Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 344-1/2012 Ob-4671/12 , Stran 2440
Št. 344-1/2012 Ob-4671/12
Občina Poljčane na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 57/11), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10), Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 66/10) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2012) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, tel. 02/802-92-24 ali 02/802-92-20, telefaks: 02/802-92-26, matična številka: 2242745, ID za DDV: SI 30543673, transakcijski račun: 01400-0100020075. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2012). 3. Predmet javnega razpisa: Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega: – sprejem prijav o zapuščenih živalih, – zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim, – zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču, – skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom, – skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti, – druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali. 4. Območje izvajanja javne službe: območje izvajanja javne službe obsega območje Občine Poljčane. 5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo. 6. Pogoji za podelitev koncesije Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje: – da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali. – da ima poravnane davke in prispevke, – ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije, – da izkaže finančno usposobljenost, – da razpolaga z ustreznim vozilom za prevoz živali, – da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev, – da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali, – da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi, – predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali, – da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu. Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji. 7. Pogoji opravljanja javne službe Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi pogoji: 1. skladno z Zakonom o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali, 2. koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma, 3. koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe, 4. koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, 5. koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, 6. koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled pristojnemu organu občine, 7. koncesionar mora koncedentu o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo najkasneje do konec meseca februarja za preteklo leto, kadarkoli na zahtevo koncedenta pa tudi vmesna poročila, 8. koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi ali koncedentu, zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta, kolikor pride do prenehanja koncesijo po krivdi izvajalca storitev, 9. koncesionar ne sme prenesti koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo, 10. koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvez z izvajanjem koncesije, 11. uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču, 12. koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati zastonj, 13. koncesionar more obvestiti koncedenta o prejemu prijave zapuščene živali, 14. osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je cenik storitev oskrbe zapuščenih živali. 8. Merila za izbor koncesionarja Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz razpisa, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril: 1. cena, 2. strokovne, organizacijske in finančne sposobnosti prijavitelja, 3. izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali, 4. dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi. Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji. 9. Način financiranja javne službe Javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Poljčane, proračunska postavka 11321 (Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali v azilu). 10. Način plačila koncesionarja: način plačila se določi v koncesijski pogodbi. 11. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis Prijava na razpis je pravočasna, če do 26. 11. 2012 do 10. ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana v tajništvo Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije. Prijava na razpis je popolna, če vsebuje: 1. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava); 2. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1); 3. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2); 4. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3); 5. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali); 6. Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali); 7. Fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje delovanje zavetišče; 8. Reference; 9. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija); 10. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali; 11. Fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali; 12. Fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča; 13. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; 14. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali. Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v originale listih ter zahtevati predložitev dodatnih listih oziroma pojasnil. 12. Rok in način prijave Rok za oddajo prijav je 26. 11. 2012 do 10. ure. Kot pravočasna se bo štela tista prijava, ki bo najkasneje do 26. 11. 2012 do 10. ure prispela po pošti oziroma osebno oddane v tajništvo Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije. Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 11. 2012 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Poljčane. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnost pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba. 15. Ponudbena cena Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. 16. Način in rok za izbor koncesionarja Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Komisija, ki jo je imenoval župan pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis ne bodo popolne, se pozove, da prijavo v določenem roku dopolnijo. Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozno prispele prijave, pristojni organ s sklepom zavrže. Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja. Koncesionar se izbere z odločbo, ki se izda najkasneje v 30. dneh po preteku roka za predložitev prijav na javni razpis. Po pregledu in oceni prijave na razpis, komisija pripravi predlog izbir koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor občinske uprave (pristojni organ). Zoper odločbo in sklep je v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba na župana Občine Poljčane. 17. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje v 15 dneh po preteku roka določenega v drugem odstavku predhodne točke tega javnega razpisa. Občina si pridržuje pravico, da se v razpisnem postopku izvedejo pogajanja. 18. Rok, v katerem je potrebno pričeti izvajanje javne službe Izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe. 19. Informacije in razpisna dokumentacija Informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo dobite na spletni strani Občine Poljčane: http://www.poljcane.si/objavekat/javni-natecaji-razpisi/, v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po tel. 02/802-92-24, ali 02/802-92-20 (Klavdija Majer) ali elektronskem naslovu: klavdija.majer@poljcane.si, ali obcina@poljcane.si.
Občina Poljčane

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti