Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 430-279/2012/2 Ob-4705/12 , Stran 2433
Št. 430-279/2012/2 Ob-4705/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi: – Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11 in 80/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba), – Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za Ukrep VII: podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin
l. Osnovni podatki o javnem razpisu Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin. Razpisana sredstva: okvirna višina nepovratnih sredstev za Ukrep podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin, znaša do 45.000 evrov. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: MKO). Vrsta javnega razpisa: odprti. Objava in zaključek razpisa: rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO. Cilj ukrepa: finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Informacije o razpisu: INFO točka Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15. ure in petek, od 7.30. do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. Il. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev na hektar poškodovanih vrtnin. Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom zaradi poslabšanja ekonomskih razmer pri pridelavi vrtnin zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin. 2. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin znaša do 45.000 evrov. 3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na MKO. III. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki urejajo kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter kandidirajo za pridobitev sredstev. IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje: – vpisani morajo biti v register kmetijskih gospodarstev pred 29. januarjem 2012 in imeti urejene podatke o GERK-ih v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev; – na dan vložitve vloge ni kmetijsko gospodarstvo v težavah, kot to določajo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2); – v letu 2012 so oddali zbirno vlogo, v kateri so na obrazcu »D – Prijava površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino« prijavljene vrtnine pod šiframi: 401 – vrtnine v zavarovanem prostoru, 402 – vrtnine na prostem, 405 – mešana raba (vrtnine, poljščine, dišavnice, zdravilna zelišča na prostem), 703 – šparglji, 733 – artičoke, 734 – rabarbara; – utrpeli so škodo zaradi zimske pozebe pri pridelavi vrtnin v času od 29. januarja do 29. februarja 2012, kar izkazujejo z izjavo, ki jo podpišeta vlagatelj in pooblaščena oseba javne službe kmetijskega svetovanja, v kateri je navedeno, da so bile vrtnine poškodovane zaradi zimske pozebe in je navedena površina poškodovanih vrtnin; – prijavljena površina poškodovanih vrtnin se nahaja na območju občin Piran, Koper, Izola in Nova Gorica, v skupni površini najmanj 0,5 ha; – priložiti morajo dokument, iz katerega je razvidno, da so v obdobju iz četrte alineje tega odstavka pridelovali vrtnine, kar izkazujejo s kopijo evidence o delovnih opravilih na kmetijskem gospodarstvu, iz katere so razvidni čas setve, vrsta kulture in površina; – če se del GERK-a, na katerem je bila pozeba vrtnin, razprostira tudi izven območja občin iz pete alineje, je do podpore upravičena celotna površina, na kateri je nastala škoda zaradi pozebe vrtnin. V. Splošne določbe: upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. VI. Omejitve 1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije, kjer je moral nastati tudi škodni dogodek. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev: 1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 750 evrov na hektar. 2. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7.500 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje. 3. Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti. 4. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji. VIII. Vsebina vloge 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKO. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKO se v skladu z 30. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, zavrže. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami obrazca in javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah. Na kuverti vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna pomoč za podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi neugodnih vremenskih razmer, in sicer zimske pozebe pri pridelavi vrtnin«. 2. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih kuvertah. 3. Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15. ure in petek, od 7.30. do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. 4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca. IX. Rok in način prijave 1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO. 2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. 3. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. X. Obravnava vlog in postopek odobritve 1. Vlogo za javni razpis je potrebno vložiti v pisni obliki, na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani, v mapah ter mora biti priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. 2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O datumu in času žrebanja ARSKTRP obvesti vlagatelje vlog, ki so predmet žrebanja (vabljeni vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo, ki opravi žrebanje, in predsednika komisije, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed oseb, zaposlenih na ARSKTRP. 3. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se overijo z žigom ARSKTRP. Listki z evidenčnimi številkami vlog se zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vabljenih vlagateljev in komisije. Žrebanje poteka tako, da predsednik komisije zaporedoma vleče listke iz škatle, in za vsak izžrebani listek glasno prebere evidenčno številko izžrebane vloge, ter jo pokaže na žrebanju prisotnim osebam. Navedeno ponavlja dokler ne izžreba vseh listkov. 4. Če je na ovojnici označen samo datum, ni pa označen čas (ura, minuta) oddaje, se za to vlogo smatra, da je bila oddana zadnjo minuto na označen datum (23 ura in 59 minut). 5. Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega zneska in po listi prejetih vlog. 6. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo na žrebanju prisotne osebe. 7. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP. 8. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. 9. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog v skladu z 29. členom Uredbe, ki ureja vrstni red prispetja odločb. 10. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih vlog. 11. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo prejetih vlog. 12. O izpolnjevanju pogojev odloči ARSKTRP z odločbo o pravici do sredstev. 13. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne. 14. ARSKTRP mora še pred odobritvijo pomoči predhodno preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi MKO. 15. ARSKTRP mora v roku petnajst dni po dodelitvi pomoči de minimis poročati o izplačilu pomoči MKO na obrazcu in na način, ki ga MKO objavi na svojih spletnih straneh. 16. Vloge oddane pred rokom za oddajo vlog, se s sklepom zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti