Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3261. Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj, stran 8472.

Na podlagi 3., 7., 9. in 21. člena Zakona o športu (ZSpo, Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 18. seji dne 10. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: pravilnik) določa pogoje, merila in namen uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj, ki so v lasti Mestne občine Kranj in upravljanju Zavoda za šport Kranj (v nadaljevanju: upravljalec).
2. člen
Pravilnik določa pogoje, merila in namen uporabe naslednjih javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj:
– Atletski in nogometni stadion v Športnem centru Kranj,
– Pokriti olimpijski bazen Kranj,
– Letno kopališče Kranj,
– Športni center Stražišče,
– Športna dvorana Planina in
– Skakalni center Gorenja Sava.
3. člen
Uporaba javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj je prioritetno namenjena naslednjim športnim panogam:
– Atletski in nogometni stadion v Športnem centru Kranj – atletiki in nogometu,
– Pokriti olimpijski bazen Kranj in Letno kopališče Kranj – plavanju, vaterpolu, malem vaterpolu, podvodnem hokeju, potapljanju in vodni košarki,
– Športni center Stražišče – kolesarjenju in nogometu, tenisu in in-line hokeju,
– Športna dvorana Planina – košarki, rokometu, odbojki,
– Skakalni center Gorenja Sava – nordijski kombinaciji in smučarskim skokom.
II. PREDNOSTNA UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ
4. člen
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj se upošteva prednostni vrstni red uporabnikov:
1. Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v (na) javnih športnih objektih in površinah v Mestni občini Kranj, imajo prednost pred izvajalci letnega programa.
2. Športna društva, ki izvajajo letni program, imajo za izvajanje nacionalnega programa, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj pred drugimi izvajalci.
Prednostna uporaba za izvajanje letnega programa je naslednja:
a) program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v športnih društvih, ki jih v javnem interesu sofinancira Mestna občina Kranj,
b) programi kakovostnega in vrhunskega športa v športnih društvih, ki jih v javnem interesu sofinancira Mestna občina Kranj,
c) programi interesnih športnih aktivnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami,
d) programi športne rekreacije, ki jih v javnem interesu sofinancira Mestna občina Kranj in drugi programi.
III. POGOJI IN MERILA UPORABE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN V MESTNI OBČINI KRANJ
5. člen
Mestna občina Kranj objavi javni razpis za uporabo javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj za športna društva, ki izvajajo letni program, praviloma meseca oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto.
6. člen
Za sodelovanje na javnem razpisu morajo športna društva oziroma klubi zadostiti naslednjim kriterijem:
– da izvajajo športne programe otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– da izvajajo program kakovostnega ali vrhunskega športa in imajo ob tem najmanj tri vadbene skupine mlajših starostnih kategorij; v kolektivnih športnih panogah mora športno društvo obvezno imeti vadbeno skupino do 16 let in vadbeno skupino do 18 let,
– da v kolektivnih športih velikost vadbene skupine (število športnikov) presega 75 % velikosti celotne vadbene skupine na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske, organizacijske pogoje in druge pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov.
Ure uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj se lahko določijo tudi kategoriziranim športnikom društev, ki niso člani vadbenih skupin po naslednjem ključu:
– s statusom mladinski in državni razred do največ 300 ur,
– s statusom perspektivni, mednarodni in svetovni razred do največ 800 ur.
Tako dodeljene ure uporabe športnih objektov ni možno pretvoriti v dodelitev denarnih sredstev.
Pri določitvi ur uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj se upošteva značilnost posamezne športne panoge, velikost igrišča glede na vadbeno skupino in druge značilnosti in posebnosti.
7. člen
Prednostni vrstni red uporabnikov javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj na podlagi javnega razpisa, določi devetčlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Mestne občine Kranj tako, da so skupine športnih panog zastopane čim bolj enakomerno. Predsednika komisije določijo člani izmed sebe.
Kolikor komisija ne določi novega prednostnega vrstnega reda uporabnikov, izvajalcev letnega programa športa v Mestni občni Kranj, se upošteva sklep komisije iz preteklega leta tudi v novem šolskem letu oziroma športni tekmovalni sezoni.
8. člen
Upravljalec v skladu s prednostnim vrstnim redom uporabnikov, uskladi urnik uporabe in določi način uporabe športnih objektov. Letne programe uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj sprejme upravljalec in z uporabniki sklene letne pogodbe o uporabi, s katerimi je določen urnik in način uporabe športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj, cene uporabe ter način obračunavanja uporabe.
Upravljalec z letnimi pogodbami o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj zagotovi športnim društvom uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj v višini ur, ki jih društva pridobijo za izvajanje športnih programov na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj. V primeru, da upravljalec ne more zagotoviti zadostno število ur v posameznemu objektu, se društvu razlika dodeli v višini sredstev po Pravilniku o sofinanciranju športnih programov za najem objektov.
9. člen
Programi športne vzgoje osnovnih, srednjih, višjih in visokih šol v Mestni občini Kranj ter programi športne vadbe in tekmovanj športnih društev, ki jih pošljejo na javni razpis za uporabo javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj osnovne in srednje šole v Mestni občini Kranj, so podlaga za usklajevanje urnikov uporabe športnih objektov ter pripravo letnih programov uporabe športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj.
IV. NAČIN IN CENIK UPORABE
10. člen
Način uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj upravljalec določi s hišnimi redi oziroma kopališkimi redi v posameznih športnih objektih, ki določajo:
– prostorske, gradbene in tehnične ukrepe in zahteve za varno obratovanje športnih objektov,
– naprave, opremo in sredstva za varno obratovanje športnih objektov,
– dovoljeno število uporabnikov ter
– druge standarde in normative, ki določajo pogoje in način obratovanja športnih objektov.
11. člen
Cenik upravljalca, ki ga s sklepom potrdi župan, določa cene uporabe za uporabnike iz 8. člena tega pravilnika in cene najema javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj za druge kupce storitev in se določi do 1. junija za prihodnje šolsko leto oziroma športno tekmovalno sezono.
V. DRUGE DEJAVNOSTI V JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTIH IN POVRŠINAH V MESTNI OBČINI KRANJ
12. člen
Drugi programi, ki se izvajajo v javnih športnih objektih in površinah v Mestni občini Kranj, so:
– velike mednarodne športne prireditve,
– dobrodelne prireditve humanitarnih, športnih in drugih društev,
– kulturne in zabavne prireditve.
Upravljalec in organizatorji drugih programov uskladijo najem javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj na podlagi letnih programov uporabe javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj in uredijo najem javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj s pogodbami o najemu javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj v skladu s cenikom upravljalca.
13. člen
Oglaševanje, ki se izvaja v ali na javnih športnih objektih in površinah v Mestni občini Kranj, se izvaja izključno na podlagi določil veljavnega odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v mestni Občini Kranj številka 65-282/2004-47/06 z dne 22. 12. 2004 (Uradni list RS, št. 141/04).
Št. 671-7/2012-2-47/06
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti