Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 478-76/2012 Ob-4683/12 , Stran 2453
Št. 478-76/2012 Ob-4683/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Občine Ilirska Bistrica, Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 5. 7. 2012 objavlja
javno dražbo
za oddajo nepremičnin v najem, v k.o. Ilirska Bistrica
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. 2. Predmet javne dražbe – oddaje v najem in opis nepremičnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Predmetna nepremičnina pod vsako zap. št. se odda v najem za določen čas petih let. Obstoječa najemna razmerja z najemniki ne prenehajo s prodajo, pač pa kupec z dnem sklenitve pogodbe in plačila kupnine vstopi v pravice in obveznosti najemodajalca, s katerim se najemnik dogovarja o prenehanju oziroma vseh vprašanjih najemnega razmerja v skladu z najemno pogodbo. V gospodarskem poslopju pod št. 2 se lahko izvajajo neproizvodne dejavnosti oziroma dejavnosti, ki ne povzročajo večjega hrupa (npr. skladiščenje). V primeru, da se nepremičnina pod zap. št. 1 proda na javni dražbi dne 22. 11. 2012, se v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 5. 7. 2012 javna dražba za oddajo nepremičnine ali dela nepremičnine, ne izvede. 3. Izklicna cena in plačilo stroški: izklicna cena predmeta javne dražbe je mesečna najemnina, navedena v zadnjem stolpcu tabele v točki 2. 4. Najnižji znesek višanja izklicne cene Najnižji znesek višanja izklicne cene pod zaporedno št. 1 in 2 je 50,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene pod zaporedno št. 3 je 10,00 EUR. 5. Način in rok plačila varščine Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini izklicne cene nepremičnine na račun Občine Ilirska Bistrica, odprt pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, številka: 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za oddajo nepremičnine v najem za zap. št. ___« do dne 28. 11. 2012. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju (najemniku) vračunana v najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Vrsta pravnega posla je najemna pogodba, ki se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku petnajstih dni po zaključku javne dražbe za določen čas petih let. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Najemno pogodbo pripravi Občina Ilirska Bistrica. Najemnina se začne obračunavati z dnem zapisnika upravnika o predaji objekta ter podpisa najemne pogodbe. Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške. Nepremičnina se odda v najem v dejanskem stanju. Najemnik lahko opravi le tista dela na objektu, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. V nepremičnini je prepovedano hranjenje nevarnih snovi. 7. Kraj in čas javne dražbe ter ogled nepremičnine Javna dražba bo v petek, 30. 11. 2012, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, in sicer: – pod zaporedno št. 1: od 8.30 do 9.30, – pod zaporedno št. 2: od 10. do 11. ure in – pod zaporedno št. 3: od 12.30 do 13.30. Ogled prostorov bo: – pod zaporedno št. 1 potekal dne, 27. 11. 2012, ob 9. uri, – pod zaporedno št. 2 potekal dne, 27. 11. 2012, ob 10. uri in – pod zaporedno št. 3 potekal dne, 27. 11. 2012, ob 11. uri. Za dodatne informacije glede ogleda se lahko obrnete na občinskega upravnika, na tel. 041/345-145. 8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za prijavo Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, skladno s pravnim redom Republike Slovenije do 28. 11. 2012 vplačajo varščino, – dokazilo o plačilu varščine, na katerem je razvidna vrednost, namen ter številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva navedeno potrdilo; v primeru, da takšnega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo o plačanih davkih in prispevkih v letu 2012), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske fizične osebe; v primeru, da takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa, – v primeru, da se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži druga pravna ali fizična oseba – pooblaščenec, mora ta imeti ustrezno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju, – fotokopija izpiska iz sodnega registra (ne več kot 15 dni star) za pravne osebe (izpis iz poslovnega registra za s.p.) oziroma identifikacijski dokument za fizično osebo (npr. osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu), – davčna in matična številka, telefonska oziroma številka mobilnega telefona, e-naslov. V primeru neizpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, pristop na javni dražbi ni mogoč. Rok in kraj za prijavo: 28. 11. 2012, Občina Ilirska Bistrica, sprejemna pisarna, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica. 9. Pravila javne dražbe Nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec ne upošteva poznejših reklamacij. Javna dražba se opravi ustno v slovenskem jeziku. Javno dražbo bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana. Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Dražitelj je tisti, ki se pravočasno, to je do vključno 28. 11. 2012 prijavi na dražbo ter predloži potrebna dokazila (glej točka 8). Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije javne dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ceno in jo nobeden od dražiteljev ne zviša pred tretjim izklicem. Predsednik ugotovi, komu in po kolikšni ceni je bil predmet javne dražbe oddan. Zadnjega dražitelja se kot najugodnejšega in uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina oddana za izklicno ceno. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena. V primeru, da se nepremičnina pod zap. št. 1 proda na javni dražbi dne 22. 11. 2012, se v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 5. 7. 2012 javna dražba ne izvede. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe in o njih takoj odloči komisija. Predsednik komisije lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Ilirska Bistrica, v času uradnih ur, na tel. 05/71-12-320 ali 05/71-12-319. 11. Objava: – spletna stran Občine Ilirska Bistrica/Sporočila za javnost, november 2012, – Uradni list RS, november 2012.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti