Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3283. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica, stran 8517.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa namen, upravičence, pogoje, merila in postopek dodeljevanja proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: mestna občina), spremljanje izvajanja in nadzor porabe sredstev.
2. člen
Predmet sofinanciranja so:
1. vsebine športnih programov:
– interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov.
2. razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– informacijski sistem na področju športa v občini,
– večje športne prireditve,
– delovanje društev in zvez.
3. člen
Namen tega odloka je spodbujanje športne dejavnosti na območju mestne občine.
Mestna občina bo programe finančno podpirala v skladu z naslednjimi cilji:
– zagotavljanje sredstev za realizacijo izvedbe letnega programa športa in sofinanciranje tistega dela nacionalnega programa športa, ki se izvaja v Mestni občini Nova Gorica,
– spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
4. člen
Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni organ) v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Nova Gorica in Športno zvezo Nova Gorica vsako leto najkasneje v mesecu oktobru pripravi predlog letnega programa športa za naslednje leto, ki ga sprejme mestni svet.
Z letnim programom športa se določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter predvidena sredstva za izvedbo programov.
Mestni svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine, ki so pomembne za mestno občino, hkrati pa upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v mestni občini.
V občinskem proračunu se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa športa. Programi in dejavnosti na področju športa se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu mestne občine.
Vrednost sofinanciranja posameznih programov je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev na ustreznih postavkah. Določi se skladno z merili izračunanih točk oziroma števila odobrenih ur, za sofinanciranje profesionalnih trenerjev pa na podlagi količnika.
III. UPRAVIČENCI
5. člen
Za upravičence po tem odloku se štejejo:
– športna društva,
– športna združenja in zveze,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z letnim programom športa v mestni občini, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica,
– vrtci in osnovne šole,
– poklicne, srednje, višje in visoke šole,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Mestna občina po tem odloku ne sofinancira programov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe.
IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE
6. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za izvajanje športnih programov,
– imajo na dan objave razpisa najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo v mestni občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju,
– vsebina prijavljenega programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov,
– imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva za večje športne prireditve,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za iste programe,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– imajo najmanj 75 % aktivnih članov iz Mestne občine Nova Gorica, razen v primeru, da se na razpis prijavijo izvajalci, s sedežem v mestni občini, in ki imajo status medobčinskih društev, za katere se pri vrednotenju programa upošteva število članov s stalnim bivališčem v mestni občini,
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do Javnega zavoda za šport oziroma drugih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa v preteklem letu, če so na njem sodelovali.
7. člen
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati tisti prijavitelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2).
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
8. člen
Sredstva za sofinanciranje športnih programov se dodeljujejo po postopku, določenim s tem odlokom in na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani mestne občine. Obvestilo o razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih. Rok za predložitev vlog, ki mora biti dovolj dolg, da omogoči upravičencem pripravo kakovostne vloge, se določi ob vsakoletnem razpisu.
Od dneva objave javnega razpisa do izdaje odločbe upravnega organa o izbiri športnih programov, se pogoji in merila ne smejo spremeniti.
9. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ. Posamezne, v tem odloku določene naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja petčlanska strokovna komisija za oceno športnih programov (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
10. člen
Komisija je sestavljena izmed strokovnjakov z izkušnjami s področja športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog. Tri člane predlagata Javni zavod za šport Nova Gorica in Športna zveza Nova Gorica, dva pa odbor za kulturo, šolstvo in šport.
Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata zaradi neudeleževanja sej komisije in neizvajanja nalog člana komisije in imenuje nove. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika komisije. Komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
Naloge komisije so:
– ugotavljanje pravočasnosti vlog,
– odpiranje vlog, prispelih na javni razpis,
– beleženje morebitnih pomanjkljivosti vlog, ugotovljenih na odpiranju,
– potrditev na podlagi meril izdelanega predloga razdelitve sredstev upravičencem.
Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju proračuna.
11. člen
Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica,
– ugotavlja vsebinsko in formalno popolnost vlog,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev, izdela seznam vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje ter pripravi kratek povzetek vsebine vlog,
– pripravi predlog razdelitve razpisanih sredstev na osnovi meril,
– pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti prijaviteljev do mestne občine,
– piše zapisnike sej komisije,
– izdaja ustrezne upravne akte.
12. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež Mestne občine Nova Gorica,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– namen javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti programi realizirani,
– rok za porabo sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega zaprosijo zanjo.
13. člen
Upravičenci lahko podajo vlogo na javni razpis izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– besedilo odloka,
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– vzorec pogodbe,
– navedbo meril za ocenjevanje vlog.
14. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo športnih programov za katere prijavitelj kandidira,
– navedbo vadečih po posameznih športnih programih,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavi več športnih programov, mora na skupni prijavi:
– vsak program prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev vložiti v enem izvodu za vse prijavljene programe.
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Vloga mora biti označena na način določen z javnim razpisom.
15. člen
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in obvezna dokazila – priloge.
16. člen
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju. V primeru, da na ovojnici ni naveden naziv in naslov pošiljatelja, komisija odpre vlogo, kar se navede v zapisniku in jo vrne pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT – NE ODPIRAJ« (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »DOPOLNITEV«),
– naziv in naslov prijavitelja.
17. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno, razen, če komisija ne odloči drugače.
O delu komisije mora pristojni organ sproti voditi zapisnik, ki mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
– imena prisotnih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispetja vlog,
– pravočasnosti vlog in morebitne pomanjkljivosti vlog,
– sklepe komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije.
18. člen
Prepozne vloge in vloge, ki niso dane na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ zavrže skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, pristojni organ v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 5 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, s sklepom zavrže pristojni organ. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso mogoče.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena je možna pritožba na župana, v roku petnajst dni od dneva vročitve sklepa.
19. člen
Pristojni organ opravi pregled popolnih in pravočasnih vlog ter pripravi predlog razdelitve razpisanih sredstev na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa ter ga posreduje članom komisije.
Komisija potrdi predlog o izboru športnih programov in razdelitvi proračunskih sredstev, ki je podlaga za izdajo ustreznih upravnih aktov na podlagi:
– višine proračunskih sredstev,
– razpisnih pogojev in določb tega odloka,
– doseženega števila točk oziroma ur.
V primeru, da je posamezna prijava v celoti ali deloma zavrnjena, mora biti v zapisniku podana ustrezna obrazložitev.
20. člen
Pristojni organ v skladu s tem odlokom izda odločbo v upravnem postopku, s katero:
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje,
– odloči o sofinanciranju s strani komisije potrjenih programov.
Zoper odločbo o višini sredstev za sofinanciranje programov lahko vloži prijavitelj pritožbo na župana v roku petnajst dni od dneva vročitve odločbe. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za vrednotenje in izbor programov športa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji.
Pristojni organ po pravnomočnosti odločb na spletni strani mestne občine objavi:
– seznam prijavljenih na javni razpis,
– seznam izbranih športnih programov,
– višino odobrenih sredstev za izbrane športne programe.
VI. POGODBA
21. člen
Po dokončnosti odločbe mestna občina z izbranim izvajalcem sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj:
– podatke obeh pogodbenih strank (naziv, naslov, davčna številka ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka transakcijskega računa, podatki o pooblaščenih osebah za podpis pogodbe in drugi podatki),
– vsebino in obseg ter čas realizacije programa,
– višino odobrenih sredstev,
– rok za porabo sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– razloge za razvezo pogodbe.
22. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če izvajalec ne podpiše pogodbe in je ne vrne mestni občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
23. člen
Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje nakazovala na naslednji način:
– za program športa v dveh enakih delih, in sicer prvi del v roku do 30 dni po podpisu pogodbe ter drugi del v roku do 30 dni od prejema končnega poročila o izvedbi,
– za večje športne prireditve v roku do 30 dni od prejema končnega poročila o izvedbi,
– za profesionalnega trenerja v mesečnih dvanajstinah, in sicer zadnji dan v mesecu za tekoči mesec.
Sredstva, odobrena za namen sofinanciranja uporabe športnih površin, bo financer lahko nakazoval upravljavcu športne infrastrukture na podlagi cesijskih pogodb.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
24. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev opravlja pristojni organ.
25. člen
Izvajalci morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, o izvedbi sofinanciranih športnih programov pristojnemu organu predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa (računi, pogodbe itd.).
Poročilo morajo predložiti v roku 30 dni od realizacije programa oziroma najkasneje do 30. oktobra tekočega leta, če ni v pogodbi drugače določeno.
V primeru, da program ni v celoti izveden do 30. 10., mora izvajalec do 30. 10. predložiti financerju delno poročilo o izvedbi programa, kar je tudi pogoj za izplačilo druge polovice odobrenih sredstev. V tem primeru mora izvajalec oddati financerju končno letno poročilo najkasneje do 20. 1. naslednjega leta, če ni v pogodbi drugače določeno.
Za programe, ki se bodo pričeli izvajati v novembru in decembru, mora izvajalec do 30. 10. predložiti podpisano izjavo, da bo program izveden v roku, kot izhaja iz prijave na razpis, končno poročilo pa mora izvajalec oddati financerju v roku do 30 dni po izvedbi programa, vendar najkasneje do 20. 1. naslednjega leta, če ni v pogodbi drugače določeno.
Pravočasno oddano končno ali delno poročilo z izjavo, kot je določeno v prejšnjih odstavkih, so pogoj za izplačilo druge polovice odobrenih sredstev. Če financer ne bo prejel pravočasno končnega ali delnega poročila z izjavo oziroma samo izjave, ne bo izplačal druge polovice sredstev.
Izvajalec je na zahtevo mestne občine dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev ter omogočiti nadzor.
V primeru napredovanj oziroma nazadovanj v tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih zvez se sofinanciranje do konca leta nadaljuje v enakem obsegu, kot je določeno s pogodbo. Če se kateri od izbranih programov, ki ga posamezno društvo izvaja, tekom leta preneha izvajati, je izvajalec dolžan o tem takoj obvestiti financerja, ki ustavi sofinanciranje.
V primeru, da izvajalec ne poda poročila v določenem roku, se sofinanciranje ustavi.
Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, ko iz oddanega delnega poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na javni razpis (nenamenska poraba sredstev) in opredeljen v pogodbi.
VIII. VRAČILO SREDSTEV
26. člen
Izvajalec mora vrniti vsa prejeta sredstva v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če ni izvedel sofinanciranega programa,
– če izvajalec ni oddal poročila (delnega z izjavo, končnega oziroma samo izjavo) o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi,
– v drugih primerih, določenih v pogodbi iz 21. člena tega odloka.
IX. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA
27. člen
Vrednotenje programov športa se vrši na podlagi razdelitve športnih panog v štiri skupine:
1. individualni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. kolektivni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
3. športno-rekreativni programi, v katerih izvajalci športa izvajajo različne športno-rekreativne programe,
4. izvajalci miselnih iger.
28. člen
Predmet meril so naslednje vsebine:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– cicibani in cicibanke
– mlajši dečki in mlajše deklice
– starejši dečki in starejše deklice
1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.5 Interesna športna vzgoja mladine
1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
– kadeti in kadetinje
– mladinci in mladinke
1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.8 Interesna športna dejavnost študentov
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Sofinanciranje profesionalnega športnega trenerja
7. Športni objekti
8. Velike športne prireditve
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
10. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
11. Založniška dejavnost
12. Informacijski sistem na področju športa
13. Delovanje društev in zvez na ravni lokalne skupnosti, ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu.
Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov,
– prednostna razvrstitev panog po skupinah,
– drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.
Kakovost športnih dosežkov se ugotavlja glede na:
– kategorizacijo športnikov v pretekli sezoni po veljavnih Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji (OKS),
– uvrstitve ekip in posameznikov na državnem prvenstvu v predhodnem letu,
– uvrstitve ekip in posameznikov na mednarodnih tekmovanjih v predhodnem letu.
Razširjenost športne panoge na območju mestne občine se ugotavlja glede na:
– število registriranih članov,
– število članov, ki so plačali članarino.
Merila predvidevajo vrednotenje programov izvajalcev športa na osnovi razširjenosti na način, da se za vsak program predvideva maksimalno oziroma minimalno število sodelujočih v posameznem programu. Posameznega udeleženca se sofinancira le v enem programu. Vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program.
Izvajalci letnega programa športa, ki so registrirani na podlagi Zakona o društvih, lahko kandidirajo le s svojimi člani, in sicer na podlagi urejene evidence o članstvu in o plačani članarini pri programih:
– interesne športne vzgoje predšolskih otrok,
– interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok,
– športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami,
– interesne športne vzgoje mladine,
– športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami,
– interesne športne dejavnosti študentov,
– športne rekreacije,
– športa invalidov
oziroma s svojimi člani s plačano članarino in istočasno registriranimi tekmovalci pri nacionalni panožni športni zvezi pri naslednjih programih:
– športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostnega športa ter
– vrhunskega športa.
Vrednotenje uspešnosti se izvaja v programih:
– športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostnega športa ter
– vrhunskega športa.
na osnovi dveh kriterijev:
1. Števila kategoriziranih športnikov v skladu s »Kriteriji za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije (OKS-ZŠZ) in »Pravilnika o razvrščanju obetavnih in vrhunskih šahistov«. Točke se dodeli društvu, ki ima športnike vpisane v zadnjem Obvestilu OKS-ZŠZ oziroma registraciji Šahovske zveze Slovenije pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa v mestni občini.
Pri upoštevanju tega kriterija je potrebno upoštevati naslednje omejitve:
a) pri »Športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« v kategorijah cicibanov in cicibank ter mlajših dečkov in deklic zaradi »Kriterijev za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) ne morejo pridobiti nobenega od predvidenih nazivov (minimalna starost za pridobitev naziva je 14 let),
b) pri kategoriji starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev in mladink se upoštevata samo prva dva razreda kategorizacije: mladinski razred (obetavni razred – šah), državni razred (enako velja za šah),
c) pri »Kakovostnem športu« društva pridobijo točke za kategorizacijo državnega razreda,
d) pri »Vrhunskem športu« društva pridobijo točke za tri razrede kategorizacije: perspektivni (zelo obetavni razred – šah), mednarodni razred (mednarodni mojster in velemojster – šah), svetovni razred (supervelemojster – šah).
2. Osvojenih naslovov državnih prvakov in osvojenih medalj na mladinskih evropskih in svetovnih prvenstvih ter članskih evropskih in svetovnih prvenstvih. Za osvojene medalje na ostalih velikih športnih tekmovanjih društva dobivajo točke v naslednjem odnosu do predvidenih točk za osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih:
a) Olimpijske igre – 1,00 x točke za medaljo na SP,
b) Finale svetovnega pokala ali končna uvrstitev na lestvici Svetovnega pokala – 1,00 x točke za medaljo na SP,
c) Univerziada – 1,00 x točke za medaljo na EP,
d) Mediteranske igre in tekmovanja za Svetovni pokal – 0,6 x točke za medaljo na EP,
e) Evropski olimpijski festival mladih (EYOF) – 0,8 x točke za medaljo na EP.
Društvo lahko pridobi točke samo za medalje, osvojene na tekmovanjih v prejšnjem letu. Za medalje, osvojene v neolimpijskih športnih panogah oziroma neolimpijskih disciplinah športnih panog, se pridobljene dodatne točke množijo s korekcijskim faktorjem 0,5. Za osvojene medalje na mladinskih EP in SP se le-te vrednotijo samo za programe »Športna vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport«.
Delež sofinanciranja posameznih programov se izračuna tako, da se množi obseg posameznega programa (št. ur programa) in maksimalno število sodelujočih v posameznem programu. Rezultat predstavlja maksimalno število točk, ki jih izvajalec letnega programa športa lahko pridobi za določen program.
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Vrednost točke za posamezne vsebine se izračuna na podlagi višine sredstev, ki je v proračunu mestne občine namenjena različnim programom športa na lokalni ravni in v skladu z Letnim programom športa. Vrednosti točk po posameznih vsebinah so različne. Sredstva za izvajanje programov so namenska (plačilo objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov, tekmovanj …) in se ne smejo koristiti v druge namene.
V okviru vsebin tega odloka lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Mali sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok starih do 6 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.
Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in strokovni kader za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino z 10 otroki ter največ 60-urne druge programe na skupino z najmanj 5 in z največ 20 otroki ter največ 60 ur najema objekta in propagandno gradivo.
V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 20) ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Preglednica 1.1
+------------+----------+--------------+--------------+---------+
|Naziv    |  Vel.  |  Objekt  | Strokovni  | Prop. |
|programa  | skupine |       |  kader   | gradivo |
|      |     +------+-------+------+-------+---------+
|      |     |št. ur|  VT |št. ur| št. |št. točk |
|      |     |   |    |   | točk |     |
+------------+----------+------+-------+------+-------+---------+
|Plavanje  |  10  | 10 |  10 | 10 | 10  |  10  |
+------------+----------+------+-------+------+-------+---------+
|Mali sonček |  5–20  | 60 |  60 | 60 | 60  |  15  |
|Ciciban   |     |   |    |   |    |     |
|planinec  |     |   |    |   |    |     |
+------------+----------+------+-------+------+-------+---------+
|Drugi    |  5–20  | 60 |  60 | 60 | 60  |  15  |
|programi  |     |   |    |   |    |     |
+------------+----------+------+-------+------+-------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok starih od 6 do 15 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi, za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Cilj interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok je zlasti:
– obogatiti in dopolniti šolsko športno-vzgojo z dodatnimi programi in motivacijskimi prijemi za učence in učitelje,
– da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo plavati,
– izvajati prilagojene športne aktivnosti v 1., 2. in 3. triadi osnovne šole v okviru športne značke ''Zlati sonček in Krpan'' ter drugih programov, ki jih organizirajo šole, klubi in drugi izvajalci programov.
Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in strokovni kader za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino z 10 otroki ter največ 80-urne druge programe na skupino z najmanj 5 in z največ 20 otroki ter največ 80 ur najema objekta, propagandno gradivo ter stroške za organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in državnih šolskih tekmovanjih.
Preglednica 1.2
+----------+--------+----------+------------+---------+---------+
|Naziv   | Vel. | Objekt | Strokovni | Prop. | Šol. šp.|
|programa | skupine|     |  kader  | gradivo | tekmov |
|     |    +----+-----+-----+------+---------+---------+
|     |    | št.| VT | št. | št. | št. točk| št. točk|
|     |    | ur |   | ur | točk |     |     |
+----------+--------+----+-----+-----+------+---------+---------+
|Plavanje |  10  | 10 | 10 | 10 | 10 |  10  |     |
+----------+--------+----+-----+-----+------+---------+     |
|Zlati   | 5–20 | 80 | 80 | 80 | 80 |  15  |     |
|sonček  |    |  |   |   |   |     |     |
|Krpan   |    |  |   |   |   |     |     |
+----------+--------+----+-----+-----+------+---------+     |
|Mladi   | 5–20 | 80 | 80 | 80 | 80 |  15  |     |
|planinec |    |  |   |   |   |     |     |
|Planinski |    |  |   |   |   |     |     |
|tabor   |    |  |   |   |   |     |     |
+----------+--------+----+-----+-----+------+---------+     |
|Planinska | 5–20 | 60 | 60 | 60 | 60 |  15  |     |
|šola   |    |  |   |   |   |     |     |
+----------+--------+----+-----+-----+------+---------+     |
|Tečaji  | 5–20 | 40 | 40 | 40 | 40 |     |     |
+----------+--------+----+-----+-----+------+---------+---------+
|Drugi   | 5–20 | 80 | 80 | 80 | 80 |  15  |  100  |
|programi |    |  |   |   |   |     |     |
+----------+--------+----+-----+-----+------+---------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Program Naučimo se plavati se izvaja samo za otroke prvih razredov osnovnih šol, vendar samo v primeru, da niso opravili tečaja plavanja v vrtcu.
V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 20) ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi t.im. športnih šol potekajo v društvih, ki imajo ustrezno prostorsko, kadrovsko in materialno osnovo za izvajanje vadbenega procesa. Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja v tem obdobju pomeni temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eden od meril uspešnega dela z otroki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.
+--------------------------------------+------------------------+
|   Programi so lahko razdeljeni   | Obseg sofinanciranja |
|      v tri stopnje:      |     vadbe:     |
+--------------------------------------+------------------------+
|– I. stopnja – cicibani in cicibanke |        do 240 ur|
+--------------------------------------+------------------------+
|– II. stopnja – mlajši dečki in    |   od 240 ur do 400 ur|
|deklice                |            |
+--------------------------------------+------------------------+
|– III. stopnja starejši dečki in   |   od 300 ur do 800 ur|
|deklice                |            |
+--------------------------------------+------------------------+
Lokalna skupnost lahko sofinancira stroške za najemnino objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
Preglednica 1.3.1 – INDIVIDUALNI ŠPORTI
+-------------+--------+----------------+--------------+--------+
|Naziv    | Vel. | Objekt tabela |  Strokovni | Mat. |
|programa   | skup |   6.2    | kader tabela | str. |
|       |    |        |   6.2   | tab. |
|       |    |        |       | 6.3. |
|       |    +-------+--------+-------+------+--------+
|       |    | št. ur|  VT  |št. ur | št. |  št. |
|       |    |    |    |    | točk | točk |
+-------------+--------+-------+--------+-------+------+--------+
|Cicibani/ke | Tab. 6 | 240 | 240  | 240 | 240 |  100 |
+-------------+--------+-------+--------+-------+------+--------+
|Ml. dečki–  | Tab. 6 |240–400|240–400 |240–400| 240– |  150 |
|deklice   |    |    |    |    | 400 |    |
+-------------+--------+-------+--------+-------+------+--------+
|St. dečki–  | Tab. 6 |300–800|300–800 |300–800| 300– |  200 |
|deklice   |    |    |    |    | 800 |    |
+-------------+--------+-------+--------+-------+------+--------+

+-------------+-----------+---------+-------------+
|Naziv    |  Vel.  | Meritve |  Nezgodno |
|programa   | skupine |  in  | zavarovanje |
|       |      | spremlj.|       |
|       |      | tren. |       |
|       |      +---------+-------------+
|       |      | št. točk|  št. točk |
+-------------+-----------+---------+-------------+
|Cicibani/ke | Tabela 6 |  20  |   20   |
+-------------+-----------+---------+-------------+
|Ml. dečki–  | Tabela 6 |  30  |   20   |
|deklice   |      |     |       |
+-------------+-----------+---------+-------------+
|St. dečki–  | Tabela 6 |  45  |   20   |
|deklice   |      |     |       |
+-------------+-----------+---------+-------------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
Pri programu »Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport« lahko izvajalci pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov.
Individualni športi
+-------------+----------+-----------------+
|Dodatne točke|  Vel.  | Državni prvaki |
|       | skupine +---------+-------+
|       |     |posamezno| ekipno|
+-------------+----------+---------+-------+
|Cicibani/ke |   1  |  25  |  75 |
+-------------+----------+---------+-------+
|Ml. dečki–  |   1  |  25  |  75 |
|deklice   |     |     |    |
+-------------+----------+---------+-------+

+-------------+-------+----------+----------+----------+----------+
|Dodatne točke| Vel. |Kategoriz.| Državni |  EP –  |  SP –  |
|       |skupine|     | prvaki | medalja | medalja |
|       | min +-----+----+----+-----+----+-----+----+-----+
|       |    | ml. |dr. |pos.|ekip.|pos.|ekip.|pos.|ekip.|
+-------------+-------+-----+----+----+-----+----+-----+----+-----+
|St.     |  1  | 10 | 20 | 25 | 75 | 100| 250 | 150| 350 |
|dečki/deklice|    |   |  |  |   |  |   |  |   |
+-------------+-------+-----+----+----+-----+----+-----+----+-----+
Preglednica 1.3.2 – KOLEKTIVNI (EKIPNI) ŠPORTI
+-----------+---------+---------------++---------------+--------+
|Naziv   |  Vel. | Objekt tabela ||Strokovni kader| Mat. |
|programa  | skupine |   6.4   || tabela 6.4  | stroš. |
|      |     |        ||        | tabela |
|      |     |        ||        | 6.5  |
|      |     +-------+-------++-------+-------+--------+
|      |     | št. ur|  VT ||št. ur | št. |št. točk|
|      |     |    |    ||    | točk |    |
+-----------+---------+-------+-------++-------+-------+--------+
|Cicibani/ke| Tabela | 240 | 240 || 240 | 240 | 100  |
|      |  6.1  |    |    ||    |    |    |
+-----------+---------+-------+-------++-------+-------+--------+
|Ml. dečki | Tabela |240–400|240–400||240–400|240–400| 150  |
|deklice  |  6.1  |    |    ||    |    |    |
+-----------+---------+-------+-------++-------+-------+--------+
|St. dečki– | Tabela |300–800|300–800||300–800|300–800| 200  |
|deklice  |  6.1  |    |    ||    |    |    |
+-----------+---------+-------+-------++-------+-------+--------+

+-------------+------------+----------+------------+
|Naziv    |Vel. skupine| Meritve | Nezgodno |
|programa   |      |  in  |zavarovanje |
|       |      | spremlj. |      |
|       |      | tren.  |      |
|       |      +----------+------------+
|       |      | št. točk | št. točk |
+-------------+------------+----------+------------+
|Cicibani/ke | Tabela 6.1 |  40  |   30   |
+-------------+------------+----------+------------+
|Ml. dečki–  | Tabela 6.1 |  50  |   30   |
|deklice   |      |     |      |
+-------------+------------+----------+------------+
|St. dečki–  | Tabela 6.1 |  60  |   30   |
|deklice   |      |     |      |
+-------------+------------+----------+------------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
Pri programu »Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport« lahko izvajalci pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov.
Kolektivni športi
+--------------+-------------+------------+
|Bonus točke  | Velikost  | DP ekipno |
|       |  skupine  |      |
+--------------+-------------+------------+
|Cicibani/ke  |   1   |   75   |
+--------------+-------------+------------+
|Ml.dečki–   |   1   |   75   |
|deklice    |       |      |
+--------------+-------------+------------+

+--------------+--------+------------+--------+--------+--------+
|Dodatne točke | Vel. | Kategoriz. |  DP  | EP – | SP – |
|       | skupine+------+-----+ ekipno |medalja |medalja |
|       |  min | ml. | dr. |    | ekipno | ekipno |
+--------------+--------+------+-----+--------+--------+--------+
|St.      |  1  | 10 | 20 |  75  | 250  | 350  |
|dečki/deklice |    |   |   |    |    |    |
+--------------+--------+------+-----+--------+--------+--------+
1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne integracije, motoričnih sposobnosti in veščin ter vključevanja v vsakdanje življenje.
Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami izvajajo pretežno specializirani vzgojno-izobraževalni zavodi, ki delajo z otroki in mladino s posebnimi potrebami.
Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in strokovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 5 in največ 10 otroki.
Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
Preglednica 1.4
+--------------+---------+------------------+-------------------+
|Naziv     | Vel.  |   Objekt   | Strokovni kader |
|programa   | skupine +--------++--------+---------+---------+
|       |     | št. ur ||  VT  | št. ur |št. točk |
+--------------+---------+--------++--------+---------+---------+
|Prilagojeni  | 5–10  |  80  ||  80  |  80  |  80  |
|programi   |     |    ||    |     |     |
+--------------+---------+--------++--------+---------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 10) ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
1.5 Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.
Osnovni namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in strokovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 5 in največ 20 mladimi.
Preglednica 1.5
+----------------+------------+---------------+-----------------+
|Naziv programa |  Vel.  |   Objekt  | Strokovni kader |
|        | skupine  +-------+-------+--------+--------+
|        |      |št. ur |  VT | št. ur |  št. |
|        |      |    |    |    | točk |
+----------------+------------+-------+-------+--------+--------+
|Inter. šport.  |  5–20  | 80  |  80 |  80  |  80  |
|vzg. mladine  |      |    |    |    |    |
+----------------+------------+-------+-------+--------+--------+
|Planinska šola |  5–20  | 60  |  60 |  60  |  60  |
+----------------+------------+-------+-------+--------+--------+
|Planinski tabor |  5–20  | 80  |  80 |  80  |  80  |
|Planinski izleti|      |    |    |    |    |
|Pohodništvo   |      |    |    |    |    |
+----------------+------------+-------+-------+--------+--------+
|Tečaji     |  5–20  | 40  |  40 |  40  |  40  |
+----------------+------------+-------+-------+--------+--------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 20) ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi t.im. športnih šol zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, starih od 15 do 18 oziroma 20 let, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
+------------------------+---------------+
| Programi so razdeljeni |   Obseg   |
|   v dve stopnji:   |sofinanciranja |
|            |  vadbe:   |
+------------------------+---------------+
|– IV. stopnja – kadeti |od 400 ur do  |
|in kadetinje      |1100 ur    |
|            |        |
+------------------------+---------------+
|– V. stopnja – mladinci |od 400 ur do  |
|in mladinke       |1100 ur    |
|            |        |
+------------------------+---------------+
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
Lokalna skupnost lahko sofinancira stroške za najemnino objekta, stroške za strokovni kader in materialne stroške izvajanja programa.
Preglednica 1.6.1 – INDIVIDUALNI ŠPORTI
+-----------+---------+---------------+---------------+---------+
|Naziv   |  Vel. | Objekt tabela |Strokovni kader| Mat.  |
|programa  | skupine |   6.2   | tabela 6.2  | stroš. |
|      |     |        |        |tab. 6.3 |
|      |     +-------+-------+-------+-------+---------+
|      |     | št. ur| VT  |št. ur | št. |št. točk |
|      |     |    |    |    | točk |     |
+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+
|Kadeti/nje | Tabela 6| 400– | 400– | 400– | 400– |  250  |
|      |     | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |     |
+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+
|Mladinci/ke| Tabela 6| 400– | 400– | 400– | 400– |  300  |
|      |     | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |     |
+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Pri programu »Športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« lahko izvajalci pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski razred, državni razred).
+-----------+-------+----------+----------+----------+----------+
|Dodatne  | Vel. |Kategoriz.| Državni |  EP –  |  SP –  |
|točke   |skupine|     | prvaki | medalja | medalja |
|      | min +----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|      |    | ml.| dr. |pos.|ekip.|pos.|ekip.|pos.|ekip.|
+-----------+-------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Kadeti/nje |  1  | 10 | 20 | 25 | 75 | 100| 250 | 150| 350 |
+-----------+-------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Mladinci/ke|  1  | 10 | 20 | 25 | 75 | 100| 250 | 150| 350 |
+-----------+-------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
Preglednica 1.6.2 – KOLEKTIVNI (EKIPNI) ŠPORTI
+-----------+----------+--------------+---------------+---------+
|Naziv   |  Vel.  | Objekt tabela|  Strokovni  | Mat.  |
|programa  | skupine |   6.4   | kader tabela | stroš. |
|      |     |       |   6.4   |tab. 6.5 |
|      |     +-------+------+-------+-------+---------+
|      |     | št. ur| VT | št. ur| št. |št. točk |
|      |     |    |   |    | točk |     |
+-----------+----------+-------+------+-------+-------+---------+
|Kadeti/nje |Tabela 6.1| 400– | 400– | 400– | 400– |  250  |
|      |     | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |     |
+-----------+----------+-------+------+-------+-------+---------+
|Mladinci/ke|Tabela 6.1| 400– | 400– | 400– | 400– |  300  |
|      |     | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |     |
+-----------+----------+-------+------+-------+-------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Pri programu »Športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« lahko izvajalci pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski razred, državni razred).
+-----------+---------+--------------+-------+---------+--------+
|Dodatne  | Vel.  | Kategoriz. |  DP |  EP – | SP – |
|točke   | skupine +------+-------+ ekipno| medalja |medalja |
|      |  min  | ml. | dr. |    | ekipno | ekipno |
+-----------+---------+------+-------+-------+---------+--------+
|Kadeti/nje |  1  | 10 | 20  |  75 |  250  | 350  |
+-----------+---------+------+-------+-------+---------+--------+
|Mladinci/ke|  1  | 10 | 20  |  75 |  250  | 350  |
+-----------+---------+------+-------+-------+---------+--------+
1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo mlade s posebnimi potrebami od 15. do 20. leta z namenom izboljšanja socialne integracije, motoričnih sposobnosti in veščin ter vključevanja v vsakdanje življenje.
Športno vzgojo mladine s posebnimi potrebami izvajajo pretežno specializirani vzgojno-izobraževalni zavodi, ki delajo z otroci in mladino s posebnimi potrebami.
Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in strokovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 5 in največ 10 mladimi.
Preglednica 1.7
+-------------+----------+------------------+-------------------+
|Naziv    |  Vel.  |   Objekt   | Strokovni kader |
|programa   | skupine +---------+--------+---------+---------+
|       |     | št. ur |  VT  | št. ur |št. točk |
+-------------+----------+---------+--------+---------+---------+
|Prilagojeni |  5–10  |  80  |  80  |  80  |  80  |
|programi   |     |     |    |     |     |
+-------------+----------+---------+--------+---------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 10) ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
1.8 Interesna športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in strokovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 10 in največ 20 študenti.
Preglednica 1.8
+----------------+------------+---------------+-----------------+
|Naziv programa |  Vel.  |   Objekt  | Strokovni kader |
|        | skupine  +--------+------+--------+--------+
|        |      | št. ur | VT | št. ur |  št. |
|        |      |    |   |    | točk |
+----------------+------------+--------+------+--------+--------+
|Interes. šp.  |  10–20  |  80  | 80 |  80  |  80  |
|dej. študentov |      |    |   |    |    |
+----------------+------------+--------+------+--------+--------+
|Planinski tabor |  10–20  |  80  | 80 |  80  |  80  |
|Planinski izleti|      |    |   |    |    |
|Pohodništvo   |      |    |   |    |    |
+----------------+------------+--------+------+--------+--------+
|Tečaji     |  10–20  |  40  | 40 |  40  |  40  |
+----------------+------------+--------+------+--------+--------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7.
V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 20) ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
2. Športna rekreacija
Športno rekreativna dejavnost je zelo pomembna za vsakega posameznika, kajti pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih moči, ki so v današnjem tempu življenja izpostavljene različnim obremenitvam. Mnoga športna društva, ki delujejo na območju občine ponujajo široko izbiro raznih športnih programov, ki se izvajajo na športnih površinah in objektih, pa tudi takih, ki se izvajajo v naravnem okolju.
Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 10 in največ 20 člani, v različnih športnih panogah. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Preglednica 2
+---------------+------------+----------------+-----------------+
|Naziv programa |  Vel.  |   Objekt   | Strokovni kader |
|        |  skupine +--------+-------+--------+--------+
|        |      | št. ur | VT  | št. ur |  št. |
|        |      |    |    |    | točk |
+---------------+------------+--------+-------+-----------------+
|Vsi programi  |  10–20  |  80  | 80  |         |
+---------------+------------+--------+-------+-----------------+
|Vsi programi – |  10–20  |  80  | 80  |    80    |
|nad 65 let in |      |    |    |         |
|soc. in zdrav. |      |    |    |         |
|ogrož.     |      |    |    |         |
+---------------+------------+--------+-------+-----------------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 20) ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
3. Kakovostni šport
Sem spadajo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih, strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnik razvoja športa v mestni občini. Cilj letnega programa na področju kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svojimi dosežki preraščajo zahteve rekreativnega udejstvovanja.
V skupino športnikov za vrednotenje »Kakovostnega športa« pri individualnih športih štejejo športniki, ki so v društvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in so se v preteklem letu udeležili državnega prvenstva. Pri kolektivnih športih in miselnih igrah se poleg tistih, ki so se udeležili državnega prvenstva, upoštevajo tudi ostali registrirani tekmovalci v članski kategoriji.
Predmet sofinanciranja je predvsem najemnina objekta za največ 320 ur programa, in sicer:
1. liga 320 ur, 2. liga 280 ur, 3. liga 240 ur, 4. liga 200 ur.
Preglednica 3
+-----------------+---------------+-----------------------------+
|Naziv programa  |  Velikost  |      Objekt      |
|         | skupine največ+--------------+--------------+
|         |        |  št. ur  |   VT   |
+-----------------+---------------+--------------+--------------+
|Individualni   |  tabela 6  |  200–320  |  200–320  |
|športi      |        |       |       |
+-----------------+---------------+--------------+--------------+
|Kolektivni    | tabela 6.1. |  200–320  |  200–320  |
|športi      |        |       |       |
+-----------------+---------------+--------------+--------------+
|Miselne igre   |    6    |  200–320  |  200–320  |
+-----------------+---------------+--------------+--------------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Izvajalci lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu svetovnega pokala ali končni uvrstitvi na lestvici svetovnega pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo državnega razreda.
+------------+-------+--------------+----------+----------+----------+
|Dodatne   | Vel. |Kategorizacija| Državni |  E P – |  SP –  |
|točke    |skupine|       | prvaki | medalja | medalja |
|      | min +--------------+----+-----+----+-----+----+-----+
|      |    |  dr.    |pos.|ekip.|pos.|ekip.|pos.|ekip.|
+------------+-------+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+
|Individualni|  1  |  20    | 20 | 180 | 100| 250 | 200| 350 |
|športi   |    |       |  |   |  |   |  |   |
+------------+-------+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+
|Kolektivni |  1  |  20    | 20 | 180 | 100| 250 | 200| 350 |
|športi   |    |       |  |   |  |   |  |   |
+------------+-------+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+
|Miselne igre|  1  |  20    | 20 | 180 | 100| 250 | 200| 350 |
+------------+-------+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanja športnikov, ki imajo status perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda.
Za uvrstitev v program in sofinanciranje je potrebno dosegati vrhunske rezultate na mednarodnem nivoju ob izpolnjevanju prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojev za vadbo in tekmovanja.
Predmet sofinanciranja je lahko: najem objekta, strokovni kader in materialni stroški izvajanja programa:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah do 1200 ur programa,
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, do 1200 ur programa,
– materialne stroške izvajanja programa do 400 ur.
Za sofinanciranje maksimalnega števila ur programa (1200 ur) in maksimalnega števila točk za materialne stroške mora prijavitelj (društvo ali klub) imeti:
– dva kategorizirana športnika svetovnega razreda ali,
– štiri kategorizirane športnike mednarodnega razreda ali
– pet kategoriziranih športnikov perspektivnega razreda.
V primeru manjšega števila kategoriziranih športnikov oziroma manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Športniki, s katerimi društvo kandidira za program »Vrhunskega športa« morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa kot člani športnega društva z območja mestne občine.
Preglednica 4
+--------+---------+-----------------+----------------+---------+
| Naziv |  Vel. |   Objekt   |Strokovni kader | Mat.  |
|programa| skupine |         |        | stroški |
|    |     +--------+--------+-------+--------+---------+
|    |     | št. ur |  VT  |št. ur | št.  |št. točk |
|    |     |    |    |    | točk |     |
+--------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+
|Indiv. |  2–5  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  400  |
|in.   |     |    |    |    |    |     |
|kol.  |     |    |    |    |    |     |
|športi |     |    |    |    |    |     |
+--------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
Izvajalci lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu svetovnega pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
+-----------+--------+-------------+--------------+-------------+
|Dodatne  | Vel. |  Državni  | EP – medalja | SP, OI –  |
|točke   | skup. |  prvaki  |       |  medalja  |
|      | min  +------+------+------+-------+-----+-------+
|      |    | pos. |ekip. | pos. | član |pos. | član |
|      |    |   |   |   | ekipe |   | ekipe |
+-----------+--------+------+------+------+-------+-----+-------+
|Indiv. in |  1  | 25 | 150 | 100 | 100 | 200 | 200 |
|kol. športi|    |   |   |   |    |   |    |
+-----------+--------+------+------+------+-------+-----+-------+
|Miselne  |  1  | 25 | 150 | 100 | 100 | 200 | 200 |
|igre*   |    |   |   |   |    |   |    |
+-----------+--------+------+------+------+-------+-----+-------+
* Pri miselnih igrah (šah) se kot ekvivalent svetovnega razreda uporablja kategorizacija supervelemojster, kot ekvivalent mednarodnega razreda pa velemojster in mednarodni mojster.
5. Šport invalidov
Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih oblik invalidnosti z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Športniki invalidi predstavljajo enakovreden člen v okviru športnih aktivnosti, zato jim je potrebno zagotoviti enake pogoje za vadbo in omogočiti kvalitetno športno udejstvovanje znotraj splošne športne aktivnosti.
Predmet sofinanciranja so lahko: najem objekta in strokovni kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 5 in največ 10 invalidi.
Preglednica 5
+-----------+-----------+------------------+--------------------+
|Naziv   |  Vel.  |   Objekt   |  Strokovni kader |
|programa  | skupine +---------+--------+---------+----------+
|      |      | št. ur |  VT  | št. ur | št. točk |
+-----------+-----------+---------+--------+---------+----------+
|Vsi    |  5–10  |  80  |  80  |  80  |  80  |
|programi  |      |     |    |     |     |
+-----------+-----------+---------+--------+---------+----------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
V primeru manjšega števila sodelujočih (manj od 10) ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža.
6. Sofinanciranje profesionalnega športnega trenerja
Izvajalci lahko zaprosijo za sofinanciranje, če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– izpolnjujejo vse pogoje za športne šole,
– imajo kadrovske, prostorske in materialne pogoje za izvajanje celotnega programa klubske piramide,
– trener ima univerzitetno izobrazbo športne smeri ali najvišjo stopnjo strokovnega naziva v športu, pridobljenega s strokovnim usposabljanjem ter delovne izkušnje, licenco in reference v športni panogi,
– vlogi priložijo program dela (ki ga pripravi trener), iz katerega so razvidni razvojni cilji vadbene skupine za obdobje najmanj enega leta ter izjavo, da ni kandidat za profesionalnega trenerja nikjer drugje v rednem delovnem razmerju,
– pri izvajanju klubskega športnega programa sodelujejo tudi drugi strokovni delavci z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo športne smeri.
Če opravlja profesionalni trener še kakšno drugo delo in mu delo v društvu ne predstavlja edini vir zaslužka, se društvu lahko prizna sofinanciranje trenerja v višini največ do 50 % sredstev najvišje ovrednotenega sofinanciranja profesionalnega trenerja.
Sofinanciranje profesionalnega trenerja v obeh oblikah je možno samo v primeru redne zaposlitve v društvu ali pogodbene povezave trenerja, ki ima status samostojnega športnega delavca.
V primeru, da društva zaradi objektivnih razlogov (npr. deficitarna športna panoga, določene športne panoge ne obsegajo vseh starostnih kategorij) ne izpolnjujejo vseh pogojev za športne šole (število članov po posameznih starostnih kategorijah) lahko komisija odobri sofinanciranje profesionalnega trenerja v zmanjšanem obsegu, in sicer:
– nepopolno članstvo v eni kategoriji (od 0,7–0,9 sredstev najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja profesionalnega trenerja),
– nepopolno članstvo v dveh kategorijah (od 0,5–0,8 sredstev najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja profesionalnega trenerja).
V primeru, da opravlja profesionalni trener še kakšno drugo delo, se društvu lahko prizna sofinanciranje trenerja v višini največ do 50 % sredstev najvišje ovrednotenega sofinanciranja profesionalnega trenerja. V tem primeru se društvu ob neizpolnjevanju vseh pogojev za športne šole (število članov po posameznih starostnih kategorijah) lahko komisija odobri v zmanjšanem obsegu, in sicer:
– nepopolno članstvo v eni kategoriji (od 0,4–0,5 sredstev najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja profesionalnega trenerja),
– nepopolno članstvo v dveh kategorijah (od 0,1–0,3 sredstev najvišje ocenjenega ovrednotenja sofinanciranja profesionalnega trenerja).
Višina sofinanciranja profesionalnih trenerjev se določi v okviru razpoložljivih sredstev proračuna mestne občine.
Društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja.
Mestna občina sofinancira največ enega profesionalnega trenerja na panogo.
Povezana športna društva iste panoge morajo dati izjavo, kateremu društvu se lahko sofinancira profesionalnega trenerja.
Društvom, ki imajo odobrenega profesionalnega trenerja v celoti, se pri obračunu sofinanciranja strokovnega kadra zmanjša odobreni fond ur za 700 ur. Zmanjšanje se upošteva pri seštevku vseh odobrenih vadbenih ur na različnih postavkah kandidature. Pri ostalih, ki imajo odobrenega profesionalnega trenerja v zmanjšanem obsegu, se odobreni fond ur zmanjša v sorazmernem deležu.
DODATNE PREGLEDNICE K ŠPORTNIM VSEBINAM ZA:
TOČKA 1.3 – Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
TOČKA 1.6 – Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
TOČKA 3 – Kakovostni šport
Število športnic oziroma športnikov, ki se sofinancirajo v vadbenih skupinah, po posameznih starostnih kategorijah
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
Preglednica 6
+-----------------+-----------------------+-----------+----------+
| Športna panoga | Otroška športna šola | Mladinska |Št. šport.|
|         |            | športna | v članski|
|         |            |  šola  | ekipi – |
|         +-------+-------+-------+-----+-----+kakovostni|
|         |  I. | II. | III. | IV. | V. |  šport |
|         |stopnja|stopnja|stopnja|stop.|stop.|     |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
| alpinizem/šp.  |  0  |  8  |  8  | 6 | 6 |   6  |
|  plezanje   |    |    |    |   |   |     |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  atletika   |  0  |  10 |  10 | 8 | 8 |   8  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  badminton   |  0  |  8  |  8  | 8 | 8 |   8  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  balinanje   |  0  |  0  |  6  | 8 | 8 |   8  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|   boks    |  0  |  0  |  0  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  drsanje   |  0  |  4  |  4  | 4 | 4 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
| dviganje uteži |  0  |  0  |  6  | 6 | 4 |   4  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  gimnastika  |  10 |  8  |  8  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  jadranje   |  0  |  4  |  4  | 4 | 4 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|   judo    |  0  |  8  |  8  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  ju-jitsu   |  0  |  8  |  8  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|   kajak    |  0  |  10 |  10 | 8 | 8 |   8  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|   karate   |  0  |  10 |  10 | 8 | 8 |   8  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  kegljanje   |  0  |  6  |  6  | 8 | 8 |   8  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
| kick boxing  |  0  |  8  |  8  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
| kolesarstvo  |  0  |  8  |  8  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
| konjeništvo  |  0  |  6  |  6  | 4 | 4 |   4  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  kotalkanje  |  6  |  8  |  8  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
| lokostrelstvo  |  0  |  4  |  4  | 4 | 4 |   4  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
| namizni tenis  |  0  |  10 |  8  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  plavanje   |  10 |  10 |  8  | 8 | 8 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
| ples – športni |  8  |  8  |  8  | 8 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  ribištvo   |  0  |  0  |  6  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  sabljanje   |  0  |  8  |  6  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|smučanje-alpsko |  8  |  8  |  8  | 6 | 6 |   4  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  smučanje –  |  8  |  8  |  8  | 6 | 6 |   4  |
| smuč. skoki in |    |    |    |   |   |     |
|   nord.    |    |    |    |   |   |     |
| kombinacija  |    |    |    |   |   |     |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  smučanje –  |  6  |  6  |  6  | 6 | 6 |   4  |
| deskanje na  |    |    |    |   |   |     |
|   snegu    |    |    |    |   |   |     |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|   squash   |  0  |  8  |  8  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|  strelstvo   |  0  |  4  |  4  | 4 | 4 |   4  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|   šah    |  0  |  8  |  8  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|   tenis    |  10 |  10 |  8  | 6 | 6 |   6  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
|twirling/mažorete|  10 |  10 |  8  | 8 | 8 |   8  |
+-----------------+-------+-------+-------+-----+-----+----------+
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
Preglednica 6.1
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| Športna | Cicibani|  Mlajši  |  Starejši | Kadeti |Mladinci|Kakov.|
| panoga |cicibanke|dečki/deklice|dečki/deklice|kadetinje|mladinke| šport|
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| košarka |  /  |   12   |   12   |  12  |  12  | 12 |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
|  mali |  /  |   12   |   12   |  12  |  12  | 12 |
| nogomet |     |       |       |     |    |   |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| nogomet |  /  |   18   |   18   |  18  |  18  | 18 |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| odbojka |  /  |   12   |   12   |  12  |  12  | 12 |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| rokomet |  /  |   12   |   12   |  12  |  12  | 12 |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
|vaterpolo|  /  |   12   |   12   |  12  |  12  | 12 |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
| druge |  /  |   12   |   12   |  12  |  12  | 12 |
| panoge |     |       |       |     |    |   |
+---------+---------+-------------+-------------+---------+--------+------+
Pri določanju števila ur za posamezne športne panoge za programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se uporablja spodnja tabela, ki določa največje možno število ur:
INDIVIDUALNI ŠPORTI
Preglednica 6.2
+-----------------+---------------------------------------------+
| ŠPORTNA PANOGA | KATEGORIJA – URE VADBE IN STROKOVNI KADER |
|         +--------+--------+---------+--------+--------+
|         |  I.  |  II. | III.  | IV.  |  V.  |
|         | stopnja| stopnja| stopnja |stopnja |stopnja |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| alpinizem/šp.  |  240 |  280 |  340  | 450  | 550  |
|  plezanje   |    |    |     |    |    |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  atletika   |  240 |  280 |  400  | 600  | 700  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  badminton   |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  balinanje   |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   boks    |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  drsanje   |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| dviganje uteži |  240 |  280 |  400  | 450  | 500  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  gimnastika  |  240 |  280 |  400  | 500  | 600  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  jadranje   |  240 |  280 |  400  | 450  | 500  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   judo    |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  ju-jitsu   |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   kajak    |  240 |  280 |  450  | 700  | 800  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| karate/borilni |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
|   športi   |    |    |     |    |    |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  kegljanje   |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| kick boxing  |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| kolesarstvo  |  240 |  280 |  450  | 700  | 700  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| konjeništvo  |  240 |  280 |  340  | 400  | 500  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  kotalkanje  |  240 |  280 |  400  | 500  | 600  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| lokostrelstvo  |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| namizni tenis  |  240 |  280 |  340  | 450  | 500  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  plavanje   |  240 |  280 |  400  | 500  | 600  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| ples – športni |  240 |  280 |  340  | 450  | 550  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  ribištvo   |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  sabljanje   |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|smučanje-alpsko |  240 |  280 |  400  | 600  | 700  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  smučanje –  |  240 |  280 |  400  | 500  | 600  |
| smuč. skoki in |    |    |     |    |    |
|   nord.    |    |    |     |    |    |
| kombinacija  |    |    |     |    |    |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  smučanje –  |  240 |  280 |  400  | 500  | 600  |
| deskanje na  |    |    |     |    |    |
|   snegu    |    |    |     |    |    |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   squash   |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  strelstvo   |  240 |  280 |  340  | 400  | 420  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   šah    |  240 |  280 |  400  | 500  | 600  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   tenis    |  240 |  280 |  400  | 500  | 600  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|twirling/mažorete|  240 |  280 |  400  | 500  | 600  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
Pri določanju števila ur za materialne stroške za programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se uporablja spodnja tabela, ki določa največje možno število ur:
Preglednica 6.3
+-----------------+---------------------------------------------+
| ŠPORTNA PANOGA |    KATEGORIJA – MATERIALNI STROŠKI    |
|         +--------+--------+---------+--------+--------+
|         |  I.  |  II. | III.  | IV.  |  V.  |
|         | stopnja| stopnja| stopnja |stopnja |stopnja |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| alpinizem/šp.  |  30  |  60  |  100  | 150  | 200  |
|  plezanje   |    |    |     |    |    |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  atletika   |  100 |  150 |  200  | 250  | 300  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  badminton   |  30  |  60  |  100  | 150  | 200  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  balinanje   |  30  |  60  |  100  | 150  | 200  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   boks    |  30  |  60  |  100  | 150  | 200  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  drsanje   |  30  |  60  |  100  | 150  | 200  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| dviganje uteži |  30  |  60  |  100  | 150  | 200  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  gimnastika  |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  jadranje   |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   judo    |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  ju-jitsu   |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   kajak    |  100 |  150 |  200  | 250  | 300  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| karate/borilni |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
|   športi   |    |    |     |    |    |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  kegljanje   |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| kick boxing  |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| kolesarstvo  |  100 |  150 |  200  | 250  | 300  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| konjeništvo  |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  kotalkanje  |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| lokostrelstvo  |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| namizni tenis  |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  plavanje   |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| ples – športni |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  ribištvo   |  30  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  sabljanje   |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|smučanje-alpsko |  100 |  150 |  200  | 250  | 300  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
| smuč. skoki in |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
|   nord.    |    |    |     |    |    |
| kombinacija  |    |    |     |    |    |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  smučanje –  |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
| deskanje na  |    |    |     |    |    |
|   snegu    |    |    |     |    |    |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   squash   |  30  |  60  |  100  | 150  | 200  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|  strelstvo   |  30  |  60  |  100  | 150  | 200  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   šah    |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|   tenis    |  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
|twirling/mažorete|  60  |  90  |  120  | 180  | 240  |
+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+
KOLEKTIVNI ŠPORTI
Preglednica 6.4
+-----------+---------------------------------------------------+
| ŠPORTNA |   KATEGORIJA – URE VADBE IN STROKOVNI KADER   |
| PANOGA  +---------+----------+---------+----------+---------+
|      |  I.  |  II.  | III.  |  IV.  |  V.  |
|      | stopnja | stopnja | stopnja | stopnja | stopnja |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
| košarka |  240  |  280  |  340  |  600  |  850  |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
|  mali  |  240  |  280  |  340  |  600  |  850  |
| nogomet |     |     |     |     |     |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
| nogomet |  240  |  280  |  340  |  600  |  850  |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
| odbojka |  240  |  280  |  340  |  600  |  850  |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
| rokomet |  240  |  280  |  340  |  600  |  850  |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
| vaterpolo |  240  |  280  |  340  |  600  |  850  |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
|  druge  |  240  |  280  |  340  |  600  |  850  |
| panoge  |     |     |     |     |     |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
Preglednica 6.5
+-----------+---------------------------------------------------+
| ŠPORTNA |     KATEGORIJA – MATERIALNI STROŠKI     |
| PANOGA  +---------+----------+---------+----------+---------+
|      |  I.  |  II.  | III.  |  IV.  |  V.  |
|      | stopnja | stopnja | stopnja | stopnja | stopnja |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
| košarka |  100  |  150  |  200  |  250  |  300  |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
|  mali  |  100  |  150  |  200  |  250  |  300  |
| nogomet |     |     |     |     |     |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
| nogomet |  100  |  150  |  200  |  250  |  300  |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
| odbojka |  100  |  150  |  200  |  250  |  300  |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
| rokomet |  100  |  150  |  200  |  250  |  300  |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
| vaterpolo |  100  |  150  |  200  |  250  |  300  |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
|  druge  |  100  |  150  |  200  |  250  |  300  |
| panoge  |     |     |     |     |     |
+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+
7. Športni objekti
Število točk za sofinanciranje objektov izračunamo tako, da v preglednicah športnih vsebin od točke 1.1 do točke 5, VT (vmesno št. točk) pomnožimo s faktorjem iz preglednice 7.
Preglednica 7
+------------------------------------------+--------------------+
|POKRITE VADBENE POVRŠINE         |    FAKTOR    |
+------------------------------------------+--------------------+
|Športna dvorana (balon, dvorana Osnovne  |    1,6     |
|šole Milojke Štrukelj)          |          |
+------------------------------------------+--------------------+
|Telovadnice OŠ,telovadnica Partizan,   |    1,2     |
|telovadnica Prvačina           |          |
+------------------------------------------+--------------------+
|male telovadnice OŠ in v telovadnici   |    1,0     |
|Partizan, dvorana na kotalkališču     |          |
+------------------------------------------+--------------------+
|Pokriti bazen               |    1,2     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Pokrito balinišče             |    0,5     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Plezalna stena              |    0,5     |
+------------------------------------------+--------------------+
|ODPRTI ŠPORTNI OBJEKTI          |    FAKTOR    |
+------------------------------------------+--------------------+
|Glavno nogometno igrišče         |    1,5     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Ostala nogometna igrišča         |    1,2     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Atletski poligon             |    1,1     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Teniško igrišče, golf igrišče       |    0,9     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Igrišče za odbojko na mivki        |    0,2     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Asfaltne ploščadi,rolkarski poligon    |    0,2     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Strelišče trap              |    0,5     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Lokostrelski poligon           |    0,5     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Balinišče in škuljišče          |    0,3     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Odprti bazen               |    1,5     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Smučišče                 |    0,9     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Tekaške smučarske proge          |    0,5     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Planinske poti, taborni prostori     |    0,1     |
+------------------------------------------+--------------------+
|Konjeniški poligoni            |    0,5     |
+------------------------------------------+--------------------+
8. Velike športne prireditve
Mestna občina lahko sofinancira tudi mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske tekmovalne ali športno rekreativne prireditve ter druge večje športne prireditve (turnir, miting in podobno), ki imajo promocijski učinek za šport na območju mestne občine in niso del rednega športnega programa prijavitelja.
Mestna občina lahko sofinancira v primerih iz prejšnjega odstavka najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih največ v višini 50 % dejansko nastalih stroškov. Stroški pogostitev (hrana, pijača) ter nagrade nastopajočim niso upravičeni stroški za refundacijo s strani mestne občine.
Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira samo eno večjo prireditev letno, ki je organizirana na območju mestne občine. Prednost imajo mednarodne in tradicionalne prireditve.
Za vrednotenje večjih športnih prireditev in množično športno rekreativnih prireditev se upoštevajo naslednji pogoji in merila:
(1) Večje športne prireditve:
– prireditve morajo biti navedene v mednarodnem oziroma državnem koledarju,
– potekati morajo na področju mestne občine (izjema je v primerih, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev to ni mogoče),
– organizator je društvo s sedežem v mestni občini,
– na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz mestne občine,
– prireditev mora biti odmevna v širšem prostoru.
Večje športne prireditve:
– na občinskem in medobčinskem nivoju (od 0–60 točk),
– na državnem nivoju (od 61–120 točk),
– na mednarodnem nivoju (od 121 do 200 točk).
Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 25 % športnikov iz tujine ali udeležba športnikov iz najmanj treh tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj ko 25 %, dobi prireditev rang državnega nivoja.
Izvajalec lahko pridobi točke glede na:
– trajanje prireditve,
– število sodelujočih držav in
– število sodelujočih tujih športnikov
(trajanje prireditve):
– dvodnevne 10 točk,
– tridnevne 20 točk,
– nad tri dni 30 točk.
(število sodelujočih držav):
– od štiri do šest držav do 60 točk,
– nad šest držav do 80 točk.
(število sodelujočih tujih športnikov):
– če je več kot 75 % športnikov iz tujine 100 točk,
– če je več kot 50 % in manj kot 75 % športnikov iz tujine 60 točk,
– če je več kot 25 % in manj kot 50 % športnikov iz tujine 40 točk.
(2) Množične športno rekreativne prireditve:
– imeti morajo daljšo tradicijo,
– primerne morajo biti za vse starostne kategorije,
– potekati morajo na področju mestne občine (izjema je v primerih, ko zaradi naravnih oziroma infrastrukturnih pogojev to ni mogoče),
– organizator je društvo s sedežem v mestni občini,
– da na njih sodeluje najmanj 100 udeležencev.
Množične športno rekreativne prireditve:
– na občinskem in medobčinskem nivoju (od 0–60 točk),
– na državnem nivoju (od 61–120 točk),
– na mednarodnem nivoju (od 121 do 200 točk).
Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 25 % športnikov iz tujine ali udeležba športnikov iz najmanj treh tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj kot 25 %, dobi prireditev rang državnega nivoja.
Izvajalec lahko pridobi dodatne točke glede na:
– trajanje prireditve,
– število sodelujočih držav in
– število udeležencev
(trajanje prireditve):
– dvodnevne               10 točk
– tridnevne               20 točk
– nad tri dni              30 točk
(število sodelujočih držav):
– od štiri do šest držav       do 60 točk
– nad šest držav           do 80 točk
(število udeležencev):
– od 150 do 250             20 točk
– od 251 do 500             30 točk
– nad 500                40 točk.
Prav tako se lahko izvajalcu prizna dodatno število točk za sofinanciranje pomembnejših jubilejev oziroma tradicionalnih prireditev, in sicer:
Sofinanciranje pomembnejših jubilejev:
– za 25 let delovanja          30 točk
– za 50 let delovanja          50 točk
– za vsakih nadaljnjih 10 let      15 točk.
Sofinanciranje tradicionalne prireditve:
– za 10-kratno izvedbo          20 točk
– za 20-kratno izvedbo          30 točk
– za 30-kratno izvedbo         40 točk.
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov. Sofinancira se usposabljanje in izpopolnjevanje trenerjev, inštruktorjev, vaditeljev, vodnikov ali učiteljev športne panoge (1., 2. in 3. stopnja), ki delujejo v športnih društvih, ki so izvajalci letnega programa športa v mestni občini.
Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira občina v skladu s temi merili.
Formalno izobraževanje (za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe) in licenčni seminarji niso predmet sofinanciranja.
Pravico do izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja imajo vsi strokovni športni delavci, ki delujejo v okviru izvajalca športnih programov v mestni občini in se obvežejo, da bodo opravljali strokovno delo najmanj še tri leta. Pri kandidaturi imajo prednost kandidati, ki se usposabljajo za vodenje mladih, vključenih v programe interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Pravico do izpopolnjevanja pa imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v mestni občini najmanj eno leto.
Udeleženec izobraževanja in usposabljanja (oziroma društvo) je upravičen do sofinanciranja stroškov iz prejšnjega člena, ko predloži ustrezno dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju, tečaju oziroma preizkusu znanja (če je preizkus predviden).
Vsak izvajalec letnega programa športa lahko za sredstva izobraževanja in usposabljanja kandidira z največ enim kandidatom, za sredstva izpopolnjevanja pa z vsemi kandidati, ki pri njem opravljajo strokovno delo.
Pogoji za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja so:
– sofinancira se udeležba v programu usposabljanja strokovnih kadrov, ki je potrjen od Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijski komite Slovenije ter nacionalne panožne športne zveze,
– prijavitelj ima pravico do sofinanciranja dveh kandidatov letno,
– prijavitelj mora ob prijavi predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec usposabljanja ter podatke o udeležencih usposabljanja,
– prijavitelj mora za svoje kandidate predložiti ustrezno dokumentacijo o udeležbi na usposabljanju oziroma dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja (če je preizkus predviden),
– kandidat in prijavitelj skleneta pogodbo ali dogovor, s katerim se kandidat obveže, da bo po končanem usposabljanju še najmanj dve leti deloval kot strokovni delavec v programih prijavitelja.
Sofinancira se do 50 % prijavnine oziroma kotizacije za udeležbo na seminarju za pridobitev ustrezne strokovne usposobljenosti.
Pogoji za sofinanciranje potrjevanja licenc so:
– sofinancira se udeležba v programu potrjevanja licenc strokovnih kadrov, ki je potrjen od Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijski komite Slovenije ter nacionalne panožne športne zveze,
– prijavitelj ima pravico do sofinanciranja dveh kandidatov letno,
– prijavitelj mora ob prijavi predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec seminarja ter podatke o udeležencih licenčnega seminarja,
– prijavitelj mora za svoje kandidate predložiti dokazilo o udeležbi na licenčnem seminarju oziroma dokazilo o podaljšani licenci,
– kandidat in prijavitelj skleneta pogodbo ali dogovor, s katerim se kandidat obveže, da bo po opravljenem licenčnem seminarju najmanj eno leto deloval kot strokovni delavec v programih prijavitelja.
Sofinancira se 50 % kotizacije oziroma prijavnine za udeležbo na licenčnem seminarju za potrditev pridobljene licence.
Preglednica 9
+--------------------------------------+------------------------+
|Naziv programa            |  Št. točk/kandidata  |
+--------------------------------------+------------------------+
|Izobraževanje             |      14      |
+--------------------------------------+------------------------+
|Usposabljanje – pridobitev amaterskega|      10      |
|naziva 3. stopnje           |            |
+--------------------------------------+------------------------+
|Usposabljanje – pridobitev amaterskega|      8      |
|naziva 2. stopnje           |            |
+--------------------------------------+------------------------+
|Usposabljanje – pridobitev amaterskega|      6      |
|naziva 1. stopnje           |            |
+--------------------------------------+------------------------+
|Izpopolnjevanje – mednarodno     |      4      |
|licenciranje             |            |
+--------------------------------------+------------------------+
|Izpopolnjevanje – licenciranje    |      2      |
+--------------------------------------+------------------------+
10. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Iz proračuna mestne občine se lahko sofinancirajo projekti, če imajo izsledki raziskav aplikativno vrednost za področje športa v mestni občini in je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev. Namen je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja športa v mestni občini ter prenašanje izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije.
Za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnih dejavnosti lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti ali če projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti,
– predložiti morajo projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in natančen finančni načrt,
– znanstveno-raziskovalni projekt mora biti aplikativen.
Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela morajo kandidati predložiti projekt znanstveno-raziskovalnega dela. Izvajalec pridobi sredstva za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na osnovi poročila o opravljenem delu, kateremu morajo biti priloženi izsledki dosedanjega poteka dela (1. faza – poročilo o opravljenih meritvah oziroma anketiranju itd.; 2. faza – poročilo o opravljenih meritvah in obdelavi podatkov, 3. faza – zaključno poročilo znanstveno raziskovalnega dela). Kandidat lahko kandidira za sredstva za izvedbo vsake faze posebej (celotni projekt v treh letih), dveh faz projekta v enem letu (1. in 2.; 2. in 3.) ali za sredstva izvedbe celotnega znanstveno – raziskovalnega dela v enem letu (vse tri faze).
Projekt znanstveno-raziskovalnega dela mora vsebovati naslednja poglavja:
– Uvod – širša predstavitev obravnavane problematike
– Predmet, problem in namen dela
– Cilji in hipoteze
– Metode dela (vzorec merjencev, vzorec spremenljivk, metode zbiranja podatkov in metode obdelave podatkov).
Preglednica 10
+---------------------------+------------+
|Merilo           |  Število |
|              |  točk  |
+---------------------------+------------+
|praktična uporabnost    |  0–40  |
+---------------------------+------------+
|znanstvene reference    |  0–40  |
|avtorjev          |      |
+---------------------------+------------+
|skladnost projektov z   |  0–80  |
|razpisano vsebino     |      |
+---------------------------+------------+
Sofinancira se znanstveno-raziskovalni projekt z najvišjim številom točk.
11. Založniška dejavnost
Iz proračuna mestne občine se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in gradiva, drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti, povezanih s športno dejavnostjo v mestni občini.
Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka se zagotavlja za izbrane in dogovorjene oblike publikacij. Prednost pri izbiri imajo izvajalci, ki oblikujejo informacije za širši krog uporabnikov.
Sredstva za sofinanciranje založniške dejavnosti lahko pridobijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predložijo vsebinsko zasnovo publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije,
– predložijo natančen finančni načrt,
– publikacija izide v letu sofinanciranja.
Pri vrednotenju projektov založniške dejavnosti se uporabljajo merila iz spodnjih preglednic:
Preglednica 11
+---------------------------+------------+
|Vrsta publikacije     | Št. točk |
+---------------------------+------------+
|Strokovna literatura in  |   12   |
|gradivo          |      |
+---------------------------+------------+
|Občasne publikacije    |   8   |
|(almanah, bilten)     |      |
+---------------------------+------------+
|Propagandno gradivo    |   3   |
+---------------------------+------------+
Preglednica 11.1
+---------------------------+------------+
|Merilo           | Št. točk |
+---------------------------+------------+
|Deficitarnost       |   3   |
+---------------------------+------------+
|Strokovnost        |   8   |
+---------------------------+------------+
|Uporabnost za različne   |   10   |
|programe          |      |
+---------------------------+------------+
|Dostopnost širšemu krogu  |   6   |
|uporabnikov        |      |
+---------------------------+------------+
12. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Iz proračuna mestne občine se sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe mestne občine. Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in tehnične pogoje za kvalitetno delo.
Preglednica 12
+---------------------------+------------+
|Vrsta sistema       | št. točk |
+---------------------------+------------+
|Izdelava programa     |   14   |
+---------------------------+------------+
|Vodenje informacijskega  |   8   |
|sistema          |      |
+---------------------------+------------+
|Izdelava in vzdrževanje  |   6   |
|lastne spletne aplikacije |      |
+---------------------------+------------+
|Uporaba drugih spletnih  |   1   |
|aplikacij         |      |
+---------------------------+------------+
13. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti, ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu
Športna društva kot osnovne športne organizacije se na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačilo storitev, povezanih z njihovo dejavnostjo.
Preglednica 13
+-------------------------+-------+-------+
|             |Društva| Zveze |
+-------------------------+-------+-------+
|št. točk/člana      |  1  |    |
+-------------------------+-------+-------+
|št. točk/društvo – zveza |  30 | 15  |
+-------------------------+-------+-------+
|status delovanja v javnem|  10 | 10  |
|interesu         |    |    |
+-------------------------+-------+-------+
|št. točk/administ.,   |    | 20  |
|najem)          |    |    |
+-------------------------+-------+-------+
Društvo pridobi za svoje delovanje 1 točko za vsakega člana s plačano članarino, ki je registriran kot tekmovalec pri ustrezni nacionalni panožni zvezi. Velja samo za člane iz Mestne občine Nova Gorica.
Društvo pridobi za svoje delovanje 30 točk, Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne panoge, pridobijo za svoje delovanje 15 točk za vsako športno društvo z območja mestne občine, včlanjeno v zvezo.
Društva in zveze, ki jim je bil podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa s strani Ministrstva za šolstvo in šport, pridobijo za svoje delovanje še dodatnih 10 točk.
Zveze športnih društev pridobijo za svoje delovanje dodatnih 20 točk za administracijo, najem prostorov, aktivnosti po programu.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 9/11).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2012-2
Nova Gorica, dne 18. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti