Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 68/2012 Ob-4669/12 , Stran 2447
Št. 68/2012 Ob-4669/12
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV, št. 10/09) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 – Načrta oddaje nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 8/12), objavlja
javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. II. Predmet oddaje v najem so štirje nezasedeni poslovni prostori v Mariboru, in sicer: 1. Gosposka ulica 7, v skupni izmeri 93,22 m2, ulični; a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev), b) ogled poslovnega prostora bo dne 12. 11. 2012, od 9.30 do 9.55, c) izklicna mesečna najemnina: 998,94 EUR, d) znesek višanja: 20,00 EUR, e) varščina: 5.993,64 EUR, f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne pogodbe. 2. Gosposka ulica 27, v skupni izmeri 119,46 m2, ulični; a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev), b) ogled poslovnega prostora bo dne 12. 11. 2012, od 10. do 10.25, c) izklicna mesečna najemnina: 968,58 EUR, d) znesek višanja: 20,00 EUR, e) varščina: 5.811,48 EUR, f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe. 3. Partizanska cesta 20, v skupni izmeri 39,56 m2 (16,48 m2 neuporabna klet) ulični; a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev), b) ogled poslovnega prostora bo dne 12. 11. 2012, od 11. do 11.25, c) izklicna mesečna najemnina: 156,78 EUR, d) znesek višanja: 10,00 EUR, e) varščina: 940,68 EUR, f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne pogodbe. 4. Strossmayerjeva ulica 13, v skupni izmeri 81,00 m2, ulični; a) dejavnost: trgovska neživilska ali mirna storitvena (brez posebnih sanitarnih pogojev), b) ogled poslovnega prostora bo dne 12. 11. 2012, od 10.30 do 10.50, c) izklicna mesečna najemnina: 495,75 EUR, d) znesek višanja: 10,00 EUR, e) varščina: 2.974,50 EUR, f) rok usposobitve je 1 mesec od podpisa najemne pogodbe. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od najema. IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in čas oddaje v najem: – Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem. – Najemnik je poleg najemnine dolžan za poslovni prostor plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju kakršnem so. Najemnik je dolžan v roku usposobitve (ne plačuje najemnine), ki prične teči od dneva začetka najemnega razmerja, v poslovnem prostoru na lastne stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna) ter pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini. – Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru. – Vsi poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas 5 let kot zaključene celote in izključno za opravljanje navedenih dejavnosti. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša ponovno za nadaljnjih pet let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost tega premoženja, oziroma, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II – Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v torek, dne 20. 11. 2012, s pričetkom ob 10. uri. VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja Višina izklicne mesečne najemnine za posamezni poslovni prostor in v kateri so upoštevani stroški zavarovanja in upravljanja, je določena na podlagi: cenitve višine najemnine, ki jo je opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Slovenskega inštituta za revizijo in sodni cenilec za gradbeništvo ali izkustveno, oziroma na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV, št. 10/09) ob upoštevanju 40. sklepa, katerega je na svoji 19. redni seji dne 2. 7. 2012, sprejel Mestni svet MOM. Najemnina (tudi dražena, ki se ne more znižati) se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenskih potrebščin v RS v preteklem letu in je po veljavnih predpisih oproščena plačila davka, v primeru spremembe pa je najemnik dolžan davek plačevati v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek višanja izklicne najemnine, je za vsak poslovni prostor iz II. točke te objave, posebej naveden pod črko d). VII. Višina varščine Dražitelji morajo do vključno 16. 11. 2012, plačati varščino v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine (znesek varščine za vsak poslovni prostor iz II. točke te objave, je posebej naveden pri vsakem prostoru pod črko e), na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 00 01270-0100008403, sklic na št. 2003, pri UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »dražbena varščina za javno dražbo najemnine za poslovni prostor pod zap. št.:...« (obvezno navesti zaporedno številko prostora pod katero je ta naveden v II. točki te objave). VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine ter način in rok plačila najemnine Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju (najemniku) po poteku roka usposobitve (rok, v katerem najemnik ne plačuje najemnine) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na transakcijski račun (s katerega je bila plačana oziroma na račun, ki ga bo na dražbi predložil dražitelj) brez obresti v roku 10 dni po končani javni dražbi. Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom najemne pogodbe na TRR Mestne občine Maribor, plačati najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko), ki se začne poračunavati po roku usposobitve. Najemodajalec bo za poslovni prostor redno mesečno izstavljal račune za najemnino za tekoči mesec. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še potrjen izpisek iz sodnega registra (ne sme biti starejši od 30 dni) oziroma izpisek iz registra društev pri pristojni upravni enoti, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme biti starejše od 30 dni), kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih s predstavitvijo programa-opisom dejavnosti in navedbo šifre z opisom dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti-SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ter z navedbo celotne številke TRR in banke (za primer vračila varščine). Zakoniti zastopnik, ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). – Fizične osebe (s.p.) pa morajo predložiti kar morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa še potrjen izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni), dokazilo o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom (na vpogled). – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU, morajo predložiti listine in dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo listine in dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo poravnane davčne obveznosti in nimajo blokiranega računa. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku. – Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent ne more dražiti na javni dražbi. X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji: – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino. – Javna dražba najemnine za posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega dražitelja, katerega pozove na podpis najemne pogodbe. – Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo javne dražbe in javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki so last Mestne občine Maribor. – Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev najemne pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo plačano varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v podaljšanjem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino. – Najugodnejši dražitelj mora, kot je tudi že navedeno v VIII. točki te objave, pred podpisom najemne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, plačati najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko). Plačilo najemnine do višine 6 mesečne izdražene najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe in pogoj za njeno sklenitev. – Če najugodnejši dražitelj (najemnik) odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec zadrži že plačano varščino. – Če najugodnejši dražitelj (najemnik) ne podpiše najemne pogodbe v določenem roku ali če pred podpisom ne plača najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine (razliko), se šteje, da je odstopil od najema in najemodajalec prav tako zadrži že plačano varščino. XI. Informacije: interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor ali po tel. 02/220-14-10 ali 220-14-05. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se plačana varščina dražiteljem vrne brez obresti.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti