Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 4301-1/2012/23 Ob-4698/12 , Stran 2433
Št. 4301-1/2012/23 Ob-4698/12
Spremembe in dopolnitve
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), objavljamo spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 71/12, dne 21. 9. 2012. Na koncu stavka pod 7. točko, podpoglavja 6.2 Splošni pogoji, se doda besedilo, ki se glasi: Ocenjena skupna vrednost vseh operacij enega upravičenca ne sme presegati 3.000.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah. Kolikor bo prijavitelj prijavil več operacij, katerih vsota bo presegla 3 mio EUR in ne bo predložil prioritetne liste po operacijah, bo komisija obravnavala tiste operacije oziroma operacijo, pri katerih bo razlika med 3 mio EUR in vsoto prijavljenih operacij oziroma operacije najmanjša. Prednost bodo imele operacije z večjo vrednostjo. V petem odstavku poglavja 9 Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog, se spremeni datum oddaje vlog. Odstavek se tako glasi: Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov MziP-a do dne 9. 11. 2012, do 12. ure, za drugo odpiranje pa do dne 31. 1. 2013, do 12. ure.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost