Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Ob-4665/12 , Stran 2458
Ob-4665/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) objavlja
ponovno
javno zbiranje ponudb za:
A) prodajo dveh parcel št. 1097/10 in št. 1097/11, v k.o. Kočevje, B) prodajo poslovnih prostorov v I. nadstropju v poslovni stavbi, na lokaciji Trg izgnancev 17 v Brežicah, št. 469-2, v k.o. Brežice in C) prodajo treh garaž v kletni medetaži poslovno-stanovanjskega objekta št. 2780-405, 2780-406 in 2780-407, v k.o. Bežigrad. 1. Predmet razpolaganja: a) v Kočevju sta dve parceli št. 1097/10 in št. 1097/11, v k.o. Kočevje (1577), v skupni izmeri 136,00 m2, ki sta opredeljeni kot zemljiški parceli. Parceli sta v celoti v lasti Republike Slovenije in prosti bremen. Izhodiščna cena znaša 4.913,00 EUR; b) v Brežicah so poslovni prostori v I. nadstropju v poslovni stavbi na lokaciji Trg izgnancev 17 v Brežicah, št. 469-2, v k.o. 1300 Brežice, v skupni izmeri 359,70 m2, ki so opredeljeni kot posamezni del stavbe. Poslovni prostori so v celoti v lasti Republike Slovenije in prosti bremen. Izhodiščna cena znaša 210.375,00 EUR; c) v Bežigradu so tri garaže v kletni medetaži poslovno-stanovanjskega objekta: št. 2780-405, v izmeri 17,97 m2, št. 2780-406, v izmeri 18,63 m2 in št. 2780-407, v izmeri 17,05 m2, v k.o. 2636 Bežigrad, ki so opredeljene kot posamezni deli stavbe in se prodajajo ločeno. Garaže so v celoti v lasti Republike Slovenije in proste bremen. Izhodiščna cena za posamezno garaže znaša 9.605,00 EUR, skupaj za tri garaže pa 28.815,00 EUR. 2. V ponovnem javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina, ki znaša 10% izhodiščne cene, in sicer: a) za parceli v Kočevju se plača na depozitni račun DURS št. SI 56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 16128-7221002-xxxxxxxx (namesto 8x ponudnik vpiše svojo 8-mestno davčno številko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe; b) za poslovne prostore v Brežicah se plača na depozitni račun DURS št. SI 56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 16128-7200005-xxxxxxxx (namesto 8x ponudnik vpiše svojo 8-mestno davčno številko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe; c) za garaže v Bežigradu se plača na depozitni račun DURS št. SI 56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 16128-7200005-xxxxxxxx (namesto 8x ponudnik vpiše svojo 8-mestno davčno številko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. Opomba: ponudnik plača varščino za garažo, za katero bo oddal ponudbo. 3. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb. 4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete najkasneje do 19. 11. 2012 do 10. ure, na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna DURS. 5. Javno odpiranje ponudb bo: a) za parceli v Kočevju 19. 11. 2012 ob 11.30, na naslovu naročnika; b) za poslovne prostore v Brežicah 19. 11. 2012 ob 12. uri, na naslovu naročnika; c) za garaže v Bežigradu 19. 11. 2012 ob 11. uri, na naslovu naročnika. 6. Veljavnost oddanih ponudb mora biti vsaj do 31. 1. 2013. 7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. 8. Predkupna pravica ne obstaja. 9. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 8 dni od poziva, sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem primeru je do nakupa upravičen naslednji najugodnejši ponudnik. Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe Ponudnik mora predložiti: – izpolnjen obrazec »ponudba«, – potrdilo o plačani varščini. 11. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije v zvezi s prodajo se obrnite: a) za prodajo parcel v Kočevju na Vesno Delić, tel. 01/893-91-17; e-naslov: vesna.delic@gov.si, ali Simono Alibegović, tel. 01/478-27-75, e-naslov: simona.alibegovic@gov.si; b) za prodajo poslovnih prostorov v Brežicah na Ines Mlakar, tel. 07/462-01-51; e-naslov: ines.mlakar@gov.si ali Simono Alibegović, tel. 01/478-27-75, e-naslov: simona.alibegovic@gov.si; c) za prodajo garaž v Bežigradu na Alojza Peklaj, tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklja@gov.si ali Simono Alibegović, tel. 01/478-27-75, e-naslov: simona.alibegovic@gov.si. 12. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), davek na promet nepremičnin in stroške cenitve plača kupec. 13. Nepremičnina bo prodana po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 14. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti