Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3248. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci, stran 8437.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US: U-I-51/06, 112/06 – Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – Odločba US in 45/10), 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 15. seji dne 18. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe,
6. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe in
9. prehodne ter končne določbe.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. varovanje in ohranjanje okolja,
2. povzročiteljem komunalnih odpadkov omogočati dostop do storitev javne službe,
3. dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja,
4. zagotavljati ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka,
5. urediti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov tudi za stavbe, v katerih ni prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem ali v počitniški hišici,
6. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju s komunalnimi odpadki,
7. zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi odpadki plača njihov povzročitelj,
8. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki,
9. določiti obvezna vlaganja v vso opremo in lokacije, ki so potrebne za izvajanje gospodarske javne službe, kar je v pristojnosti izvajalca te službe,
10. določiti obvezna vlaganja v osveščanje občanov glede ravnanja z odpadki, kar je določeno kot obveznost izvajalca.
V okviru opravljanja javne službe zbiranja odpadkov se ravnanje s komunalnimi odpadki nanaša na zbiranje odpadkov, ki nastajajo na območju občine kot:
1. odpadki iz podskupine 15 01 (Embalaža – vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek) iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke (v nadaljevanju: klasifikacijski seznam),
2. odpadki iz podskupine 20 01 (Ločeno zbrane frakcije, razen 15 01) iz klasifikacijskega seznama, razen odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 99 (Drugi tovrstni odpadki) ter odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 01 (Papir in karton) in 20 01 40 (Kovine) od izvirnih povzročiteljev komunalnih odpadkov iz javnega sektorja in iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja,
3. odpadki iz podskupine 20 02 (Odpadki z vrtov in parkov – vključno z odpadki s pokopališč) iz klasifikacijskega seznama ter
4. odpadki s klasifikacijskima številkama 20 03 01 (Mešani komunalni odpadki) in 20 03 07 (Kosovni odpadki) iz klasifikacijskega seznama.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) je s strani občine izbran izvajalec te javne službe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ali zakonom, ki ureja javno zasebno partnerstvo;
2. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:
(a) izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
(b) izvirni povzročitelj iz javnega sektorja, in
(c) izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja;
3. odpadek je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
4. nevaren odpadek je nevaren odpadek v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
5. nenevaren odpadek je vsak odpadek, ki ni uvrščen med nevarne odpadke;
6. komunalni odpadek je komunalni odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
7. mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, uvrščajo med odpadke s klasifikacijsko številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
8. biološki odpadki so biorazgradljivi kuhinjski odpadki s klasifikacijsko številko 20 01 08 in zeleni vrtni odpad s klasifikacijsko številko 20 02 01 iz klasifikacijskega seznama;
9. gradbeni odpadki so gradbeni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;
10. oddaja odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje s potrditvijo evidenčnega lista;
11. prepuščanje odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje brez potrditve evidenčnega lista;
12. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je ločeno zbiranje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
13. priprava odpadkov za ponovno uporabo je priprava za ponovno uporabo v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
14. obdelava odpadkov je obdelava odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
15. obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču (v nadaljevanju: obdelava mešanih komunalnih odpadkov) je njihova mehansko biološka obdelava, s katero se zagotovi:
(a) izločanje frakcij, primernih za recikliranje, in
(b) aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in predhodno ali naknadno izločanje gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.
Izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov ne šteje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov;
16. predelava odpadkov je predelava odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
17. odstranjevanje odpadkov je odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
18. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: ločene frakcije) so nenevarne in nevarne frakcije komunalnih odpadkov ter kosovni odpadki, ki se ločeno zbirajo na mestu njihovega nastanka in vsi odpadki, ki se razvrščajo v eno od nenevarnih ali nevarnih frakcij komunalnih odpadkov in so izločeni v okviru obdelave mešanih komunalnih odpadkov;
19. nenevarne frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: nenevarne frakcije) so nenevarni odpadki iz tabele 1 iz priloge 1, ki je sestavni del tega odloka;
20. nevarne frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: nevarne frakcije) so nevarni odpadki iz tabele 1 iz priloge 1 tega odloka. Med nevarne frakcije se uvrščajo tudi nenevarne frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so jim primešani nevarni odpadki;
21. kosovni odpadki so odpadki iz tabele 1 iz priloge 1 tega odloka, s številko 20 03 07 iz klasifikacijskega seznama;
22. zbiralnica nenevarnih frakcij je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, namenjen za ločeno zbiranje nenevarnih frakcij, in se v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, uvršča med pomožne komunalne objekte;
23. premična zbiralnica nevarnih frakcij je urejena in opremljena pokrita zbiralnica ali zabojnik za ločeno zbiranje nevarnih frakcij ali tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij;
24. zbirni center je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je namenjen za prevzemanje, razvrščanje in predhodno skladiščenje odpadkov iz priloge 1 te uredbe ter njihovo oddajo v nadaljnje ravnanje. Kadar je to potrebno, je urejen tudi za pripravo mešanih komunalnih odpadkov za prevoz v center za ravnanje s komunalnimi odpadki;
25. javni sektor sestavljajo:
(a) državni organi in organi samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine),
(b) javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter
(c) druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna občine;
26. zbirno mesto odpadkov je mesto, na katerem je nameščena namenska posoda za zbiranje odpadkov, v katero povzročitelji neovirano odlagajo odpadke;
27. prevzemno mesto odpadkov je mesto, na katerem povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem letnem koledarju izvajalcu odpadke v za to namenjeni namenski posodi ali brez posode;
28. namenska posoda za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki in kompaktne posode, ki estetsko ustrezajo izgledu okolja (v nadaljevanju: posoda za zbiranje odpadkov);
29. namenska tipizirana vreča je namenska vreča izvajalca javne službe, ki je namenjena za zbiranje bodisi mešanih komunalnih odpadkov, bodisi ločenih frakcij.
5. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
Občina zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije. Koncesija se podeli v skladu s koncesijskim aktom.
7. člen
Javna služba se izvaja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo področje javne službe ter koncesijske pogodbe. Javna služba se izvaja tako, da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem.
8. člen
Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun izvajalca, s soglasjem občine, izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javne službe.
9. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki jih občina ne prenesene na izvajalca, opravlja občinska uprava.
Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti med občino in izvajalcem.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
10. člen
Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, vključuje tudi obdelavo in začasno skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem obsegu:
– storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij iz zbiralnic ločenih frakcij ter na izvoru,
– obdelavo ločenih frakcij in začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– ločeno zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih frakcij za oddajo v odstranjevanje ali predelavo,
– zbiranje in prevoz odpadkov iz javnih površin, tržnice, zelenic in pokopališč,
– druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe.
Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnjega odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto določi z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Črenšovci (v nadaljevanju: letni program), ki ga mora izvajalec javne službe vsako leto do 1. oktobra za naslednje leto predložiti pristojnemu organu občinske uprave v potrditev, razen v letu, ko se koncesija podeljuje. Občina potrdi letni program najkasneje 1 mesec po prejemu in ga posreduje izvajalcu.
Letni program obsega podatke o:
– območju izvajanja javne službe (naselja, število prebivalcev, podatki o povzročiteljih iz obrti, industrije, poslovnih prostorov, drugi povzročitelji),
– vrstah odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje (po naseljih, po povzročiteljih),
– posodi za zbiranje/prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
– frekvencah in času prevzemanja posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
– pogojih za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
– prevzetih količinah in vrstah odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, v zbiralnici nevarnih frakcij ter v zbirnem centru v preteklem letu (prvič v naslednjem letu izvajanja koncesije),
– ravnanju s prevzetimi odpadki (po vrstah odpadkov),
– načinu dobave in zamenjave dotrajane oziroma poškodovane posode za zbiranje odpadkov,
– delu z javnostjo pri izvajanju javne službe,
– drugih storitev, potrebnih za nemoteno izvajanje javne službe,
– stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za izvedbo letnega programa,
– drugih podatkih v skladu s predpisi.
1. Zbiranje in prevoz odpadkov
11. člen
Vsi odpadki se zbirajo ločeno na izvoru nastanka.
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način, da se iz celotne snovi odpadkov izločijo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti.
Izvajalec mora za izločanje ločenih frakcij zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij na izvoru nastanka,
– ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in
– ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbirnem centru.
Izvajalec mora za izločanje nevarnih frakcij zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Izvajalec javne službe mora za izločanje drugih vrst odpadkov zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje drugih odpadkov na izvoru nastanka,
– ločeno zbiranje in prevzemanje drugih odpadkov v zbirnem centru.
12. člen
Izvajalec mora zagotoviti prevoz odpadkov od mest, na katerih odpadke prevzame (prevzemna mesta, zbiralnice ločenih frakcij, zbirni center, lokacije prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico, zbiralnice nevarnih frakcij) do mest njihove obdelave.
2. Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe
13. člen
Za nemoteno izvajanje javne službe mora izvajalec zagotoviti tudi:
– oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo, v skladu s predpisi,
– vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javne službe,
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
– izdelavo letnih in dolgoročnih programov zbiranja in prevoza odpadkov,
– zagotavljanje podatkov, poročanje pristojnim službam ter objavljanje podatkov, ki se nanašajo na gospodarsko javno službo,
– posodo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako, da je pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva in javnega sektorja zagotovljena najmanj ena črna posoda za mešane komunalne odpadke volumna 120 l ter namenske tipizirane vreče za mešano embalažo (kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov). Na vsaki posodi mora biti napis namena uporabe posode.
– opremo in vozilo za pranje in vzdrževanje posod za prepuščanje preostalih odpadkov,
– zamenjavo dotrajanih in poškodovanih posod,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz odpadkov,
– poročanje občini o izvajanju javne službe,
– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o posameznih aktivnostih izvajanja javne službe,
– osveščanje občanov v zvezi z naravovarstvenim ravnanjem izvajanja javne službe,
– oblikovanje predlogov cen,
– obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom za zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov,
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe in
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
14. člen
Za zagotavljanje javne službe mora občina zagotoviti:
– izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
– cene storitev, ki bodo zagotavljale ob gospodarnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne službe ter bodo primerljive med različnimi izvajalci iz različnih okolij,
– sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne uporabljajo storitve javne službe, in uporabnike storitev, ki ravnajo v nasprotju s predpisi in navodili izvajalca,
– prostor za zbirni center in prostor za zbiralnice ločenih frakcij,
– nadzor nad izvajanjem javne službe.
1. Pogoji zbiranja in prepuščanja odpadkov
15. člen
Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim programom ter navodili občine in izvajalca.
16. člen
Povzročitelji morajo zbirati in prepuščati posamezne vrste odpadkov v posodi za zbiranje odpadkov ali v namenski tipizirani vreči. Vrste odpadkov in posoda za zbiranje posameznih vrst odpadkov so določeni v tem odloku in v letnem programu.
Povzročitelji lahko prepuščajo odpadke samo na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij.
17. člen
Za čas do prevzema odpadkov morajo povzročitelji zagotoviti, da je posoda za zbiranje odpadkov nameščena na zbirnem mestu, ki ga določi povzročitelj, vendar ne na javnih površinah in tako, da povzročitelji, ki v objektu prebivajo ali v njem izvajajo dejavnost neovirano zbirajo odpadke ter jih odlagajo v posodo za zbiranje odpadkov.
18. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v lasti povzročitelja, lastnika ali upravljavca objekta, v katerem odpadki nastajajo, lahko pristojni organ občine določi namestitev posode za zbiranje odpadkov na javni površini, če iz njihove vloge sledi, da ob tem objektu ni primernih drugih površin ter da namestitev posode za zbiranje odpadkov v tem objektu ni možna.
19. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da je posoda za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem.
20. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega zbiranja odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ občine, s tem da le-ta predhodno pridobi mnenje izvajalca.
21. člen
Za urejenost in čistočo zbirnih mest skrbijo povzročitelji, ki skrbijo tudi za skupna zbirno-prevzemna mesta razen, če onesnaženje povzroči izvajalec pri prevzemanju odpadkov.
22. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz odpadkov, prejme od izvajalca, v skladu s potrebami in v dogovoru z njim potrebno posodo za ločeno zbiranje odpadkov in ustrezno število vreč za ločeno zbiranje embalaže (v skladu z letnim programom).
23. člen
Če ima povzročitelj več odpadkov, kot to dopušča njegova posoda za zbiranje odpadkov, si mora priskrbeti večjo ali dodatno posodo ali pa jih prepustiti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje ali pa prepustiti v namenskih tipiziranih vrečah.
24. člen
V primeru, da je posoda poškodovana tako, da je onemogočena njena uporaba, jo je izvajalec javne službe brez stroškov za povzročitelja dolžan takoj zamenjati, razen v primeru namernega poškodovanja ali nenamenske uporabe, s strani povzročitelja. V tem primeru stroški zamenjave bremenijo povzročitelja.
2. Pogoji prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih
25. člen
Na prevzemnih mestih izvajalec prevzema odpadke iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Za vsako koledarsko leto se prevzem odpadkov podrobneje določi v letnem programu.
26. člen
Izvajalec prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki zagotavljajo praznjenje posode za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov.
Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja posode in nalaganja odpadkov ali njihove okolice, mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov ter očistiti onesnažene površine.
Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe posode za zbiranje odpadkov, mora izvajalec na svoje stroške popraviti poškodbe oziroma zagotoviti drugo posodo za zbiranje odpadkov.
27. člen
Podatke o uporabnikih storitev javne službe vodi izvajalec v registru uporabnikov storitev javne službe (v nadaljevanju: register). Na zahtevo pristojnega organa občine je izvajalec javne službe dolžan omogočiti vpogled v register.
Podatki iz registra se nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnikov storitev javne službe ter posodo za zbiranje odpadkov oziroma prepuščanje na prevzemnih mestih.
28. člen
Podatki v registru se lahko spremenijo na podlagi:
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe,
– ugotovitev izvajalca in
– ugotovitev nadzornih organov občine.
Spremembe se lahko nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnika storitve javne službe ter spremembo posode za zbiranje odpadkov.
Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register.
29. člen
Prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov določita izvajalec in povzročitelj, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register.
30. člen
Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno vozilom za neoviran prevzem odpadkov, urejeno na prostem in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnikov v vozilo.
Prevzemno mesto je praviloma lahko oddaljeno največ 5 metrov, če so za to izpolnjeni prostorski pogoji.
Prevzemno mesto za odpadke je lahko izjemoma na javni površini, lahko pa je tudi na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti stopnic ali drugih večjih ovir.
31. člen
Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
Pri izdelavi koledarja iz prejšnjega odstavka in letnega programa je treba upoštevati, da je prevzem odpadkov:
– Za izvirne povzročitelje iz 2. točke 4. člena tega odloka: Minimalni volumen posamezne posode za namen iz šeste alineje 13. člena tega odloka na območju Občine Črenšovci znaša 120 litrov in se odvaža največ 26-krat letno (vsakih 14 dni) mešane komunalne odpadke in največ 26-krat letno mešana embalaža po sistemu rumene vreče od vrat do vrat.
– Lastniki, ki bivajo v hišah občasno, in lastniki počitniških kapacitet morajo odlagati odpadke v namenske vreče, ki jih kupijo pri izvajalcu javne službe. Minimalno letno število namenskih vreč za mešane komunalne odpadke znaša 6 kosov in namenskih vreč za ločeno zbiranje embalaže znaša 6 kosov.
– Na vlogo zavezanca, ki v gospodinjstvu živi sam, lahko občinska uprava odobri odvoz mešanih komunalnih odpadkov z uporabo namenskih tipiziranih vreč za mešane komunalne odpadke. Minimalno letno število namenskih vreč za mešane komunalne odpadke znaša 6 kosov in namenskih vreč za ločeno zbiranje embalaže znaša 6 kosov, kar si je povzročitelj dolžan nabaviti pri izvajalcu na svoje stroške. Na poziv pristojnega inšpekcijskega organa je dolžan predložiti dokazila o nabavi.
– Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja morajo z izvajalcem javne gospodarske službe skleniti pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov iz dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja se morejo obvezno vključiti v sistem zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, če razpolagajo s komunalnimi odpadki iz drugega odstavka 10. člena tega odloka.
32. člen
V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti povzročitelje, na krajevno običajni način.
33. člen
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov.
V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnim nadzornim službam občine. Prijavi priloži fotografijo kršitve in naslov kršilca.
34. člen
Evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih vodi izvajalec v registru prevzemnih mest.
Odpadke ali ločeno zbrane frakcije mora odvažati izvajalec.
3. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij
35. člen
Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji prepuščajo ločene frakcije (papir, steklo, kovine, plastika, mešana embalaža kot je kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov), morajo biti na posameznem območju občine postavljene sorazmerno gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij za največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora zbiralnico nenevarnih frakcij opremiti najmanj za ločeno zbiranje:
1. odpadnega papirja in kartona, vključno z vso odpadno primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona,
2. vse odpadne primarne in sekundarne plastične in kovinske embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih materialov,
3. vse odpadne primarne in sekundarne steklene embalaže.
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora prevzemati v zbiralnicah prepuščene nenevarne frakcije s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom ne prihaja do raztresanja odpadkov.
Zbiralnice so občinska infrastruktura, katerih vzdrževanje in obratovanje financira izvajalec.
Redno in investicijsko vzdrževanje zbiralnic bremeni sredstva javne službe in se jih vključi v ceno storitve.
36. člen
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže, ki jih prevzema izvajalec v posameznih zbiralnicah ter posoda za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij (tip, barva, volumen in število), vodi izvajalec javne službe v registru zbiralnic ločenih frakcij, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij določita v dogovoru občina in izvajalec.
37. člen
Ločene frakcije in odpadna embalaža, ki nastajajo v stavbi, v kateri se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, se prepuščajo izvajalcu v posodi za zbiranje odpadkov, ali v tipiziranih namenskih vrečah ki jih zagotovi izvajalec.
Več izvajalcev proizvodne ali storitvene dejavnosti v isti stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredi skupno zbiranje ločenih frakcij in odpadne embalaže, posodo za zbiranje odpadkov pa zagotovi izvajalec, ki jo namestijo v prostorih enega od njih.
38. člen
Izvajalec mora zbiralnice ločenih frakcij vzdrževati tako, da:
– povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže lahko odložijo v zbiralnici ločenih frakcij,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s predpisi,
– na njihovih lokacijah ne prihaja do onesnaževanja okolja.
39. člen
Letni koledar odvozov predhodno potrdi pristojni organ občinske uprave.
Prevzem ločenih frakcij in odpadne embalaže izvajalec izvaja v skladu z letnim programom. Izvajalec je tudi dolžan skrbeti za vsakokratno snažnost okolice zbiralnice ločenih frakcij.
40. člen
Pogoji prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov:
Biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih iz gospodinjstev, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od preostalih komunalnih odpadkov oziroma mora povzročitelj odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih biološko razgradljivih odpadkov v hišnem kompostniku.
Za biološko razgradljive odpadke je potrebno zagotoviti ravnanje pri povzročiteljih odpadkov na območju celotne občine.
4. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbirnem centru
41. člen
Izvajalec mora zagotoviti prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na lokaciji, ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem za prepuščanje posameznih vrst odpadkov, ki jih lahko prepustijo.
42. člen
Vrste odpadkov, ki jih prevzema upravljavec odlagališča v zbirnem centru, ter posoda za njihovo zbiranje (tip, barva, volumen in število), vodi izvajalec v registru zbirnega centra, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.
43. člen
Upravljavec mora zbirni center vzdrževati tako, da:
– povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste odpadkov lahko odložijo v zbirnem centru,
– se odpadki prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s predpisi,
– na njegovi lokaciji ne prihaja do onesnaževanja okolja.
44. člen
Upravljavec prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh in času, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo od izvajalca najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
Letni koledar prevzema odpadkov v zbirnem centru predhodno potrdi pristojni organ občinske uprave.
5. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnici nevarnih frakcij in s premično zbiralnico nevarnih frakcij
45. člen
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico.
46. člen
Vrste nevarnih frakcij, ki jih prevzema izvajalec s premično zbiralnico, vodi izvajalec v registru zbiranja nevarnih frakcij, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.
47. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij se njihovim povzročiteljem zagotavlja na lokacijah, ki so določene v letnem programu.
Lokacije za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico določi občina.
48. člen
Mesta prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev javne službe ter vozilo izvajalca.
49. člen
Izvajalec mora prevoz nevarnih frakcij opravljati skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi.
50. člen
Izvajalec prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
Letni koledar od izvajalca prevzema nevarnih frakcij s premično zbiralnico predhodno potrdi pristojni organ občinske uprave. Prevzem s premično zbiralnico se vrši enkrat letno.
6. Prevzem kosovnih odpadkov
51. člen
Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja v zbirnem centru in najmanj enkrat letno v koledarskem letu na poziv izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva.
V primeru prevzema kosovnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstva na poziv je največja prevzemna količina omejena na dva kubična metra za vsak prevzem.
Prevzem kosovnih odpadkov na poziv mora biti izveden najkasneje v 14 dneh od najave izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva, na način, da ni onemogočena oddaja v pripravo za ponovno uporabo. Če je tehnično izvedljivo, se lahko skupaj s kosovnimi odpadki prevzema tudi odpadna električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: OEEO) iz 1. razreda 1. in 2. zbirno predelovalne skupine ter 4. razreda 3. zbirno predelovalne skupine iz tabele 2 iz priloge 1 tega odloka.
7. Divja odlagališča
52. člen
Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana ustrezna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom pristojnega organa.
Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu ali druge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma za to določenih krajih, je dolžan poravnati stroške sanacije. Če povzročiteljev ni mogoče ugotoviti, odredi odstranitev komunalnih odpadkov pristojni nadzorstveni organ, na stroške lastnika ali posestnika zemljišča.
53. člen
Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru divjih odlagališč, ki ga v imenu in za račun občine vodi pristojen nadzorstveni organ v skladu z normativi za sanacijo divjih odlagališč.
Kataster divjih odlagališč se vodi v grafični in tekstualni obliki, vsebuje pa podatke o lokaciji posameznega odlagališča, vrstah in količini odloženih odpadkov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
54. člen
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo ali nimajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki.
Izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja, mora:
1. v prostorih, kjer deluje ali opravlja dejavnost, zagotoviti ločeno zbiranje vsaj za:
(a) biološke odpadke,
(b) odpadni papir in karton, ter
(c) odpadno embalažo,
in jih do prepustitve ali oddaje hraniti tako, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,
2. prepuščati izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov:
(a) mešane komunalne odpadke,
(b) druge frakcije, če tako določajo predpisi s področja varstva okolja.
55. člen
Povzročitelji ravnajo tako, da preprečujejo nastajanje odpadkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje.
V primeru nastanka odpadkov povzročitelji iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzročijo izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da jim ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov, v skladu z veljavnimi predpisi.
56. člen
Povzročitelji morajo:
a) pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca,
b) nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati v posodo za zbiranje, ki je v skladu z tem odlokom in z letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
c) dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v posodi za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno ali v namenskih tipiziranih vrečah izvajalca javne službe, v skladu z letnim programom,
d) dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v terminih, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov, za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
e) prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
f) prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij,
g) hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
h) v primeru zlorabe ali namernega poškodovanja posode na svoje stroške zamenjati posodo za zbiranje odpadkov,
i) v primeru drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti izvajalcu,
j) redno plačevati storitve javne službe,
k) obveščati nadzorstveni organ in izvajalca o kršitvah tega odloka.
57. člen
Povzročitelji ne smejo:
a) pri zbiranju odpadkov le-te mešati, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
b) mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
c) prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
d) prepuščati odpadke v posodi ali namenski vreči, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje,
e) pisati ali lepiti plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničevati.
58. člen
V posodo za zbiranje odpadkov je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– klavniške odpadke,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
59. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
– so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza),
– posodo za zbiranje odpadkov po praznjenju vrnejo in namestijo nazaj na zbirno mesto,
– so pokrovi posode za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu,
– odpadki, ki se zbirajo v posodi za zbiranje odpadkov, ne smejo biti odloženi ob posodi,
– je omogočen dovoz izvajalcu do prevzemnega mesta tudi v zimskem času.
60. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov, je strogo prepovedano.
Povzročitelj, ki odpadke kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec na podlagi odločbe službe nadzora občine.
Če povzročitelja iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov izvajalec na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo službe nadzora občine, odredi odstranitev odpadkov.
61. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem zagotoviti, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi z posodo za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali.
Najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani prireditvi morajo organizatorji javne prireditve na svoje stroške prireditveni prostor očistiti in zagotoviti, da izvajalec iz prejšnjega odstavka tega člena proti plačilu prevzame zbrane odpadke.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
62. člen
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
– iz proračuna občine za namene določene s tem odlokom in drugimi predpisi,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov,
– iz drugih virov.
63. člen
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje javne službe.
Cene storitev javne službe so cene (tarifne postavke), na podlagi katerih izvajalec obračunava opravljene storitve njihovim uporabnikom.
64. člen
Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, na podlagi predpisov iz prejšnjega člena in stroškovnika kalkulacij javne službe z potrditvijo pristojnega organa lokalne skupnosti.
65. člen
Osnova za obračun storitev javne službe je količina odpadkov, ki jih uporabnik storitev javne službe prepusti izvajalcu in je določena s prostornino posode ter številom odvozov.
66. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe.
Plačilni rok je maksimalno 30 dni po izvršeni storitvi.
67. člen
Povzročitelji so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, število in velikost zabojnikov) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
Če povzročitelji v roku 30 dni od nastale spremembe izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov, izvajalec pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc, katero potrdi pristojni nadzorstveni organ občine.
Način obračuna
68. člen
Osnova za obračun storitev javne službe je količina odpadkov, ki jih uporabnik storitev javne službe prepusti izvajalcu in je določena s prostornino posode (120 l, 240 l). Mesečno se zaračunava znesek v višini dvanajstine letnega stroška izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov.
VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
69. člen
Za zagotavljanje javne službe občina zagotovi naslednje objekte in naprave:
– prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
– prostor za zbiralnice ločenih frakcij.
70. člen
Izvajalec mora zagotoviti naslednjo opremo:
– vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov, skupaj s pripadajočo opremo,
– vozilo (premično zbiralnico) za prevzemanje in prevoz nevarnih frakcij,
– posode za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru na prevzemnih mestih,
– vso opremo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru,
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, prevzetih na območju občine.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
71. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni nadzorstveni organi občine.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
72. člen
Z globo 1.400,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, če:
– javne službe ne zagotavlja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi, ki urejajo področje javne službe, koncesijske pogodbe, programi ter navodili občine, tako da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem (7. člen),
– določene storitve javne službe izvaja s podizvajalcem, brez soglasja občine (8. člen),
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na način, da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti (11. člen),
– ne zagotavlja prevoza odpadkov od mest, na katerih odpadke prevzame do mest njihove obdelave (12. člen),
– za nemoteno izvajanje javne službe ne zagotovi storitev, kot so določene v 13. členu odloka,
– ne prevzema odpadkov na prevzemnih mestih, ki so podrobneje določeni v letnem programu (25. člen),
– prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki ne zagotavlja praznjenje posode za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov (26. člen),
– ne zagotovi odstranitve odpadkov ter ne očisti onesnažene površine, kadar jih onesnaži pri prevzemanju odpadkov (26. člen),
– ne popravi ali ne zagotovi drugo posodo za zbiranje odpadkov, kadar pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe (26. člen),
– ne vodi podatkov o uporabnikih storitev javne službe v registru uporabnikov storitev javne službe (27. člen),
– ob vsaki spremembi podatkov v registru ne potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in ne uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register (28. člen),
– ne določi prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register (29. člen),
– ne prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov (31. člen),
– zaradi izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) ne obvesti povzročitelje, na krajevno običajni način (32. člen),
– ne ugotavlja nepravilno uporabo posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov (33. člen),
– v primeru kršitve kršilca ne prijavi pristojnim nadzornim službam občine (33. člen),
– ne vodi evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih v registru prevzemnih mest (34. člen),
– lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže, ki jih prevzema v posameznih zbiralnicah, ter posode za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij ne vodi v registru zbiralnic ločenih frakcij (36. člen),
– ne sodeluje z občino pri določanju lokacij zbiralnic ločenih frakcij (36. člen),
– ne vzdržuje zbiralnic ločenih frakcij, kot to določa 38. člen odloka,
– ne prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo z zbiralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (39. člen),
– ne vodi registra zbirnega centra, v katerem so določene vrste odpadkov, ki jih prevzema v zbirnem centru ter posoda za njihovo zbiranje (41. člen),
– ne vzdržuje zbirni center, kot to določa 42. člen odloka,
– ne prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (43. člen),
– ne zagotavlja zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico (45. člen),
– ne vodi registra zbiranja nevarnih frakcij, s katerim so določene vrste nevarnih frakcij, ki jih prevzema s premično zbiralnico (46. člen),
– ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov (46. člen),
– ne opravlja prevoza nevarnih frakcij skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi (49. člen),
– ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij v dneh, ki so določeni v letnem koledarju odvozov odpadkov (49. člen),
– ne pripravi predloga za oblikovanje cen na podlagi republiških predpisov in predpisov občine ter stroškovnih kalkulacij (63. člen),
– ne izvaja obračun storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe (65. člen),
– ne pripravi Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Črenšovci (10. člen)
– ne izvaja zbiranja in odvoza po objavljenem letnem programu (25. člen),
– ne zagotavlja konkretnega obračuna storitev (13. člen).
Z globo 400,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo izvajalca, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
73. člen
Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje povzročitelj (fizična oseba), če:
– odpadke ne zbira in prepušča izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim programom ter navodili občine in izvajalca (15. člen),
– odpadke ne zbira v posodi, ki je v tem odloku in v letnem programu določena za zbiranje posameznih vrst odpadkov (16. člen),
– odpadke ne prepušča na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij in zbiralnici nevarnih frakcij (16. člen),
– ne zagotovi, da je posoda za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem (19. člen),
– ne skrbi za urejenost in čistočo zbirnih mest ter skupnih zbirno – prevzemnih mest (21. člen),
– ima občasno več odpadkov, kot to dopušča njegova posoda za zbiranje odpadkov in jih ne odloži v dodatno posodo za zbiranje odpadkov ali pa prepusti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje (23. člen),
– ne uporablja storitev javne službe (51. člen),
– ne ravnajo tako, da iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzroči izloči in ločeno prepusti izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da mu ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov (55. člen),
– pri ravnanju z odpadki ne upošteva predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca (56. člen),
– nastale odpadke ne zbira in ločuje na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlaga v posodo za zbiranje, ki je v skladu z tem odlokom in letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (56. člen),
– ne prepušča ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja (56. člen),
– ne prepušča nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja (56. člen),
– ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepusti izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje (56. člen),
– v primeru zlorab ali namernega poškodovanje sam ne zamenja posodo za zbiranje odpadkov (56. člen),
– v primeru drugih sprememb le-te pravočasno ne sporoči izvajalcu (56. člen),
– pri zbiranju odpadke meša, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave (57. člen),
– meša nevarne frakcije z drugimi vrstami odpadkov ali meša posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj (57. člen),
– prepušča ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami (57. člen),
– prepušča odpadke v posodi, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje (56. člen),
– piše ali lepi plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničuje (56. člen),
– v posodo za zbiranje odpadkov odlaga, zliva ali postavlja nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka (57. člen),
– ne zagotovi, da so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa, najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza (59. člen),
– posodo za zbiranje odpadkov po praznjenju ne vrne in namesti nazaj na zbirno mesto (59. člen),
– ne zagotovi, da so pokrovi posode za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu (59. člen),
– odpadke, ki jih zbira mora zbirati v posodi za zbiranje odpadkov, odloži ob posodo (59. člen),
– izvajalcu v zimskem času ne omogoči dovoz do prevzemnega mesta (60. člen),
– opusti uporabo storitev javne službe in odpadke kopiči, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje teh odpadkov (60. člen),
– za odpadke, ki jih kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, ne zagotovi predelavo ali odstranitev v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki (60. člen),
– izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, število in velikost zabojnikov …) ter izvajalca sproti ne obvešča o vseh spremembah teh podatkov (67. člen).
74. člen
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje povzročitelj (pravna oseba), za prekrške, ki so navedeni v 73. členu tega odloka.
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo povzročitelja (pravna oseba), če povzročitelj ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja pridobitno dejavnost, za prekrške, ki so navedeni v 73. členu tega odloka.
75. člen
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če:
– za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem ne zagotovi, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi z posodo za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali (61. člen),
– najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani prireditvi na svoje stroške ne očisti prireditveni prostor in zagotovi, da izvajalec proti plačilu prevzame zbrane odpadke (61. člen).
Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če organizator ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
76. člen
Prvi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Črenšovci pripravi izvajalec in ga posreduje občini v letu po letu podelitve koncesije v skladu z določili tega odloka. Pristojni organ občine sprejme letni program v 60 dneh od dneva njegovega prejema.
77. člen
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 78/10).
78. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-0320-15/2012-104
Črenšovci, dne 18. oktobra 2012
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti