Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3241. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 8428.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)
(1) V sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje so:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
– Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov na področjih kmetijstva, gozdarstva, živilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko in ribiško politiko Evropske unije ter na druge naloge za izvajanje ukrepov kmetijske politike ter promocije.
(3) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, vključno z gensko spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti); na področju varnosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih vod, krme; uporabe izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil; vode za napajanje živali; na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje; na področju identifikacije in registracije živali, zdravja živali, varstva prebivalstva pred zoonozami, zaščite živali, uporabe in z uporabo povezane sledljivosti zdravil v veterinarski medicini, preventive pri razmnoževanju živali, varstva rastlin, semenskega materiala kmetijskih rastlin razen nalog javne službe na področju semenarstva; ocenjevanja aktivnih snovi ter ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev; prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, testiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev; analize tveganja ter obveščanja prebivalstva in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti iz pristojnosti uprave. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora na področju varstva novih sort kmetijskih rastlin. Inšpekcijski nadzor znotraj Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu s pristojnostmi, ki so določene za inšpektorje za hrano, uradne veterinarje in fitosanitarne inšpektorje po področnih zakonih.
(4) Agencija Republike Slovenije za okolje opravlja upravne in strokovne naloge na področjih celovitega varstva okolja in naravnih dobrin, varstva voda, zraka in tal, presoje vplivov na okolje, javnih služb varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred hrupom in drugimi tveganji za okolje, ohranjanja narave, gospodarjenja z vodami in vodnogospodarskimi objekti in napravami, monitoringov in drugega evidentiranja meteoroloških, hidroloških, agroloških in ekoloških razmer, meteoroloških, hidroloških in ekoloških analiz in ekspertiz, napovedovanja meteoroloških in hidroloških procesov ter opozarjanja na izredne pojave, letalske meteorologije, monitoringa in drugega evidentiranja geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovih rajonizacij in kategorizacij, potresnega varstva objektov in naprav, varstva, zaščite in zgodnjega opozarjanja pred potresnimi pojavi, ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih, odprave posledic naravnih in drugih nesreč, izpolnjevanja mednarodnih obveznosti s teh področij in mednarodne izmenjave podatkov.
(5) Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja specializirane strokovne in razvojne upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja, z izjemo v zdravstvu ali veterinarstvu, varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga, spremljanja stanja radioaktivnosti okolja in odgovornosti za jedrsko škodo.
(6) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, zootehnike, mineralnih gnojil, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, na področju gensko spremenjenih organizmov, na področju soobstoja gensko spremenjenih kmetijskih rastlin, gozdarstva, lovstva in ribištva, dobre kmetijske prakse, varstva okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji, vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi; sežiga, sosežiga ter odstranitve na odlagališču živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, maloprodaje organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal in njihove uporabe na obdelovalnih ter pašnih površinah; lahko opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.«.
2. člen
V 16. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področjih nalezljivih bolezni, prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu (v nadaljevanju: obrati javne prehrane), proizvodnje in prometa izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in njihove uporabe v obratih javne prehrane, pri proizvodnji ter distribuciji prehranskih dopolnil in živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, pitne vode, omejevanja porabe alkohola, kozmetičnih proizvodov, igrač, tobaka, tobačnih proizvodov, kopalnih voda, minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah, splošne varnosti proizvodov v pristojnosti ministrstva razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj ter drugih predpisov z delovnega področja ministrstva.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s 1. januarjem 2013 prevzame naloge, javne uslužbence, dokumentacijo, prostore, opremo in pravice proračunske porabe.
Veterinarska uprava Republike Slovenije in Fitosanitarna uprava Republike Slovenije nadaljujeta z delom v okviru dosedanjih delovnih področij do 31. decembra 2012. S prevzemom delovnih področij organa v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje prenehata delovati.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se s to uredbo uskladijo najpozneje do 31. decembra 2012.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-36/2012
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EVA 2012-2030-0061
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti