Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Ob-4663/12 , Stran 2464
Ob-4663/12
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11), 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 15/12) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v letu 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, mat. številka: 5884250000, ID št. za DDV: SI49960563. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: 1. Zemljišči parc. št. 900, v površini 6452 m2 in parc. št. 901/1, v površini 10305 m2, obe k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih sta zemljišči opredeljeni kot nezazidani stavbni zemljišči, območje blokovsko stanovanjske gradnje – cona D. Nepremičnini se nahajata v območju urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom večstanovanjske zazidave »D4« (OOPN). Izhodiščna cena za obe ponujeni nepremičnini je 564.550,00 €, brez davka. 2. Nepremičnina parc. št. 1473, v površini 303 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče, območje gostejše individualne stanovanjske gradnje – cona A; območje centralnih, oskrbno storitvenih in poslovnih dejavnosti – cona I. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega pomena- DNO1. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 25.000,00 €, brez davka. 3. Nepremičnina parc. št. 1134/11, v površini 468 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v območju urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo »KUGL« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 112/03). Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 28.300,00 €, brez davka. 4. Nepremičnina parc. št. 1134/10, v površini 363 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v območju urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo »KUGL« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 112/03). Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 18.900,00 €, brez davka. 5. Nepremičnini parc. št. 776/1 in 776/2, v skupni površini 3.987 m2, k.o. 748 – Spodnja Polskava. Po prostorskih aktih sta nepremičnini opredeljeni kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 125.000,00 €, brez davka. 6. Nepremičnina parc. št. 773/6, v površini 813 m2, k.o. 748 – Spodnja Polskava. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 22.000,00 €, brez davka. 7. Nepremičnina parc. št. 20/3, v površini 970 m2, k.o. 748 – Spodnja Polskava. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega pomena – naselbinsko območje Spodnja Polskava – DNO2. Na podlagi Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10) se nepremičnina nahaja v ILO 3 območje za obrambo – območje nadzorovane rabe obrambe. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 41.500,00 €, brez davka. 8. Nepremičnina parc. št. 606/1, v površini 394 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje centralnih, oskrbno storitvenih in poslovnih dejavnosti – cona I, območje gostejše individualne stanovanjske stavbe – cona A. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega pomena – naselbinsko območje naselja Slovenska Bistrica – DNO1. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 27.000,00 €, brez davka. 9. Nepremičnina parc. št. 1536/1, v površini 212 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje centralnih, oskrbno storitvenih in poslovnih dejavnosti – cona I, območje gostejše individualne stanovanjske stavbe – cona A. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega pomena – naselbinsko območje naselja Slovenska Bistrica – DNO1. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 8.200,00 €, brez davka. 10. Nepremičnina parc. št. 1734/1, v površini 816 m2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje blokovske stanovanjske gradnje – cona D. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega pomena – naselbinsko območje naselja Slovenska Bistrica – DNO1. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 34.000,00 €, brez davka. 11. Nepremičnina parc. št. 51/7, v površini 597 m2, k.o. 744 – Ritoznoj. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 16.500,00 €, brez davka. 12. Nepremičnina parc. št. 55/2, v površini 748 m2, k.o. 744 – Ritoznoj. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 18.000,00 €, brez davka. 13. Nepremičnina parc. št. 1490, v površini 6444 m2, k.o. 725 – Kot. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče – območje počitniških hiš – SP 1. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) je nepremičnina opredeljena kot naravni spomenik – potok Oplotnica, zgornji tok potoka, hidrološki naravni spomenik – NS 13. Po Uredbi o posebnih varstvenih območjih (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08 in 8/12) se nepremičnina nahaja v varovanem območju – Natura 2000 (Psci si 3000270 Pohorje). Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 172.000,00 €, brez davka. 14. Nepremičnina parc. št. 620/2, v površini 990 m2, k.o. 745 – Kovača vas. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje gostejše individualne stanovanjske gradnje – cona A. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 34.800,00 €, brez davka. 15. Nepremičnina parc. št. 620/9, v površini 320 m2, k.o. 745 – Kovača vas. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje gostejše individualne stanovanjske gradnje – cona A. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 2.200,00 €, brez davka. 16. Nepremičnina parc. št. 633/1, v površini 983 m2, k.o. 745 – Kovača vas. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje gostejše individualne stanovanjske gradnje – cona A. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 13.800,00 €, brez davka. 17. Nepremičnina parc. št. 258/5, v površini 416 m2, k.o. 742 – Zgornja Polskava. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, območje starega vaškega jedra, območje centralnih, oskrbno storitvenih in poslovnih dejavnosti – cona I, območje gostejše individualne gradnje – cona A. Izhodišča cena za ponujeno nepremičnino je 20.700,00 €, brez davka. 18. Nepremičnina parc. št. 553/4, v površini 424 m2, k.o. 744 – Ritoznoj. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 9.200,00 €, brez davka. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine – kupoprodajna pogodba. 4. Pogoji prodaje: 4.1. Nepremičnine je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 4.2. Ponudba je zavezujoča in dokončna. 4.3. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po veljavnih predpisih. 4.4. Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene, s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska Bistrica, števila 01313-0100009691, pri UJP Slov. Bistrica, sklicna št. 00 76139 – 7221002-0520, z navedbo »varščina za nakup nepremičnine – z navedbo številke parcele«. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končni izbiri. Varščina bo izbranemu ponudniku všteta v kupnino. 5. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi skleniti. 6. Način in rok plačila kupnine: pozvani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na TR prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto in se plačana varščina obdrži. 7. Prehod lastništva: prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. 8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 60 dni. Ponudbo lahko ponudnik umakne samo, če je prodajalec prejel umik preden je prejel ponudbo ali sočasno z njo. 9. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec OBR-1 lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni Občine ali na spletni strani http://www.slovenska-bistrica.si. 10. Kriterij in izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 11. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je vključno do 28. 11. 2012, do 12. ure. Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in o tem obvestila ponudnika. Ponudbe se bodo odpirale 28. 11. 2012, ob 15. uri, v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica. Odpiranje ponudb bo javno. 12. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmetne ponudbe so dostopni na Občini Slovenska Bistrica, pri Sandra Justinek, tel. 02/843-28-10, 02/843-28-14, vsak delovni dan od 8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti