Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3258. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8471.

Na podlagi 128. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 13. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 58/05, 53/07) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je nagrada za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa. Letni bruto znesek nagrade, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % letne bruto plače župana, brez dodatka za delovno dobo. V okviru tega zneska pripada članu občinskega sveta nagrada za posamezni mesec v odstotkih mesečne županove bruto plače, brez dodatka za delovno dobo, glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za
– vodenje seje občinskega sveta    6,5 %
(po pooblastilu župana ali zaradi
nadomeščanja po zakonu)
– udeležba na redni seji       6,5 %
občinskega sveta
– udeležba na izredni seji       5 %
občinskega sveta
– predsedovanje seji delovnega    3,5 %
telesa občinskega sveta
– udeležba na seji delovnega      2 %.
telesa, katerega član je
Izplačila nagrade za vodenje seje ter udeležbo na redni oziroma izredni seji se medsebojno izključujejo.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
Nagrada se izplača za udeležbo na redni ali izredni seji, ne izplačuje pa se za udeležbo na slavnostni oziroma korespondenčni seji.«
2. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sejnina za posamezno sejo znaša 2 % bruto mesečne plače župana, brez dodatka za delovno dobo.«
3. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 5 % za predsednika oziroma največ 3 % za člana bruto mesečne plače župana, brez dodatka za delovno dobo. Nagrade ne smejo niti mesečno, niti letno preseči najvišjega možnega zneska.«
4. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednikom vaških odborov vaških skupnosti se izplača nagrada za opravljeno delo v višini zneska določenega za udeležbo na redni seji občinskega sveta.«
5. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poveljniku štaba civilne zaščite se izplačuje mesečna nagrada v višini zneska določenega za predsedovanje seji delovnega telesa.
Člani štaba civilne zaščite so upravičeni do sejnin za udeležbo na sejah v višini zneska, določenega za udeležbo na sejah delovnih teles občinskega sveta.«
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 12. 2012.
Št. 010-03/07-5
Komen, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti