Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 478-75/2012 Ob-4682/12 , Stran 2450
Št. 478-75/2012 Ob-4682/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Občine Ilirska Bistrica, Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 5. 7. 2012 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin, v k.o. Ilirska Bistrica, k.o. Trnovo in k.o. Podgrad
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. 2. Predmet javne dražbe – prodaje in opis nepremičnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Predmetna nepremičnina pod zap. št. 1, 3 (delno) in 5 je oddana v najem za določen čas s tri-mesečnim odpovednim rokom. Najemno razmerje z najemnikom ne preneha s prodajo, pač pa kupec z dnem sklenitve pogodbe in plačila kupnine vstopi v pravice in obveznosti najemodajalca, s katerim se najemnik dogovarja o prenehanju oziroma vseh vprašanjih najemnega razmerja v skladu z najemno pogodbo. Javna dražba se izvede za vsako nepremičnino posebej kot celota (za vsako zaporedno številko). Kolikor javna dražba za prodajo nepremičnin pod zap.št. 3 ne bo uspešna, se izvede javno dražbo za oddajo poslovnega prostora v najem. Ob enaki ponujeni ceni imajo prednost pri odkupu trenutni najemniki prostorov. 3. Izklicna cena in plačilo stroški Izklicna cena za nepremičnino je navedena v zadnjem stolpcu tabele pod točko 2. in ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin (2%) niti opreme, ki se nahaja v nepremičninah in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika oziroma uporabnika. Stroške kot so davek na promet nepremičnin, cenitev, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec. 4. Najnižji znesek višanja izklicne cene: najnižji znesek višanja izklicne cene je 500,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na podračun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470, odprt pri Republika Slovenija, Ministrstvu za finance, Upravi za javna plačila, Območna enota UJP Postojna, na podlagi izdanega računa. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo upravljavec nepremičnine izroči po prejemu celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo vložen predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi. 6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku petnajstih dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Prodajno pogodbo pripravi Občina Ilirska Bistrica. 7. Kraj in čas javne dražbe ter ogled nepremičnine Javna dražba bo v četrtek, 22. 11. 2012, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, in sicer: – pod zaporedno št. 1: od 8.30 do 9.30, – pod zaporedno št. 2: od 10. do 11. ure in – pod zaporedno št. 3: od 12.30 do 13.30. Javna dražba bo v petek, 23. 11. 2012, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, in sicer: – pod zaporedno št. 4: od 8.30 do 9.30, – pod zaporedno št. 5: od 10. do 11. ure. Ogled prostorov bo: – pod zaporedno št. 1 potekal dne, 15. 11. 2012, ob 9. uri, – pod zaporedno št. 2 potekal dne, 15. 11. 2012, ob 10. uri, – pod zaporedno št. 3 potekal dne, 15. 11. 2012, ob 11. uri, – pod zaporedno št. 4 potekal dne, 16. 11. 2012, ob 10. uri, – pod zaporedno št. 5 potekal dne, 16. 11. 2012, ob 11. uri. Za dodatne informacije glede ogleda se lahko obrnete na občinskega upravnika, na tel. 041/345-145. 8. Varščina Dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe vplačati varščino v znesku 10% vrednosti izklicne cene za nepremičnino, navedeno pod zaporedno številko tabele v točki 2.: 1. 6.100,00 EUR, 2. 8.739,00 EUR, 3. 16.390,00 EUR, 4. 8.950,00 EUR, 5. 630,00 EUR. Varščina se nakaže na podračun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470, odprt pri Republika Slovenija, Ministrstvu za finance, Upravi za javna plačila, Območna enota UJP Postojna, s pripisom »Javna dražba za prodajo nepremičnin, v k.o. Ilirska Bistrica, k.o. Trnovo in k.o. Podgrad št. 478-75/2012« do dne 20. 11. 2012, do 12. ure. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 9. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za prijavo Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in do 20. 11. 2012 do 12. ure vplačajo varščino oziroma pred začetkom javne dražbe predložijo potrdilo o plačilu varščine s priloženo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine, – dokazilo o plačilu varščine, na katerem je razvidna vrednost, namen ter številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva navedeno potrdilo; v primeru, da takšnega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo o plačanih davkih in prispevkih v letu 2012), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske fizične osebe; v primeru, da takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa, – v primeru, da se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži druga pravna ali fizična oseba – pooblaščenec, mora ta imeti ustrezno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju, – fotokopija izpiska iz sodnega registra (ne več kot 15 dni star) za pravne osebe (izpis iz poslovnega registra za s.p.) oziroma identifikacijski dokument za fizično osebo (npr. osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu), – davčna in matična številka, telefonska oziroma številka mobilnega telefona, e-naslov. V primeru neizpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, pristop na javni dražbi ni mogoč. Rok in kraj za prijavo: 20. 11. 2012 do 12. ure, Občina Ilirska Bistrica, sprejemna pisarna, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica. 10. Pravila javne dražbe Nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec ne upošteva poznejših reklamacij. Javna dražba se opravi ustno v slovenskem jeziku. Javno dražbo bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana. Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Dražitelj je tisti, ki se pravočasno, to je do vključno 20. 11. 2012 do 12. ure, prijavi na dražbo ter predloži potrebna dokazila (glej točka 9). Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije javne dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ceno in jo nobeden od dražiteljev ne zviša pred tretjim izklicem. Predsednik ugotovi, komu in po kolikšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega dražitelja se kot najugodnejšega in uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena. Ob enaki ponujeni ceni imajo prednost pri odkupu trenutni najemniki prostorov. V primeru, da se nepremičnina pod zap. št. 3 ne proda na javni dražbi, bo poslovni prostor, ki je nezaseden, ponujen za oddajo v najem za določen čas v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 5. 7. 2012. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe in o njih takoj odloči komisija. Predsednik komisije lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. 11. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Ilirska Bistrica, v času uradnih ur, na tel. 05/71-12-320 ali 05/71-12-319. 12. Objava: – spletna stran Občine Ilirska Bistrica/Sporočila za javnost, november 2012, – Uradni list RS, november 2012.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti