Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2012, stran 8511.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/2010 – Odl. US, 51/20, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 11/11, 110/11 – ZDIU12), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 15/12) je Občinski svet Občine Tišina na 19. redni seji dne 19. 10. 2012 sprejel
O D L OK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2012 (Uradni list RS, št. 15/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----+---------------------+---------+
|KONTO |   |OPIS         |REBALANS |
|   |   |           | I 2012 |
|   |   |           |  (v €) |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |   |A. BILANCA PRIHODKOV |     |
|   |   |IN ODHODKOV     |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI   |3.635.735|
|   |   |(70+71+72+73+74)   |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI   |2.878.957|
|   |   |(70+71)       |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI   |2.382.764|
|   |   |(700+703+704+706)  |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN |2.269.098|
|   |   |DOBIČEK       |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE | 82.120 |
+------+-----+---------------------+---------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO| 31.545 |
|   |   |IN STORITVE     |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|706  |   |DRUGI DAVKI     |    0 |
+------+-----+---------------------+---------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI  | 496.194 |
|   |   |(710+711+712+713+714)|     |
+------+-----+---------------------+---------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU | 73.216 |
|   |   |IN DOHODKI OD    |     |
|   |   |PREMOŽENJA      |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE |  1.300 |
+------+-----+---------------------+---------+
|712  |   |DENARNE KAZNI    |   399 |
+------+-----+---------------------+---------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE | 356.500 |
|   |   |BLAGA IN STORITEV  |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI    | 64.778 |
|   |   |PRIHODKI       |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI | 58.789 |
|   |   |(720+721+722)    |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE | 30.523 |
|   |   |OSNOVNIH SREDSTEV  |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|721  |   |PRIHODKI OD PRODAJE |    0 |
|   |   |ZALOG        |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE | 28.266 |
|   |   |ZEMLJIŠČ IN     |     |
|   |   |NEMATERIALNEGA    |     |
|   |   |PREMOŽENJA      |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE   |  3.063 |
|   |   |(730+731)      |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ |  3.063 |
|   |   |DOMAČIH VIROV    |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ |    0 |
|   |   |TUJINE        |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI | 694.925 |
+------+-----+---------------------+---------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI | 356.500 |
|   |   |IZ DRUGIH JAVNO-   |     |
|   |   |FINANČNIH INSTITUCIJ |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ | 338.425 |
|   |   |DRŽAVNEGA PRORAČUNA |     |
|   |   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA|     |
|   |   |EVROPSKE UNIJE    |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |II. |SKUPAJ ODHODKI    |3.951.365|
|   |   |(40+41+42+43)    |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI    |1.338.347|
|   |   |(400+401+402+403+409)|     |
+------+-----+---------------------+---------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI    | 355.969 |
|   |   |IZDATKI ZAPOSLENIM  |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|401  |   |PRISPEVKI      | 57.836 |
|   |   |DELODAJALCEV ZA   |     |
|   |   |SOCIALNO VARNOST   |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN | 893.042 |
|   |   |STORITVE       |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH   | 11.500 |
|   |   |OBRESTI       |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V | 20.000 |
|   |   |REZERVE       |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI   |1.270.295|
|   |   |(410+411+412+413)  |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|410  |   |SUBVENCIJE      | 127.190 |
+------+-----+---------------------+---------+
|411  |   |TRANSFERI      | 763.529 |
|   |   |POSAMEZNIKOM IN   |     |
|   |   |GOSPODINJSTVOM    |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM| 120.714 |
|   |   |ORGANIZAC. IN    |     |
|   |   |USTANOVAM      |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI | 258.863 |
|   |   |TRANSFERI      |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI|1.189.636|
|   |   |(420)        |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA   |1.189.636|
|   |   |OSNOVNIH SREDSTEV  |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|43  |   |INVESTICIJSKI    | 153.088 |
|   |   |TRANSFERI (430)   |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|430  |   |INVESTICIJSKI    |    0 |
|   |   |TRANSFER       |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|431  |   |INVESTICIJSKI    | 122.589 |
|   |   |TRANSFERI PRAVNIM IN |     |
|   |   |FIZ. OSEBAM     |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|432  |   |INVESTICIJSKI    | 30.499 |
|   |   |TRANSFERI      |     |
|   |   |PRORAČUNSKIM     |     |
|   |   |UPORABNIKOM     |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK |–315.630 |
|   |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – |     |
|   |   |II.) (SKUPAJ PRIHODKI|     |
|   |   |MINUS SKUPAJ ODHODKI)|     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |   |B. RAČUN FINANČNIH  |     |
|   |   |TERJATEV IN NALOŽB  |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|75  |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH|  2.640 |
|   |   |POSOJIL IN PRODAJA  |     |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV |     |
|   |   |(750+751)      |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH|    0 |
|   |   |POSOJIL       |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH |    0 |
|   |   |DELEŽEV       |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA  |  2.640 |
|   |   |PRIVATIZACIJE    |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN   |  2.720 |
|   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH|     |
|   |   |DELEŽEV (440+441)  |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|440  |   |DANA POSOJILA    |    0 |
+------+-----+---------------------+---------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH|  2.720 |
|   |   |DELEŽEV       |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |VI. |PREJETA MINUS DANA  |   –80 |
|   |   |POSOJILA IN SPREMEMBE|     |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV |     |
|   |   |(IV. – V.)      |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |VII. |SKUPNI PRESEŽEK   |–315.710 |
|   |   |(PRIMANJKLJAJ)    |     |
|   |   |PRIHODKI MINUS    |     |
|   |   |ODHODKI TER SALDO  |     |
|   |   |PREJETIH IN DANIH  |     |
|   |   |POSOJIL (I. + IV.) – |     |
|   |   |(II. + V.)      |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |   |C. RAČUN FINANCIRANJA|     |
+------+-----+---------------------+---------+
|50  |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)  |    0 |
+------+-----+---------------------+---------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|55  |IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)| 104.349 |
+------+-----+---------------------+---------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA  | 104.349 |
|   |   |DOLGA        |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE  |–104.349 |
|   |   |(VIII.-IX.)     |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |XI. |POVEČANJE      |–420.059 |
|   |   |(ZMANJŠANJE) SREDSTEV|     |
|   |   |NA RAČUNIH      |     |
|   |   |(III.+VI.+X) =    |     |
|   |   |(I.+IV.+VIII.) –   |     |
|   |   |(II.+V.+IX.)     |     |
+------+-----+---------------------+---------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA  | 420.059 |
|   |   |RAČUNIH OB KONCU   |     |
|   |   |PRETEKLEGA LETA   |     |
+------+-----+---------------------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Besedilo prvega odstavka 20. člena se spremeni, tako da glasi: »Občina Tišina v letu 2012 ne načrtuje dolgoročne zadolžitve«.
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0029/2012-1
Tišina, dne 22. oktobra 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti