Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod, stran 8515.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 16. redni seji dne 24. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
(1) V skladu s Strategijo prostorskega razvoja in s Prostorskim redom Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) Občinski svet Občine Braslovče sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN) po projektu št. 95-2012, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o., Celje.
(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12).
II. VSEBINA
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev OPPN)
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN vsebujejo tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– opis prostorske ureditve
– umestitev načrtovane ureditve v prostor
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: »Izsek iz grafičnega dela prostorskega reda Občine Braslovče«
GRAFIČNI NAČRT 2: »Izsek iz OPPN za območje PA15 – Rakovlje zahod«
GRAFIČNI NAČRT 3: »Območje sprememb in dopolnitev OPPN za območje PA15 – Rakovlje zahod«
GRAFIČNI NAČRT 4: »Zazidalna situacija«
GRAFIČNI NAČRT 5: »Zasnova gospodarske infrastrukture «
GRAFIČNI NAČRT 6: »Načrt parcelacije«
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage (geodetski načrt s certifikatom),
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev,
– povzetek za javnost,
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (Uradni list RS, št. 102/09, 28/11).
III. OBMOČJE
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPPN)
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN obsegajo dve območji in sicer prvo območje, ki zajema osnovno šolo v zahodnem delu naselja Rakovlje v Občini Braslovče in je na vzhodu in severu omejeno z naseljem, na jugu sega do kmetijskih zemljišč ter na zahodu do športnih površin šole. Drugo območje zajema eno zemljiško parcelo, na zahodnem robu naselja Rakovlje, kot vzhodni zaključek nove pozidave, ki je že načrtovana z OPPN.
(2) Prvo območje sprememb in dopolnitev OPPN, ki obsega območje šole, zajema zemljišča s parc. št. 277/3, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 277/12, 277/13, 282/1, 723/18, vse k.o. Braslovče; površina območja je 1,6 ha. Drugo območje sprememb in dopolnitev OPPN zajema zemljišče s parc. št. 297/9, k.o. Braslovče; površina območja je 934 m2.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s spremembami in dopolnitvami OPPN)
(1) Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11). V teh aktih je med drugim določeno območje šolskega kompleksa v Rakovljah, za katerega je bil izdelan in sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (Uradni list RS, št. 102/09, 28/11).
(2) V veljavnem OPPN je predvidena tudi možnost širitve osnovne šole in vrtca, vendar le-ta ne ustreza trenutnim potrebam in že izdelani idejni zasnovi. Predmet izdelave sprememb in dopolnitev OPPN je gradnja prizidka k osnovni šoli v Rakovljah ter ureditev prometnega režima okoli šolskega kompleksa. Širitev osnovne šole je potrebna zaradi povečanja kapacitet vrtca, ki se nahajajo v isti stavbi in bodo po širitvi zasedale prostore osnovne šole. Hkrati je potrebno tej širitvi prilagoditi prometno in komunalno infrastrukturo. Prvo območje sprememb in dopolnitev OPPN je v celoti namenjeno za širitev šolskega kompleksa; bistvena sprememba in dopolnitev OPPN je sprememba območja, namenjenega za širitev vrtca in osnovne šole s pripadajočimi objekti. Ob tem se uredi prometni režim ob šoli, in sicer z delno spremembo trase ceste in z umestitvijo površin za mirujoči promet (parkirišč). V veljavnem OPPN se spremembe nanašajo na nove pogoje v območjih C1 in na trasi dovozne ceste C3.
(3) S spremembami in dopolnitvami OPPN se predvidi tudi uskladitev pogojev za gradnjo stanovanjskega objekta na parc. št. 297/9 k.o. Braslovče, ki v veljavnem OPPN zaradi bližine gozda v času priprave takratnega prostorskega akta ni bila mogoča. Zaradi sprememb v naravi (odstranitve dreves) pa omejitev za gradnjo s področja varstva gozdov na tem območju ni več. Drugo območje sprememb in dopolnitev OPPN predstavlja grafično spremembo, in sicer se v grafičnem načrtu določi nova parcela, namenjena gradnji. Vzhodno od parcele, namenjene gradnji, ki ima v veljavnem OPPN oznako A22, se s spremembami in dopolnitvami OPPN v grafičnih načrtih doda nova parcela, namenjena gradnji, A23, na kateri je predvidena gradnja ene enostanovanjske do dvostanovanjske stavbe pod pogoji, ki so že določeni v tekstualnem delu veljavnega OPPN.
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Tretji stavek 5. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod se spremeni tako, da se doda del besedila »in severu«, po spremembi pa se stavek v celoti glasi: »Južni del območja je v celoti namenjen za širitev šolskega kompleksa proti zahodu in severu ter za umestitev športnorekreacijskih površin.«
6. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) V tretjem odstavku 7. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod se v razdelku Enota C, Stavba C1 brišejo prvi, tretji in četrti stavek in se nadomestijo z novim besedilom, po spremembi se prvi, tretji in četrti stavek tega razdelka glasijo:
»Znotraj enote je dovoljena širitev obstoječe osnovne šole in vrtca.«
»Stavba ima lahko največ K+P+1+M, pri čemer je višina posamezne etaže prilagojena potrebam vzgojno-izobraževalnih procesov in normativom. Streha je enokapnica, dvokapnica ali ravna, z upoštevanjem že obstoječih naklonov in usmerjenost slemena v smeri daljše stranice objekta.
(2) Tretji odstavek 7. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod se v razdelku Enota C, Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov doda del besedila »do višine 2,20 m«, po spremembi pa se prvi stavek razdelka v celoti glasi: »Okoli kompleksa je zaradi varnostnih zahtev dovoljena postavitev ograje do višine 2,20 m, in sicer na sam rob parcele namenjene gradnji.«
(3) Pogoje za gradnjo na zemljišču s parc. št. 297/9, k.o. Braslovče določa 7. člen Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod, in sicer v razdelku, ki velja tudi za stavbo A23.
(4) Posebni pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo, ki veljajo na območju sprememb in dopolnitev OPPN, so razvidni iz grafičnih načrtov, ki so priloga tega odloka.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
7. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Četrti odstavek 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod se spremeni tako, da se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Trasa ceste C-3 se lahko optimizira, ob njej pa se uredijo nove površine za parkiranje in ustavljanje. Dovozna cesta C-3 bo izvedena kot rekonstrukcija obstoječe ceste z dograditvijo dela ceste, ki bo povezoval obstoječo cesto Braslovče–Gomilsko in prometne površine pri šoli, hkrati pa bo napajal tudi stavbe B1, B2, B3, B4 ter stavbe od A19 do A23. Cesta bo v delu pred šolskim kompleksom urejena kot krožišče, ki bo zagotavljalo predvsem avtobusnemu prometu nemoteno in hkrati varno obračanje. Neposredno pred krožiščem bo urejeno avtobusno postajališče, na način da bo cesta vseskozi prevozna. Krožišče bo poleg obračanja avtobusov zagotavljalo tudi ustavljanje osebnim vozilom s katerimi bodo starši pripeljali svoje otroke, ki jih ni potrebno spremljati do šolskih vrat, saj bo širina vozišča takšna da ob parkiranem osebnem vozilu, pri katerem otrok izstopa obvezno na desni, omogočena vožnja mimo ustavljenega vozila. Na ta način bo promet potekal varno in nemoteno. Za vse ostale je na voljo dovolj parkirnih mest, ki so zasnovana tako da nudijo udeležencem v prometu preglednost in varnost, glede na svoj položaj v prostoru. Pomembno je, da v neposredni bližini šole praktično ni vožnje vzratno, razen v primeru parkiranja vozil. Del parkirišč neposredno ob šoli, je zasnovan tako da omogoča vzdolžno parkiranje, večji del pa pod kotom 90 stopinj. Na delu pri servisnem dovozu pred vhodom v šolo pa je prehod za pešce, ki naj bo izveden kot polni plato (dvignjeno vozišče za 10 cm, na razdalji 5,0 m, z dolžino navoznih ramp 1,20 m »ležeči policaj«). Na severni strani pred vhodom v šolo je večja površina namenjena pešcem, oblikovana na način, da zagotavlja dobro preglednost. Cesta bo s svojo zasnovo omogočala nemoteno in varno polnjenje in praznjenje območja za vse udeležence v prometu. Premer krožišča naj bo 27,0 m. Širina prometnega dela krožišča naj bo 5,50 m + 1,50 m (tlakovani del). Širina ceste je 2 x 2,75 m metra z razširitvijo v krivinah pred krožiščem.«
(2) Posebni pogoji za prometno infrastrukturo, ki veljajo na območju sprememb in dopolnitev OPPN, so razvidni iz grafičnih načrtov, ki so priloga tega odloka.
(3) Ostali pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo se s temi spremembami in dopolnitvami ne spreminjajo.
8. člen
(energetska in telekomunikacijska infrastruktura, vodovod in kanalizacija)
Glede pogojev za vso ostalo infrastrukturo in komunalne priključke ostajajo v veljavi določila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod.
VII. NAČRT PARCELACIJE
9. člen
(parcelacija)
Načrt parcelacije za območje sprememb in dopolnitev OPPN je razviden iz grafičnih načrtov, ki so priloga tega odloka.
VIII. OSTALI POGOJI ZA GRADNJO
10. člen
(ostali pogoji)
Za vse ostale pogoje, ki s tem odlokom niso predpisani, vejajo določila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (Uradni list RS, št. 102/09, 28/11).
XIV. KONČNE DOLOČBE
11. člen
(dostopnost)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Braslovče in na Upravni enoti na Oddelku za okolje in prostor Žalec.
12. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35050-1/2012
Braslovče, dne 24. oktobra 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti