Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3274. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev, stran 8509.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/11), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 61/10 ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11), 23. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTGP, 15/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10, 3/11, 40/11 in 57/11) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 19. redni seji dne 19. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo za upravičence v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki varstva.
3. člen
(1) Storitev pomoč na domu se prične izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Prvi del storitev predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitev, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitev, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino. Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve pomoči na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
(2) Obseg in vrsta storitve se določita s pisnim dogovorom med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in izvajalcem javne službe, ki se praviloma sklepa nedoločen čas.
II. VRSTA STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
6. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali nabava živil,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo na območju Občine Tišina stalno bivališče in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega, ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje ter lahko funkcionirajo v domačem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki varstva.
9. člen
Storitve javne službe so pod pogoji iz prejšnjega člena dostopne:
– osebam starim nad 65 let, ki so zaradi starosti in pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni organizirane oblike varstva.
IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
10. člen
Občina Tišina zagotavlja izvajanje javne službe v javnem socialno varstvenem zavodu – Domu starejših Rakičan.
V. CENA IN PLAČILO STORITEV
11. člen
Cena urne postavke pomoč družini na domu se določi ob upoštevanju standardov in normativov socialno varstvenih storitev ter na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Občinski svet Občine Tišina daje k predlogu cene svoje soglasje, v skladu s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o socialnem varstvu.
12. člen
(1) Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati celotne stroške storitve do višine subvencionirane cene pomoči na domu, ki jo financira občina v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu najmanj v višini 50 %, ekonomske cene na uro. Občinski svet Občine Tišina lahko ob sprejemanju soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu določi višji % subvencioniranja ekonomske cene navedene storitve.
(2) Zavezanec ali zavezanka je fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov, ki izhaja iz pogodbenega razmerja ali sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju.
(3) Upravičenec ali drugi zavezanec je lahko delno ali v celoti oproščen plačila na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
VI. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
13. člen
Pravico do oprostitve plačila ima upravičenec, ki ni plačilno sposoben oziroma njegova plačilna sposobnost ne dosega subvencionirane vrednosti storitve. Upravičenec vloži zahtevo za oprostitev plačila stroškov pri Centru za socialno delo Murska Sobota.
14. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Murska Sobota po postopku in na način, kot je to določeno po predpisih na področju socialnega varstva.
15. člen
(1) Vsakdo je v celoti upravičen do oprostitve tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju pomoči na domu. V skladu z zakonom o socialnem varstvu ta del storitve opravi Dom starejših Rakičan.
(2) Plačilo storitve na domu je v celoti oproščen vsak, ki sklene dogovor o izvajanju storitve v skladu z zakonom o socialnem varstvu, če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
(3) Upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dohodka prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša en procent dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
16. člen
Oprostitev plačila storitve pomoč na domu je odvisna od meril, ki jih določa Vlada Republike Slovenije z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
17. člen
(1) Upravičenec do socialne oskrbe na domu uveljavlja oprostitev iz 14. člena tega odloka na način, kot ga določa Vlada Republike Slovenije v uredbi.
(2) Upravičenec, ki je lastnik nepremičnine, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov storitve na domu le, če dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Občine Tišina.
18. člen
(1) Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila storitve, je dolžan takoj ali najpozneje v roku petnajstih dni sporočiti Centru za socialno delo Murska Sobota vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve.
(2) Če Center za socialno delo Murska Sobota ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero določi višino oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
(3) Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve ali je ne sporoči v roku iz prvega odstavka tega člena, je dolžan povrniti razliko, ki je nastala zaradi spremembe okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nastanka spremembe.
(4) Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
VII. DOKUMENTACIJA
19. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno pri izvajalcu pomoči na domu na obrazcu »Evidenca pomoči na domu« in obsega:
– evidenco dogovora,
– delovne naloge socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev,
– vsebino pomoči,
– izvajalce storitev in
– evidenco opravljenih poti.
20. člen
Izvajanje javne službe ter medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tišina in Domom starejših Rakičan se uredijo s pogodbo o izvajanju javne službe, ki jo v imenu Občine Tišina sklene župan.
21. člen
Dom starejših Rakičan mora na zahtevo Občine Tišina posredovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja stanja izvajanja javne službe pomoč družini na domu.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
22. člen
Dom starejših Rakičan je dolžan seznaniti z določili tega odloka vsakega upravičenca do storitev javne službe pomoč družini na domu in z njim skleniti nove dogovore o izvajanju storitve. Center za socialno delo pa je dolžan izdati ustrezne upravne odločbe.
23. člen
Dom starejših Rakičan je dolžan izvajati javno službo pomoč družini na domu strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za to področje. O načinu in vsebini izvajanja javne službe pomoč družini na domu in o porabljenih finančnih sredstvih je Dom starejših Rakičan dolžan občini podati pisno poročilo najmanj enkrat letno na zahtevo župana pa tudi večkrat letno.
24. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe socialne oskrbe na domu opravlja ministrstvo pristojno za socialno varstvo.
IX. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in meril za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 105/99).
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0030/2012-1
Tišina, dne 23. oktobra 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti