Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 2620-3/2005/183 Ob-4670/12 , Stran 2435
Št. 2620-3/2005/183 Ob-4670/12
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v povezi s 4. členom Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06) objavlja
javni razpis
za določitev pooblaščene organizacije za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje ponudb za določitev pooblaščene organizacije za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) za obdobje petih let. Naloge v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) obsegajo administrativna opravila v zvezi s prijavami na strokovni izpit za pridobitev naziva pomorski agent in administrativna opravila v zvezi s potekom strokovnega izpita (prvi in drugi odstavek 8. člena pravilnika). 2. Pogoji razpisa Na razpis se lahko prijavi organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 4. člena pravilnika. Pooblastilo za izvajanje nalog iz prve točke bo dodeljeno za obdobje petih let pod pogoji, določenimi v 4. členu pravilnika, pri čemer mora organizacija imeti: – primeren prostor, kjer kandidati opravljajo strokovni izpit, – tehnično in računalniško opremo za izvajanje elektronskih prijav na strokovne izpite ter drugo potrebno tehnično opremo za izvajanje administrativnih del s prijavami na strokovni izpit, administrativnih del v zvezi s potekom strokovnega izpita in izvajanjem izplačil strokovni komisiji, – izpolnjevati pogoje za priznanje usposobljenosti. 3. Vsebina ponudbe Ponudba mora vsebovati: – dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke javnega razpisa, pri čemer je potrebno za prvo alineo 2. točke javnega razpisa navesti ponudbo časa razpoložljivosti prostora, – predlog cene strokovnega izpita, kateremu mora biti priložena pisna specifikacija cene iz katere morajo biti razvidni vsi stroški. Cena mora biti prikazana kot cena na posameznega kandidata in vsebovati materialne stroške v zvezi s strokovnim izpitom ter stroške administrativnih delavcev. Cena ne vsebuje stroškov za delo članov komisije (tretji odstavek 8. člena pravilnika v zvezi s 7. členom pravilnika). Cena mora biti primerljiva z višino pristojbine za opravljanje izpitov za upravljanje s čolni. Ponudba mora vsebovati tudi predlog cene popravnega izpita in predlog cene za priznavanje izpita ali del izpita. – navedba kraja opravljanja strokovnega izpita, – podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje usposobljenosti, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, in sicer da: 1. ima veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, 2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, 3. ni bil (niti zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo) pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo): – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti in davčna zatajitev ter goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, – pranje denarja, 4. ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, 5. je organizacija finančno in poslovno sposobna in v zadnjih šestih mesecih pred tem naročilom ni imela blokiranega transakcijskega računa ter 6. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izpolnitev javnega razpisa. 4. Merila za izbor ponudnika in teža meril Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Cena strokovnega izpita na kandidata: Ponudbe bodo točkovane od 0 do 60 točk, in sicer tako da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, najmanjše število točk pa najdražji ponudnik. Pri izračunu cene bo uporabljena naslednja formula: T = Y * Cm / C Y – maksimalno število točk, Cm – minimalna cena, C – cena posameznega ponudnika, T – število točk. Kraj opravljanja strokovnega izpita: Ponudbe bodo točkovane od 0 do 40 točk, in sicer: – Koper oziroma do 30 km oddaljen kraj od Kopra: 40 točk; – do 130 km oddaljen kraj od Kopra: 20 točk; – več kot 130 km oddaljen kraj od Kopra: 0 točk; Izbran bo en ponudnik, ki bo opravljal naloge, določene v prvem in drugem odstavku 8. člena pravilnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže enako število točk, ima prednost ponudnik, ki izkaže večjo fleksibilnost pri nudenju prostorov za izvedbo strokovnih izpitov, pri čemer gre predvsem za čim daljšo časovna razpoložljivost prostorov, v katerih se bodo izvajali strokovni izpiti. 5. Razpisna dokumentacija: Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06). 6. Rok za oddajo ponudb: pisne ponudbe z zahtevano dokumentacijo in oznako na zaprti kuverti »Ne odpiraj – ponudba za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent« morajo prispeti v sprejemno pisarno Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno ponedeljka, 19. novembra 2012 do 12. ure, ne glede na način prenosa pošiljke. 7. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo 20. novembra 2012 ob 12. uri, na sedežu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v 5. nadstropju. Komisija, ki jo je določil minister za infrastrukturo in prostor s sklepom št. 2620-3/2005/181 z dne 15. 10. 2012, nepravočasnih in nepravilno opremljenih ponudb ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom. Javni razpis uspe, če je do roka, določenega v razpisu, ponudbo pravočasno in pravilno vložil najmanj en ponudnik oziroma če po vsebinski ocenitvi ponudb ostane najmanj ena popolna vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa. Minister hkrati z izbiro ponudnika poda soglasje k višini stroškov strokovnega izpita. Kolikor je predlagana cena izpita nesorazmerna in ne izraža materialnih in administrativnih stroškov ter ni primerljiva z višino pristojbine za opravljanje izpitov za upravljanje s čolni, minister lahko ne izbere nobenega ponudnika. O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 30. novembra 2012. Izbrani ponudnik bo za pooblaščeno organizacijo za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent določen v skladu s 4. členom pravilnika. Z izbranim ponudnikom se podpiše pogodba o obdelavi osebnih podatkov v skladu z 11. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti