Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 3522-2/2012-2 Ob-4662/12 , Stran 2463
Št. 3522-2/2012-2 Ob-4662/12
Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, na podlagi Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11 in 31/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/12), 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja v lasti Občine Majšperk
1. Predmet prodaje in izklicna cena Dvosobno stanovanje št. 10, na naslovu Majšperk 36, v izmeri 54,53 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah ter klet. Identifikacijski podatki stanovanja: katastrska občina 438 – Lešje, številka stavbe 1, številka dela stavbe 10. Izklicna cena: 30.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. Nepremičnina je v lasti Občine Majšperk. Nepremičnina je prosta oseb. 2. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Majšperk, tel. 02/795-08-30, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji. 3. Pogoji prodaje Nepremičnina je naprodaj po sistemu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval. Prodana bo ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim ponudnikom najpozneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. V primeru, da najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino in k sklenitvi prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. Pri nakupu ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji možnost uveljaviti predkupno pravico. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremični po plačilu celotne kupnine. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: a) Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o ponudniku (ime in priimek, EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke c). b) Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja«, na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, najkasneje do 21. 11. 2012 do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. c) Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – kopijo osebnega dokumenta za fizično osebo, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – kopijo davčne številke oziroma ID za DDV, – izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe. d) Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. e) Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 4. Plačilo varščine Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe plačajo varščino v višini 10% ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, na račun Občine Majšperk, št. 01269-0100017182, odprt pri Banki Slovenije, in jo dokazujejo s priloženim potrdilom o plačani varščini. Plačana varščina se izbranemu ponudniku varščina v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se vrne brez obresti v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 5. Izbor najugodnejšega ponudnika Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 21. 11. 2012 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Majšperk in o izbiri pisno obvestila ponudnike v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme biti nižja od izklicne cene. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost morebitni najemnik prodajanega stanovanja. Če takšnih ponudnikov ne bo, bo pristojna komisija izbrala ponudnika, ki bo poleg najvišje cene ponudil tudi najkrajši čas za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozval k dopolnitvi oziroma s posamezniki opravil pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje. Po prejemu dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v petih dneh od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval. Prav tako ne bo upošteval nepravočasnih ponudb. 6. Plačilni pogoji Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izdaje računa. Kupnina se vplača na transakcijski račun Občine Majšperk. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec zemljiškoknjižno dovolilo. Če najboljši ponudnik ne sklene prodajen pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v 15 dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po izdaji računa, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil, kolikor mu prodajalec skladno z določbo 34. člena Uredbe ne podaljša rok za sklenitev pogodbe za ne več kot 15 dni. Prodajalec se lahko odloči, da podaljšanega roka ne poda in zadrži vplačano varščino kot skesnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajna pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Neuspelim ponudnikom pa se vplačana varščina vrne v roku 15 dni od opravljenega izbora. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnino in jih plača izbrani kupec. 7. Ustavitev postopkov Občina Majšperk postopek javnega zbiranja ponudb lahko ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Občina Majšperk postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Pravno opozorilo Občina Majšperk ponudniku ne vrne vplačane varščine, če le-ta ni uspel na javnem zbiranju ponudb, vendar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5 delovnih dni po zaključku javnega zbiranja ponudb na naslov lastnika nepremičnine notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času od razpisa do odpiranja ponudb prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine, s podrobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona. Prav tako lahko Občina Majšperk odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je ponudnik uspel na javnem zbiranju ponudb, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka. Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge sodelujoče v postopku zbiranja ponudb, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo, na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine. Vsebina tega javnega zbiranja ponudb je objavljena na spletni strani Občine Majšperk in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Majšperk

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti