Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 130/2012 Ob-4660/12 , Stran 2459
Št. 130/2012 Ob-4660/12
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter sklepom 0320-12/2012-93 Občinskega sveta Občine Črenšovci z dne 26. 4. 2012, Občina Črenšovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Črenšovci
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, ID za DDV: SI23656484, matična številka: 5874726. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanj in garaž. 3. Predmet javnega zbiranja ponudb Prodaja stanovanj in garaž v lasti Občine Črenšovci na lokacijah Črenšovci, Lendava, Srednja Bistrica. Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na spletni strani organizatorja javnega zbiranja ponudb: http://www.obcina-crensovci.si/index.php/razpisi-in-javne-objave. 4. Pogoji za sodelovanje Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. 5. Višina izklicnih tržnih vrednosti Lokacija: Tomšičeva ulica 1, 9220 Lendava, parc. št. 1044/4, k.o. 166 – Lendava, št. stavbe 1633 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Lokacija: Srednja Bistrica 55, 9232 Črenšovci, Parc. št. 697/3, k.o. 142 – Sr. Bistrica, št. stavbe 181 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Lokacija: Ulica Juša Kramarja 8, 9232 Črenšovci, Parc. št. 856/7, k.o. 140 – Črenšovci, št. stavbe 723 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Lokacija: Kidričeva ulica 3, 9220 Lendava, Parc. št. 4371/1, k.o. 166 – Lendava, št. stavbe 1041 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Cena je določena brez DDV. DDV je strošek kupca in za fizične osebe znaša 2%, za pravne osebe pa 20%. Zainteresirani ponudniki morajo do vključno 28. 11. 2012 plačati varščino v višini 10% izklicne tržne vrednosti stanovanja na transakcijski račun, številka SI56 0121 5010 0013 038, z navedbo: »Varščina za nakup stanovanja (garaže)«, z navedbo št. stavbe in št. stanovanja. Originalno potrdilo o plačilu varščine je obvezna priloga k ponudbi. Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno nakupa, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb. Če uspeli ponudnik ne podpiše kupoprodajne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade. Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe. 6. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merila za izbor Ponudbe je potrebno oddati pisno ali osebno, v zaprti kuverti najkasneje do vključno 30. 11. 2012 do 12. ure, na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Na javnem odpiranju ponudb bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v objavi o javnem zbiranju ponudb in v razpisni dokumentaciji. Organizator lahko od ponudnika, ki je oddal nepopolno vlogo, zahteva dopolnitev ponudbe. Komisija bo obravnavala samo popolne ponudbe. Vloge, prispele po 30. 11. 2012 bodo zaprte vrnjene ponudnikom. Organizator javnega zbiranja ponudb daje predkupno pravico trenutnim najemnikom stanovanj in garaž v primeru, da ponudijo enako ceno najboljši ponudbi. V primeru, da je za isto stanovanje ali garažo ponudnikov več, organizator izvede s temi ponudniki dodatna pogajanja o ceni odkupa. Ob izpolnitvi vseh pogojev bo kot najugodnejši ponudnik za posamezno nepremičnino izbran ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. Nepremičnina je naprodaj po sistemu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval. Prodana bo ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne tržne vrednosti nepremičnine, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. Ponudba mora veljati do 31. 12. 2012. 7. Informacije: kontaktna oseba organizatorja javnega zbiranja ponudb za vsa dodatna vprašanja v zvezi z razpisom je Igor Kolenko (Stanovanjsko podjetje Lendava, upravljanje z nepremičninami d.o.o.), dosegljiv vsak dan, med 8. in 12. uro, na tel. 08/200-18-78, ter na e-naslov: info@splendava.si. 8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru. 9. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja ponudb. 10. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb Občina Črenšovci si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Črenšovci

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti