Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013, stran 8535.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
1.
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 24/12) (v nadaljevanju: odlok), ki se pravilno glasi:
»
+------+---------------------------+----------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA   |     |
+------+---------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |     |
|   |ODHODKOV          |     |
+------+---------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |48.363.571|
|   |(70+71+72+73+74+78)    |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |33.012.000|
+------+---------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |22.899.200|
+------+---------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in  |16.700.000|
|   |dobiček          |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje  |4.891.200 |
+------+---------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago |1.308.000 |
|   |in storitve        |     |
+------+---------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |10.112.800|
+------+---------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |8.896.000 |
|   |dohodki od premoženja   |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine  | 15.300 |
+------+---------------------------+----------+
|   |712 Globe in druge denarne | 127.500 |
|   |kazni           |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje  | 30.000 |
|   |blaga in storitev     |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki|1.044.000 |
+------+---------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 416.000 |
+------+---------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje  | 15.000 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje  | 401.000 |
|   |zemljišč in neopredmetenih |     |
|   |dolgoročnih sredstev    |     |
+------+---------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE      | 10.000 |
+------+---------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz  | 10.000 |
|   |domačih virov       |     |
+------+---------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |14.925.571|
+------+---------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz |2.216.579 |
|   |drugih javnofinančnih   |     |
|   |institucij         |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |12.708.992|
|   |državnega proračuna iz   |     |
|   |sredstev proračuna Evropske|     |
|   |unije           |     |
+------+---------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI       |49.174.571|
|   |(40+41+42+43+45)      |     |
+------+---------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |8.941.788 |
+------+---------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |2.255.111 |
|   |zaposlenim         |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev | 379.717 |
|   |za socialno varnost    |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in  |5.971.494 |
|   |storitve          |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih obresti| 70.466 |
+------+---------------------------+----------+
|   |409 Rezerve        | 265.000 |
+------+---------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |13.295.319|
+------+---------------------------+----------+
|   |410 Subvencije       | 483.000 |
+------+---------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom |6.078.000 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim |1.591.652 |
|   |organizacijam in ustanovam |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |5.142.667 |
|   |transferi         |     |
+------+---------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |23.419.064|
+------+---------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja    |23.419.064|
|   |osnovnih sredstev     |     |
+------+---------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |3.518.400 |
+------+---------------------------+----------+
|   |431 Investicijski transferi| 476.500 |
|   |pravnim in fizičnim osebam,|     |
|   |ki niso proračunski    |     |
|   |uporabniki         |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |432 Investicijski transferi|3.041.900 |
|   |proračunskim uporabnikom  |     |
+------+---------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |    – |
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | 811.000 |
|   |(I. – II.) (Skupaj prihodki|     |
|   |minus skupaj odhodki)   |     |
+------+---------------------------+----------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK     |    – |
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) | 784.534 |
|   |– (II. – 403 – 404) (Skupaj|     |
|   |prihodki brez prihodkov od |     |
|   |obresti minus skupaj    |     |
|   |odhodki brez plačil    |     |
|   |obresti)          |     |
+------+---------------------------+----------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK      |10.774.893|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – |     |
|   |(40 + 41) (Tekoči prihodki |     |
|   |minus tekoči odhodki in  |     |
|   |tekoči transferi)     |     |
+------+---------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN|     |
|   |NALOŽB           |     |
+------+---------------------------+----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   | 65.000 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA     |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(750+751+752)       |     |
+------+---------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   | 65.000 |
|   |POSOJIL IN PRODAJA     |     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih | 25.000 |
|   |posojil          |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova   | 40.000 |
|   |privatizacije       |     |
+------+---------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |1.104.000 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+------+---------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |1.104.000 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+------+---------------------------+----------+
|   |443 Povečanje namenskega  |1.104.000 |
|   |premoženja v javnih skladih|     |
|   |in drugih pravnih osebah  |     |
|   |javnega prava, ki imajo  |     |
|   |premoženje v svoji lasti  |     |
+------+---------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|    – |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |1.039.000 |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |     |
+------+---------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+------+---------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)   |2.300.000 |
+------+---------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |2.300.000 |
+------+---------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje  |2.300.000 |
+------+---------------------------+----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551) | 450.000 |
+------+---------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA      | 450.000 |
+------+---------------------------+----------+
|   |550 Odplačilo domačega   | 450.000 |
|   |dolga           |     |
+------+---------------------------+----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |    0 |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-|     |
|   |V.-VIII.)         |     |
+------+---------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |1.850.000 |
|   |VIII.)           |     |
+------+---------------------------+----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- | 811.000 |
|   |IX.)            |     |
+------+---------------------------+----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |    0 |
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA |     |
|   |LETA            |     |
+------+---------------------------+----------+
                       «
2.
Spremeni se 14. člen odloka, ki se pravilno glasi:
»V letu 2013 bo Mestna občina Nova Gorica najela dolgoročni kredit za izvedbo investicij načrtovanih v proračunu za leto 2013 v znesku 2.300.000 €.«
3.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-15/2012-7
Nova Gorica, dne 18. oktobra 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti