66 EUR. Sklop 3: parcele št. 1525, 1526 in 1530, k.o. Mirnik, v velikosti 29.529 m2. Parceli št. 1525 in 1530 sta že poraščeni z gozdom, medtem ko je parcela št. 1526 v zaraščanju. Vse površine imajo urejen dostop. Izhodiščna cena sklopa 3 je 15.201,53 EUR. Sklop 4: parcela št. 1671, k.o. Mirnik, v velikosti 5.409 m2 leži ob poti parc. št. 2545. Parcela je travnik. Izhodiščna cena sklopa 4 je 10.915,45 EUR. Sklop 5: parcele št. 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1579, 1589 in 1628, k.o. Mirnik, v velikosti 11.071 m2 ležijo takoj pod vasjo Vrhovlje pri Kožbani ob glavni cesti za Senik. Parcele so povečini poraščene, le deloma so še ostali travniki in sicer le v zgornjem ravnem delu. Dostopne so v zgornjem delu po makadamski poti. Sestoj je mešan, primeren predvsem za drva. Izhodiščna cena sklopa 5 je 15.627,57 EUR. Sklop 6: pod cesto ležijo parcele št. 1720, 1727 in 1729, k.o. Mirnik, v velikosti 8.988 m2, ki so v naravi tudi gozdovi. Poraščeni so z mešanim sortimentom. Spravilo zahtevno navzgor na cesto. Izhodiščna cena sklopa 6 je 5.089,73 EUR. Sklop 7: parcela št. 2066, k.o. Mirnik, v velikosti 6740 m2 je v naravi gozd. Parcela v spodnjem delu meji na glavno asfaltno cesto, tako, da je spravilo mogoče direktno na cesto. Poraščena je z mešanim sortimentom. Izhodiščna cena sklopa 7 je 4.337,19 EUR. Sklop 8: parceli št. 1712 in 1760, k.o. Mirnik, v velikosti 17.962 m2, ležita nekako severovzhodno od vasi. V naravi sta to gozdova. Poraščena sta z mešanim sortimentom. Dostopna sta po makadamski poti oziroma vlaki. Izhodiščna cena sklopa 8 je 10.171,52 EUR. Sklop 9: pozidana stavbna zemljišča s parc. št. 1534 in 1537/1, obe k.o. Mirnik, v izmeri 1.053 m2 ter nepozidana stavbna zemljišča s parc. št. 1539, 1543/1 in 1543/2, vse k.o. Mirnik, v izmeri 760 m2. Nepremičnine so v naravi delno pozidana stavbna zemljišča, delno nepozidana stavbna zemljišča. Nahajajo se na izredno lepi mikro lokaciji, na severnem delu zaselka Vrhovlje pri Kožbani. Na zemljišču s parc. št. 1534, k.o. Mirnik, ob mejah s sosednjimi zemljišči, so zgrajeni stanovanjski in gospodarski objekti v obliki kareja tako, da v sredini parcele ostaja odprto in nepozidano dvorišče pravokotnega tlorisa, medtem, ko se ostala zemljišča nahajajo na območju južno od kareja pozidanih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Računska površina stanovanjskega objekta je 225,74 m2, gospodarskega objekta na zahodni strani je 33,34 m2 in gospodarskega objekta na vzhodni strani pa 43,28 m2. Objekti so v slabem fizičnem stanju in so potrebni obnove. Izhodiščna cena sklopa 9 je 125.000,00 EUR. 4. Dodatne informacije: za dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko interesenti pokličejo na tel. 05/335-10-30, med 13. in 14. uro. 5. Pogoji prodaje Nepremičnine bodo prodane po posameznih sklopih najugodnejšemu ponudniku, ki bo ponudil višjo ceno za posamezni sklop. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje. Podpis pogodbe in plačilo kupnine S kupcem se v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika podpiše pogodba. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Občine Brda, št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije (namen – kupnina nepremičnin v k.o. Mirnik). Položena varščina se všteva v kupnino. Izhodiščna cena ne vsebuje davščin. Vse dajatve plača kupec. Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi do pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. V primeru, da bo za ponudbo istega sklopa več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene znaša 500,00 EUR. 6. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin na podlagi javne ponudbe Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene, za posamezni sklop ali 10% skupne izhodiščne cene oziroma seštevek izhodiščnih cen posameznih sklopov, če kupujejo več sklopov na transakcijski račun Občine Brda, št. 01207-0100014109, odprt pri Banki Slovenije. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo številke sklopa nepremičnin za katere daje ponudbo in ponujeni znesek ter rok veljavnosti ponudbe, ki mora biti najmanj 60 dni. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p., ipd.), – potrdila o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejme razpisne pogoje, – potrdilo, da je sprejel ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, razobešeno na oglasni deski Upravne enote Nova Gorica, – parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe. 7. Postopek: Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – nakup nepremičnine k.o. Mirnik za Sklop št. …«, na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, do 5. 12. 2012, do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponudba pod izhodiščno ceno ne bo upoštevana. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 3 dneh po izbiri. Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravilnega in zakonitega postopka prodaje občinskega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. 9. Pravila javnega zbiranja ponudb Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija. 10. Drugo: k odpiranju ponudb dne 5. 12. 2012, ob 10.30, lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje ponudb bo potekalo v mali sejni sobi, v I. nadstropju Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih.
Občina Brda

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti