Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3264. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Podčetrtek Namen, stran 8475.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), določil Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 1/08) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 14. redni seji dne 19. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Podčetrtek
Namen
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in izgradnjo kanalizacijskih priključkov za stanovanjske objekte na območju Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: Občina).
Upravičenci
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov, s stalnim prebivališčem v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Pogodbeno razmerje sklenejo tudi pri gradnji skupnih kanalizacijskih priključkov.
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
Javni razpis
3. člen
Sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov v Občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Podčetrtek.
4. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani, v lokalnem časopisu in oglasnih tablah. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. Naziv in sedež občine
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili
5. Okvirna višina sredstev
6. Določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena
7. Rok in naslov vložitve vlog
8. Rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu
9. Kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
Postopek
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Enega člana od treh predlaga Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja.
Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev, odloči javni uslužbenec občinske uprave s sklepom. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
6. člen
Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov za postavitve male komunalne čistilne naprave s kanalizacijo oziroma največ 250 € na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.
– do 50 % upravičenih stroškov za izgradnjo kanalizacijskega priključka na javni kanal oziroma največ 15 €/m1 izvedenega kanala do skupne dolžine kanala 50 m na priključek. V primerih, ko je priključek daljši od 50 m, se predhodno pridobi predračun in se za sofinanciranje pripravi ločen sklep.
Upravičeni stroški so stroški brez DDV.
Upravičeni stroški
7. člen
Upravičeni stroški:
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 10. 2012 dalje.
Upravičeni stroški izgradnje priključka na javni kanal zajemajo nakup materiala in izvedbo kanalizacije od revizijskega jaška pri objektu upravičenca do priključka na javni kanal.
Pogoji in omejitve
8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
– mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini;
– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja Občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
– ocena obratovanja male komunalna čistilne naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna;
– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtuje postavitev MČN oziroma gradijo priključni kanal;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN oziroma kanala, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Podčetrtek.
Nakazilo odobrenih sredstev
9. člen
Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in izgradnjo kanalizacijskih priključkov, se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
Pred nakazilom sredstev mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi.
10. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.
11. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Končna določba
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-97/2012
Podčetrtek, dne 22. oktobra 2012
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti