Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Ob-4718/12 , Stran 2434
Ob-4718/12
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12; ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11; USPDSLS), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za investicije, Sektor za predšolsko in šolsko infrastrukturo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje: nepremičnina z ID in ID znakom: Posamezni del št. 7, v stavbi št. 305, na parc. št. 3130, k.o. Postojna (2490), ID znak 2490-305-7, ID 5814139. V naravi navedena nepremičnina predstavlja stanovanje v II. nadstropju in klet, v izmeri 83,86 m2, v stavbi na naslovu Kraigherjeva ulica 7, v Postojni. Stanovanje je zasedeno z najemnico, ki živi v stanovanju od leta 2001, je imetnica stanovanjske pravice in uveljavlja predkupno pravico. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine – stanovanja. 4. Izklicna cena: 49.420,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Kupnina se plača v 15 dneh od sklenitve pogodbe oziroma podpisa obeh pogodbenih strank, na račun prodajalca oziroma v več obrokih. V primeru plačila v več obrokih mora pridobitelj neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini oziroma s sklenitvijo dogovora o pridržku lastninske pravice na premičnini. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo upravljavec nepremičnine izroči šele po prejemu celotne kupnine. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za investicije, Sektor za investicije v predšolsko in šolsko infrastrukturo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, 1. nad., soba 112, v torek, dne 20. 11. 2012, z začetkom ob 10. uri. 7. Drugi pogoji: a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni; c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 33308-7200994-860111. d) Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu pogodbe ali ne zavaruje neplačanega dela kupnine kot je določeno v točki 5 te objave, se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku; e) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke, bodo izločeni iz postopka; f) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; g) dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine; h) nepremičnine so na prodaj po načelu videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 9. Informacije: za dodatne informacije se obrnite na ga. Jarni, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, na tel. 01/478-46-25, e-pošta: smilja.jarni@gov.si.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti